Ogłoszenie nr 629114-N-2019 z dnia 2019-11-28 r. Gmina Maków Podhalański: Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 200 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Data publikacji 2019-11-28 
 Rodzaj zamówienia Usługi 
 Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony 


Ogłoszenie nr 629114-N-2019 z dnia 2019-11-28 r. 

Gmina Maków PodhalańskiZaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 200 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
 Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
 Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 


Nie

Nazwa projektu lub programu 

nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 


Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 


Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 


Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 

Informacje dodatkowe:
 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Maków Podhalański, krajowy numer identyfikacyjny 55215849630000, ul. Szpitalna  3 34-220  Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 874 97 00, 
e-mailprzetargi@makow-podhalanski.pl, , faks 33 874 97 51
Adres strony internetowej (URL): www.makow-podhalasnki.pl 
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,317067,2019.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA: 


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
 

https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,317067,2019.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
 

https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,317067,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Dostęp do dokumentów prowadzonego postępowania jest nieograniczony

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie
 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie
 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak
 

Inny sposób: 

Na podstawie art. 10c pkt. 1 Ustawy Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Składanie ofert odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
 

Adres: 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Biuro Obsługi Klienta – parter, nie później niż do dnia: 06.12.2019 r. do godz. 9:00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,317067,2019.html

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 200 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich.
 

Numer referencyjny: 
FN.271.1.13.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 


Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 200 000,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich. 2. Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 20.12.2019 rok. 3. Okres kredytowania 50 miesięcy. 4. Spłata pożyczki kształtować będzie się następująco: a. 31.12.2021 r. – 500 000,00 złotych b. 30.12.2022 r. – 700 000,00 złotych c. 29.12.2023 r. – 1 000 000,00 złotych w tym spłata kapitału w okresach rocznych, spłata odsetek w okresach kwartalnych – na ostatni dzień kwartału. Spłata rat i odsetek pożyczki następować będzie w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłat. W przypadku, kiedy wskazany w Umowie pożyczki dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy Banku, spłata zobowiązania przez Zamawiającego nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po planowanym terminie spłaty. 5. Zmienne oprocentowanie dla udzielonej pożyczki obliczone zostanie, jako średnia stawki WIBOR 3M z poprzedniego kwartału, tj. lipiec, sierpień, wrzesień 2019 roku. 6. Do obliczenia oprocentowania udzielonej pożyczki należy przyjąć, że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 7. Prowizja Banku za udzieloną pożyczkę będzie płatna przez Zamawiającego jednorazowo, w dniu wypłaty pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy – Zamawiającego. 8. Spłata odsetek pożyczki następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank do pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od jego otrzymania. 9. Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny „in blanko” wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający dopuszcza wystawienie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji prowadzonej wg. przepisów k.p.c. i wyrazi zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej w oparciu o art. 93 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1876 ze zm.). 11. Kwota pożyczki zostanie przelana na konto Zamawiającego do dwóch dni, po podpisaniu umowy, lecz nie później niż do dnia wskazanego w pkt. 2 SIWZ. 12. Opinia o możliwości spłaty pożyczki przez Zamawiającego wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, zostanie przedstawiona Bankowi przed podpisaniem umowy. 13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich. 14. Zamawiający informuje, że sprawozdania finansowe, uchwały budżetowe oraz bilanse za rok bieżący oraz lata ubiegłe dostępne są dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl w zakładce: Urząd Miejski/Budżet i Majątek. 

Więcej TUTAJ >>

Data publikacji 2019-11-28 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

PRZECZYTAJ TAKŻE Robi się... usługi komunalne w Makowie Podhalańskim i ciągle tylko drożej a burmistrz grozi sankcjami mieszkańcom gminy 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego jednak unika transparentności podejmowanych decyzji i wydatkowania środków publicznych. Burmistrz nie zmniejsza swojego uposażenia pomimo polityki szkodzącej interesom mieszkańców gminy Maków Podhalański.