Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor do spraw: kryzysowo - obronnych Wydziału Prewencji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: SUCHA BESKIDZKA

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 42; praca o różnym stopniu skomplikowania oraz odpowiedzialności. Na stanowisku pracy mogą występować warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym, w pozycji siedzącej. Praca wymaga umiejętności interpretacji oraz aktualizacji posiadanej wiedzy, a także bieżącego poprawiania istniejących procedur działania. Wielokrotnie realizacja zadania wymaga współpracy z innymi jednostkami i urzędami. Nie występują warunki szkodliwe lub niebezpieczne.

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie całokształtu spraw o charakterze kryzysowo – obronnym dla KPP i podległych jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia sprawnego działania w wypadku sytuacji kryzysowej

- techniczne wykonywanie dokumentów związanych z realizacją zadań kryzysowo-obronnych wynikających z zarządzeń , wytycznych i decyzji KGP i KWP

- współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego PSP w Suchej Beskidzkiej

- opracowanie i aktualizacja „Planu Obronnego KPP” i „Planu Działania Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej” w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych

- opracowanie procedur związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości obronnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych KPP w czasie stanów nadzwyczajnych

- opracowanie sprawozdań i ocen z zakresu spraw kryzysowo-obronnych

- prowadzenie dokumentacji alarmowej i jej bieżąca aktualizacja

- prowadzenie postępowań administracyjnych,

- prowadzenie rejestrów i dokumentacji związanej z bronią pneumatyczną

- przeprowadzanie doraźnych sprawdzeń oraz ocen doraźnych i problemowych zleconych przez przełożonych

- zastępowanie inspektora Wydziału Prewencji w przypadku nieobecności, obsługa sekretariatu Wydziału Prewencji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w administracji w zakresie realizacji zadań kryzysowo-obronnych

- bardzo dobra znajomość komputera w zakresie programu: WORD, EXEL, INTRADOK, SWOP i E-NADAWCA

- komunikatywność, dokładność, otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły

- uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji publicznej

- informacja dotycząca realizacji zadań kryzysowo-obronnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 20.06.2022

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza nr 42

34-200 Sucha Beskidzka

(Sekretariat , pok. 100)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

WIĘCEJ /przekierowanie>> nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/100400 >>;

WYTWORZYŁ/ODPOWIADA: KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
UDOSTĘPNIŁ: MIROSŁAW LIK
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: ZESPÓŁ DS. ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
WPROWADZONO: 08.06.2022

przesłano/opublikowano: 08.06.2022