Polityka prywatności serwisu

wersja: 1 , aktualna od dnia: 21 czerwca 2018 r.

Wprowadzenie.

 1. Poniższą politykę prywatności serwisu wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 2. Treść polityki prywatności serwisu należy rozpatrywać łącznie i uzupełniająco z aktualną treścią regulaminu serwisu. Polityka prywatności serwisu stanowi świadectwo realizacji przez usługodawcę i jednocześnie administratora danych osobowych, tj. F.U.H. Maria M. Maria Moczydlak, obowiązku ochrony prywatności oraz zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o użytkownikach serwisu, także ich danych osobowych, obowiązujące podczas korzystania z usług serwisu.

 3. Usługodawca respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.

Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe – to, każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 2. Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.

 3. Przetwarzanie danych – to, jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.

 4. System informatyczny – to, zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (system serwisu).

 5. System Serwisu ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług serwisu na najwyższym poziomie. Dane użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu funkcjonowania serwisu oraz zakresu udzielonych przez nich dobrowolnych zgód i oświadczeń.

 6. Informacje i dane o użytkownikach serwisu nie są udostępniane osobom trzecim bez podstawy prawnej zezwalającej lub nakazującej takie działanie. Przekazanie takich informacji następuje wyłącznie dobrowolnie - w postaci jawnej, dobrowolnej zgody osób przekazujących te dane lub na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych. Na potrzeby serwisu przetwarzane są następujące dane osobowe (w celach: świadczenia usług, realizacji transakcji, marketingowych oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną) : imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail wraz z adresem IP.

 7. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie użytkownik może zażądać ujawnienia wszelkich detali dotyczących jego danych osobowych lub ich zakres przetwarzania, jak również żądać ich trwałego usunięcia, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej: fuh.maria.m@gmail.com. Usługodawca zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 8. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do systemu serwisu i usługodawcy jest świadome i dobrowolne.

 9. Usługodawca deklaruje, iż podejmuje w niezbędnym zakresie współpracę z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych, dla podejmowania działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych. Dane gromadzone na potrzeby Serwisu są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji, dostęp do której mają wyłącznie uprawione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Realizując politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

 1. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

 2. zabezpiecza dane przed przejęciem przez osobę nieuprawnioną,

 3. zabezpiecza dane przed przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

 4. zabezpiecza dane przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Usługodawca zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Wykorzystywanie adresów IP urządzeń docelowych służy diagnozowaniu problemów związanych z pracą systemu serwisu lub serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, administrowaniem Serwisu.

Pliki cookie.

 1. System portalu wykorzystuje pliki „cookie", które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookie - to, niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze użytkownika, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookie. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

 2. Logując się do systemu serwisu użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookie na urządzeniu docelowym, np. komputerze użytkownika. Wyłączenie informacji „cookie" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Serwisu, ale może spowodować zmniejszenie jego funkcjonalności, np. poprzez wyłączenie niektórych funkcji. Całkowita blokada plików „cookie" jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania „cookie" od konkretnych dostawców, jak również zarządzać cookie za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików „cookie" z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo za pomocą opcji w używanej przeglądarki internetowej.

 3. System serwisu używa technologii cookie w następujących zastosowaniach: zapamiętywanie haseł i indywidualnych ustawień użytkownika, uwierzytelniania, przy zakupach w systemie koszyka zakupów oraz:

 1. jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google, Inc. Z polityką prywatności Google, Inc. można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

 2. jako część systemu Google Adsense, tj. serwisu reklamowego Google, Inc. wyświetlający na stronach internetowych kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo,

 3. jako część serwisu YouTube, umożliwiającego zamieszczanie i strumieniowanie filmów,

 4. jako część systemu Tradedoubler, tj. modułu obsługi usługi kuponów. Z polityką prywatności Tradedoubler AB można zapoznać się pod adresem: http://www.tradedoubler.com/pl-pl/privacy-policy/

 1. System serwisu nie stosuje cookies służących do śledzenia użytkowników. Używane pliki cookie unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie i rzeczywiście szkodliwych. Cookie używane przez system serwisu nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne.

Zasady uzupełniające.

 1. Odnośniki do stron zewnętrznych: Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. inne serwisy lub portale społecznościowe (Facebook, Twitter, Google+). Jeżeli, link zostanie użyty do opuszczenia serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż usługodawca nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te, portale i serwisy posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ Twitter: https://twitter.com/privacy

 2. System sprzedaży serwisu w zakresie usług odpłatnych jest obsługiwany przez system płatności: „PayU” , ochrona prywatności: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Polityka_plikow_cookies.pdf wraz z http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje

 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez użytkownika serwisu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem utworzonego przez użytkownika konta.

 4. Informacje kontaktowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany polityki prywatności albo regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu użytkownikami za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w serwisie.

 5. Celem serwisu jest również udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby, to osiągnąć, stosowane są pliki cookie oraz systemy reklamowe firm zewnętrznych wobec usługodawcy. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne pozyskane w ten sposób informacje. Użytkownik podczas zakładania konta w serwisie oraz korzystając z usług serwisu wyraża zgodę na gromadzenie informacji o swojej aktywności w serwisie i ich przetwarzanie przez systemy niezależne od usługodawcy, np. Google AdSense lub Google Analytics.

 6. Partnerzy marketingowi serwisu mogą wyświetlać reklamy w serwisie, o ile spełniają wymagania dotyczące wyświetlania reklam. System serwisu nie udostępnia im żadnych informacji osobistych lub danych osobowych bez zgody użytkownika.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści polityki prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian w polityce prywatności, będą one ogłoszone na stronie internetowej serwisu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

 8. Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego w sprawach ochrony prywatności drogą elektroniczną na adres: fuh.maria.m@gmail.com

Zamknij [X]