Kandydaci zainteresowani służbą/pracą w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym proszeni są o przysyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:

kwestionariusz osobowy: Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w CBA (pdf 87,9 KB)

http://bip.cba.gov.pl/download/2/4866/kwestionariuszosobowy.pdf

Kwestionariusz osobowy kandydata do slużby w CBA (doc 94,6 KB)

http://bip.cba.gov.pl/download/2/4865/kwestionariuszosobowy.rtf

curriculum vitae, list motywacyjny,

2 aktualne zdjęcia paszportowe (4,5 x 3,5 cm)

Dokumenty można składać listem tradycyjnym, na adres:

Szef CBA
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
ub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rekrutacja@cba.gov.pl.

Kandydaci proszeni są o dołączenie oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".

W przypadku braku powyższego zastrzeżenia, dokumenty kandydatów do służby w CBA nie będą rozpatrywane.

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę/służbę w CBA:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef CBA, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na funkcjonariuszy oraz pracowników CBA i udostępniane pracownikom/ funkcjonariuszom Biura Kadr i Szkolenia CBA;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p. tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przez kandydata do pracy spowoduje, że aplikacja nie będzie przez CBA rozpatrywana.

Podmiot udostępniający informację: BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne

https://www.cba.gov.pl/

Data publikacji 31.07.2017
Data modyfikacji 19.09.2018