Komendant główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której komendant główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.