Unijna dyrektywa nakłada m.in. na instytucje publiczne szereg nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów, w tym m.in.: utworzenie wewnętrznych, poufnych i bezpiecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za organizację systemu sygnalistów, prowadzenie rejestru zgłoszeń, przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnych, zarówno o przyjęciu zgłoszenia, jak i o podjętych w związku z nim działaniach, mających na celu jego wyjaśnienie, zapewnienie ochrony sygnalistom. Czas na transpozycję dyrektywy do krajowego porządku prawnego mija 17 grudnia tego roku. Prace nad projektem polskiej ustawy prowadzi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. (Serwis Służby Cywilnej/30.06.2021)