Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.


Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 95 tys. funkcjonariuszy (stan na czerwiec 2020 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 82 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania blisko 2,8 tys. kursantów (2,9 proc. ogółu policjantów), a w 2 grupie zaszeregowania ponad 12,2 tys. osób na etacie policjanta (12,8 proc. ogółu). W 3 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią referenci, zatrudnionych jest ponad 19,2 tys. funkcjonariuszy (20,2 proc. ogółu), natomiast w 4 grupie zaszeregowania z najliczniejszymi stanowiskami dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego pełni służbę prawie 9,8 tys. policjantów (10,2 proc. ogółu). W 5 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszymi stanowiskami są detektywi i asystenci zatrudnionych jest  24,7 tys. funkcjonariuszy (25,9 proc. ogółu), a w 6 grupie zaszeregowania o najliczniej występującym stanowisku dyżurny i specjalista pozostaje w stosunku służbowym ponad 13,3 tys. policjantów (14,0 proc. ogółu). Pozostałe ponad 13,4 tys. (14,1 proc. ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na  stanowiskach  kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.


Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 2.824 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli osoba na tym stanowisku nie ma ukończonych 26 lat, wówczas jego wypłata wynosi średnio 3.014 zł. Kursant w wieku powyżej 26 roku życia otrzyma przeciętnie 2.884 zł. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 1.034 zł do kwoty 3.858 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 4.253 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 4.508 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 4.787 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska między innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 5.312 zł.


Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów, pełni służbę  955 osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 5.437 zł. W 8 grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 4 tys. policjantów (4,3 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 5.713 zł. W 9 grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest blisko 6 tys. funkcjonariuszy (6,25 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 6 303 zł. Ponadto dla porównania  komendant powiatowy zarabia średnio – 8.338 zł, komendant wojewódzki – 10.910 zł, zastępca komendanta głównego – 14.658 zł, a komendant główny Policji – 16.764 zł.Zgodnie z /przekierowanie. dop. red./ >> Ustawą o Policji >> z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.z 1990 r. Nr 30, poz. 179, z późn.zm.) Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.

Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji.

Jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednemu z jego zastępców. Natomiast w razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji jednemu z jego zastępców.

Na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody minister właściwy do spraw wewnętrznych. powołuje i odwołuje komendanta wojewódzkiego Policji.

Również na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st. Warszawy minister właściwy do spraw wewnętrznych powołuje i odwołuje Komendanta Stołecznego Policji.

W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.

Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego lub odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji, w tym I zastępcę.

Ponadto Komendant Główny Policji określa:W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji jest Komendant Główny Policji.

Data publikacji : 06.03.2006
Data modyfikacji : 25.02.2021
foto tytułowe: archiwum Policji/policja.pl
grafiki: policja.plPOLECANE ARTYKUŁY:

Emeryt policyjny - na samorządowym etacie zatrudniony przez burmistrza Suchej Beskidzkiej jako Sekretarz Gminy;

Oświadczenia o stanie majątkowym policjantów: Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej, Komendanta Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim oraz Komendanta Komisariatu Policji w Jordanowie;