Obywatele są zaniepokojeni przetwarzaniem swych numerów PESEL w związku ze spisem powszechnym przez internet. Ich wątpliwości budzi podstawa nałożenia obowiązku ujawniania tych danych. RPO nie kwestionuje potrzeby podawania danych identyfikacyjnych w trakcie spisu, ale upubliczniona powinna zostać podstawa tego obowiązku. Wyraźne umocowanie ustawowe musi bowiem mieć każde zobowiązanie obywatela do przekazania przez niego danych osobowych organom władzy.