Finansowanie działalności komunalnej w gminie Maków Podhalański opiera się o ciągłe dofinansowywanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PW-K Eko-Skawa, której zarząd nie wypracowuje zysków na tyle, aby działać bez ciągłego wnioskowania o zwiększanie kapitału ze strony podmiotu publicznego trwającego na podatkach i wysokich ponad pojęcie przyzwoitości opłatach komunalnych a także kredytach bankowych, pożyczkach między samorządowych - jak to jest w przypadku Urzędu Miejskiego Makowa Podhalańskiego zarządzającego gminą Maków Podhalański w kooperacji z Radą Miejską Makowa Podhalańskiego, gdzie radni są wobec praw mieszkańców bardzo nieporadni - natomiast bardzo układni z burmistrzem. 

Zaczęło się od tego, że PW-K Eko-Skawa sp. z o.o. zwróciła się, jak to już ma w zwyczaju o podniesienie kapitału ze strony Gminy Maków Podhalański reprezentowanej przez burmistrza Pawła Salę - co jest bardziej finansowaniem tej spółki i jej zarządu niż zwiększaniem udziału. Trzeba dodać, że wkładanie kapitału finansowego pochodzącego z budżetu publicznego powinno służyć polepszaniu życia mieszkańców gminy i zmniejszaniu kosztów usług komunalnych - a tym czasem jest odwrotnie. - Mieszkańcy są "dojną krową" dla samorządu i spółki PW-K Eko-Skawa. A na dodatek burmistrz odgraża się kontrolami indywidualnych gospodarstw domowych pod względem tego, co się wrzuca do worków ze śmieciami, które Urząd Miejski Makowa Podhalańskiego reglamentuje.   


Zwrócić trzeba koniecznie uwagę na treść - gdzie wyraźnie widnieje "zakup pojazdu do zbierania odpadów komunalnych - 250 000". Tym czasem wiemy już, że takiego pojazdu nie zakupiono! Natomiast PW-K Eko-Skawa sp. z o.o. wzięła w leasing pojazd, który prezentowany jest poniżej i którego fakturę VAT - zarząd PW-K Eko-Skawa tym czasem ukrywa przed dostępem i publikacją! Pomimo tego, że dokument jest jawny i powinien być ogólnodostępny! 

Zainteresowanie społeczne mieszkańców gminy Maków Podhalański zobowiązuje do tego, aby przyglądać się na poczynania Burmistrza oraz Rady Miejskiej a także zarządu PW-K Eko-Skawa sp. z o.o. będącej kooperantem Urzędu Miejskiego Makowa Podhalańskiego w partnerstwie i relacjach oficjalnych i nieoficjalnych. 

Redakcja poprosiła Zarząd spółki Eko-Skawa w połowie roku 2019 o kilka informacji - co skutkuje ciągiem korespondencji o dość niejasnej i mało transparentnej polityce burmistrza Pawła Sali, który wraz z radnymi - wśród których aż siedmioro na piętnaścioro - nie ma żadnego poparcia społecznego - w tym przewodniczący rady Edward Orawiec oraz wiceprzewodniczący Arkadiusz Listwan - nie uzyskali żadnego poparcia w wyborach samorządowych 2018 roku - wystarczyło, że wpisali się na listę kandydatów i automatycznie otrzymali mandat w radzie bez kampanii wyborczej, bez programu wyborczego dla społeczeństwa. - Wyraźnie widać, że w Radzie Miejskiej Makowa Podhalańskiego są bardziej urzędnikami niż radnymi nie pracującymi w urzędzie. 

Redakcja zadała konkretne pytania:

29 lipca 2019 r.

Zarząd Eko-Skawa Sp. z o.o.  

 

Proszę o kopię wniosku do zasilenie kapitału spółki zwiększeniem udziału Urzędu Gminy w Makowie Podhalańskim. 

 

Proszę o kopię dokumentów związanych ze zwiększeniem kapitału spółki z budżetu gminy Maków Podhalański.

 

Eko-Skawa sp. z o.o. zwróciła się do Rady Miejskiej Makowa Podhalańskiego i burmistrza o dofinansowanie kapitałem 2 miliony złotych - proszę o kopie dokumentów skierowanych do burmistrza Makowa Podhalańskiego a także kopie dokumentów otrzymanych od burmistrza i Rady miejskiej Makowa Podhalańskiego w zakresie, o którym była mowa na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

 

Proszę także przesłać kopie dokumentu, który wskazuje wszystkich udziałowców spółki i ich udziały. 

 

W jakim trybie Zarząd Eko-Skawa sp. z o.o. komunikuje się z burmistrzem Makowa Podhalańskiego - czy są to tylko oficjalne dokumenty, rozmowy telefoniczne i e-maile - czy też są to spotkania. - Proszę o przesyłanie informacji o spotkaniach z udziałem przedstawicieli samorządu gminy Maków Podhalański. PW-K Eko-Skawa Sp. zo.o. 
<ekoskawa_makowpodh@vp.pl>

pt., 2 sie, 10:15
do mnie

Dzień dobry. W odpowiedzi na Pani zapytania w załączniku przesyłamy pismo dot. przeznaczenia kwoty 2 000 000,00 oraz odpis KRS najnowszy.

Jeżeli chodzi o sposób komunikowania się Zarządu Eko-Skawa sp z o.o  z burmistrzem Makowa Podhalańskiego to są to rozmowy telefoniczne, rozmowy oficjalne oraz nieoficjalne.

Spotkania z przedstawicielami samorządu gminy Maków Podhalański odbywają się podczas spotkań Komisji oraz na sesjach Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim.


TEMAT WAŻNY WIĘC BYŁ KONTYNUOWANYZarząd Eko-Skawa Sp. z o.o.
Prezes Marek Guzik


Proszę o informację - czy posiedzenia zarządu są otwarte - czyli dostępne dla obywateli obserwatorów i mediów?
 
Z uwagi na charakter informacyjny portalu - potrzebuję czasem bardzo rzetelnych informacji - skoro Eko-Skawa Sp. z o.o. posiłkuje się środkami publicznymi.
 
Rada Miasta Makowa Podhalańskiego uchwałą przekazała spółce kwotę 500 tys. a nie dwa miliony złotych. Co więc będzie stanowiło różnicę? - Jak Eko-Skawa - zamierza zrekompensować mieszkańcom - odbiorcom usług spółki - zawyżone koszty opłat za wodę i nieczystości stałe - bo według obywateli gminy Maków Podhalański - opłaty są zawyżone poprzez wadliwą politykę samorządu.
 
Usługodawca, jakim jest Eko-Skawa sp. z o.o. nie może wobec mieszkańców stosować monopolistycznej gospodarki narzucając wespół z Radą Miejską wartości za usługi - co samorząd zarzucał wiele lat burmistrzowi Suchej Beskidzkiej.


Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Eko-Skawa sp z o.o. 
ekoskawa_makowpodh@vp.pl

śr., 4 wrz, 13:31
do mnie
Witam,

W odpowiedzi na Pani zapytanie pragnę poinformować, że komunikacja pomiędzy Zarządem Spółki a Panem Burmistrzem mają charakter oficjalnych spotkań, np. narada kierowników, walne zgromadzenia. Prowadzone są również rozmowy telefoniczne jednak nie są one raportowane, jak również nie są prowadzone z nich notatki.
Rozmowy nieoficjalne pomiędzy Zarządem a Panem Burmistrzem oczywiście nie mają miejsca, pracownik który odpisywał na poprzednie Pani zapytanie dokonał lapsusa językowego, ponieważ pisząc że spotkania są oficjalne napisał również z automatu, że są również nieoficjalne, za co z góry przepraszam.
 
Odpowiadając na dalsze pytanie informuję, że posiedzenia Zarządu są zamknięte. (JEST TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM! - dop. RedNacz).
 
Pragnę również poinformować, że Rada Miejska w Makowie Podhalańskim w 2019 roku dokapitalizowała Spółkę kwotą 1,5 mln złotych obejmując za to 1 500 udziałów. Środki te były/są formą wsparcia przez Radę Miejską w związku z licznymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w ramach działalności Spółki, a są to min: Budowa PSZOKu, Budowa SUW oś. Judaszówka, zakup nieruchomości pod SUW Juszczyn, Budowa sieci wodociągowych w Makowie Podhalańskim.
Co się tyczy opisywanej przez Panią zawyżonej opłaty za wodę informuję, że taryfa za wodę i ścieki dla odbiorców Spółki zatwierdził organ regulacyjny czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie, które to w dniu 25.04.2018 roku na podstawie złożonego wniosku taryfowego, decyzją KR.RET.070.236.2018 pozytywnie zaakceptowały stawki.
W sprawie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy organem uchwalającym jest Rada Miejska. Patrząc jednak perspektywicznie na problem śmieci wydaje się, że opłata 7 zł/osobę/m-c jest stosunkowo niska rozpatrując ją w skali ilości generowanych śmieci przez mieszkańców oraz sposobów jak i rodzajów sortów które są zbierane/odbierane od mieszkańców. 
 
W odpowiedzi na pierwszą część ostatniego pytania wyjaśniam, że Spółka Eko-Skawa (jak każdy podmiot tej branży w Polsce) w zakresie działalności związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków podlega weryfikacji i kontroli organowi regulacyjnemu Wody Polskie, natomiast w sprawie odbioru odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych na rynku lokalnym na którym działa kilkanaście podmiotów, należy stwierdzić, że ilości zawartych umów sugeruje, że ceny które stosuje Spółka są bardzo konkurencyjne.

W odpowiedzi na drugą część pytania zapewniam, że Burmistrz Suchej Beskidzkiej, któremu podlega Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej w dalszym ciągu stosuje praktyki monopolistyczne, ponieważ broni się przed wprowadzeniem ceny hurtowej za przesył oraz oczyszczanie ścieków z Makowa Podhalańskiego, broniąc taryfy w której bezprawnie ujęte są całkowite koszty oczyszczania wód przypadkowych i infiltracyjnych z terenu Suchej oraz uwzględnia koszty utrzymania i eksploatacji sieci suskiej. Takie działania powodują, że być może cena dla mieszkańców Makowa Podhalańskiego i Białki nie zmieni się, ale na pewno wzrosła by dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Więc pytam dlaczego mamy na takie działania pozwalać i mieszkańców naszej gminy obciążać podwójnymi kosztami.
Najlepszą odpowiedzią na nietransparentne działania Zakładu Komunalnego wobec Spółki Eko-Skawa, a więc mieszkańców Makowa Podhalańskiego jest notoryczne unikanie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej podania do wiadomości:

a) całkowitych kosztów związanych z oczyszczaniem ścieków w okresie 2008-2017, oraz
b) niezbędnych przychodów związanych z oczyszczaniem ścieków za lata 2008-2017,

dane te pozwoliłyby oszacować poprawność ceny jaką powinniśmy płacić w tych latach. Za każdym razem ( dwukrotnie zwracano się do ZK) Zakład Komunalny wydawał decyzję odmowną, którą Spółka zaskarżała w SKO z wynikiem pozytywnym. Więc pytam, skoro w procesie wyliczania i rozliczania taryf biorą udział środki finansowe mieszkańców czyli publiczne dlaczego udzielenie tych danych stanowi dla Zakładu Komunalnego tak dużą tajemnicę, na prawdę nie wiem.

Podaję jeszcze numery ostatnich decyzji SKO: SKO.IP/4105/25/2019 oraz SKO.IP/4105/24/2019.
 
Pozdrawiam
Marek Guzik

(04.09.2019)
KUPIONY? NIE! - WZIĘTY W LEASING - A TO JUŻ PRAWNA RÓŻNICA!


suski DlaWas-info <suski.dlawas.info@gmail.com> śr., 23 paź, 10:57 do PWK Zarząd Eko-Skawa Sp. z o.o. Prezes Marek Guzik W związku z przyznaniem przez Radę Miejską Makowa Podhalańskiego decyzją z dnia 23 października br. zwiększenia udziałów UM w spółce - proszę o przesłanie informacji prasowej - na co dokładnie będzie spożytkowana kwota 150 tys. złotych - z rozłożeniem na czynniki pierwsze wydatkowania i terminy realizacji. Jak będzie rozliczona kwota z UM Makowa Podhalańskiego i jaki jest termin na rozliczenie tej kwoty.

W odpowiedzi:

PW-K Eko-Skawa Sp. zo.o. <ekoskawa_makowpodh@vp.pl>

pon., 28 paź, 13:47
do mnie

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23.10.2019 roku kwota 150 000, 00 zł przeznaczona na zakup 150 udziałów w Spółce zostanie wydatkowana w następujący sposób:

- 50 000,00 zł na wkład własny w zakup śmieciarki

- 100 000,00 zł na obsłużenie faktury za roboty budowlane na Stację Uzdatniania Wody oś. Burdylówka w m. Grzechynia.

Rozliczenie powyższych kwot nastąpi do 31.12.2019 r.

 

Z poważaniem

Bernadeta Madej

(33) 8771-628

 Jasno z treści korespondencji, uchwał Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim wynika, że chodziło o zakup pojazdu komunalnego do zbierania odpadów komunalnych. który widzimy w całej okazałości powyżej. Problem w tym, leasing to nie kupno! Matactwa w samorządzie Makowa Podhalańskiego oraz PW-K Eko-Skawa zaczynają przybierać plątaninę pism, decyzji i uchwał - ale ze szkodą dla ogółu mieszkańców gminy Maków Podhalański.

Zgodnie z zasadami transparentności - PW-K Eko-Skawa sp. z o.o. ma obowiązek ujawnić fakturę VAT i umowę dotyczącą leasingu. Tym czasem Zarząd PW-K Eko-Skawa dopuszcza się naruszenia prawa a utajnianie dokumentów stawia spółkę w "niekorzystnym świetle" a nawet wartym dokładniejszej analizy działań tej spółki w gminie Maków Podhalański.

Co na to podatnicy - mieszkańcy gminy Maków Podhalański? Podoba się Państwu gospodarka samorządu gminy Maków Podhalański? Podoba się Państwu polityka burmistrza Pawła sali, który wytoczył wojnę burmistrzowi Luchosytowi i gminie Sucha Beskidzka a następnie wydawał publiczne środki na procesowanie się o ceny ścieków i odpadów komunalnych, jakie bez płacenia przez wiele lat należytych stawek podrzucał Suchej Beskidzkiej a następnie sromotnie przegrał przez Sądem Najwyższym - o czym jest opisane TUTAJ >>

Co się dzieje ze środkami finansowymi z budżetu publicznego Urzędu Miejskiego Maków Podhalański - odbieranych na inne potrzeby mieszkańców gminy Maków Podhalański a tak hojnie przekazywanych na dofinansowywanie PW-K Eko-Skawa sp. z o.o.? - Komu służą publiczne pieniądze, dlaczego samorząd podnosi opłaty komunalne i dlaczego kosztem mieszkańców gminy Maków Podhalański a nie własnym? - Dlaczego burmistrz Paweł Sala nie zmniejszy sobie uposażenia na stanowisku? - Dlaczego zarząd PW-K Eko-Skawa sp. z o.o. - ma się w dobrej kondycji kosztem mieszkańców gminy Maków Podhalański? 

Na te i na wiele innych pytań będzie okazja odpowiedzieć a tym czasem mieszkańcy gminy Maków Podhalański mają nad czym myśleć - bo zainteresowanie pracami radnych Rady Miejskiej Makowa Podhalańskiego jest wręcz zerowe - a skutki mogą być bardzo kosztowne dla ogółu podatników i mieszkańców gminy Maków Podhalański. 

Radni Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Kadencja 2018-2023


Lp.

Nazwisko i imiona

 1

Adamek Agnieszka

a.adamek@makow-podhalanski.pl

 2

Bach Zbigniew Józef

z.bach@makow-podhalanski.pl

 3

Bałos Kazimierz

k.balos@makow-podhalanski.pl

 4

Fidelus-Sroka Małgorzata Stefania

m.fidelus-sroka@makow-podhalanski.pl

 5

Głuszek Adam Stanisław

a.gluszek@makow-podhalanski.pl

 6

Kaczmarczyk Dorota Sabina

d.kaczmarczyk@makow-podhalanski.pl

 7

Klimasara Łukasz Adam

l.klimasara@makow-podhalanski.pl

 8

Kurpiel Józef Zbigniew

j.kurpiel@makow-podhalanski.pl

 9

Wiceprzewodniczący Rady

Listwan Arkadiusz Łukasz

a.listwan@makow-podhalanski.pl

 10

Łopuch Danuta Maria

d.lopuch@makow-podhalanski.pl

 11

Matyja Ewa Anna

e.matyja@makow-podhalanski.pl

 12

Przewodniczący Rady

Orawiec Edward

e.orawiec@makow-podhalanski.pl

 13

Polak Kazimierz

k.polak@makow-podhalanski.pl

 14

Sałaciak Mariusz Marcin

m.salaciak@makow-podhalanski.pl

 15

Spyrka Tomasz

t.spyrka@makow-podhalanski.plTo ten skład rady współpracuje z burmistrzem Pawłem Salą - aby się Wam, czyli mieszkańcom gminy Maków Podhalański "żyło lepiej". - Wręcz cytat wyjęty z ust komunistycznego oszusta Władysława Gomułki.  

O podwyżkach opłat komunalnych i podatków w gminie Maków Podhalański trzeba posłuchać i zobaczyć na ogólnodostępnej sesji Rady Miejskiej Makowa Podhalańskiego


Do tematu umowy leasingu samochodu wyleasingowanego a nie kupionego powrócimy - jak tylko Prezes PW-K Eko-Skawa sp. z o.o. zacznie przestrzegać prawa, kiedy posiedzenia zarządu spółki Eko-Skawa przestaną być posiedzeniami zamkniętymi przed mediami i przedstawicielami mieszkańców gminy Maków Podhalański - kiedy transparentność zagości do życia publicznego w gminie Maków podhalański, kiedy przewodniczący Rady Miejskiej Edward Orawiec przestanie czuć się urzędnikiem a zacznie wreszcie wypełniać bezstronnie mandat na rzecz dobra ogółu mieszkańców gminy Maków Podhalański - bo póki co to jednoznacznie na sesjach przybiera postawę godzącą w miano radnego a stosuje dyktaturę raczej niż przewodnictwo publicznym interesom mieszkańców gminy Maków Podhalański. 

Jest jeszcze jeden problem - co widać na sesji rady online - burmistrz Paweł Sala grozi mieszkańcom gminy Maków Podhalański i to bardzo niegrzecznie - czym narusza prawa obywatelskie. Grozi sankcjami, karami i szczegółowymi kontrolami śmieci i treści pieców służących do ogrzewania wody i centralnego ogrzewania! - Warto dodać, że sam osobiście dopuścił się czynności na szkodę i krzywdę interesu publicznego mieszkańców gminy Maków Podhalański tocząc "wojnę" z sąsiednim samorządem Suchej Beskidzkiej - a kosztami wadliwej polityki obarczył mieszkańców gminy Maków Podhalański podnosząc regularnie opłaty komunalne i podatki. W tym samym czasie nie ujął sobie ani złotówki z uposażenia a nawet dzieli "skórę na niedźwiedziu" przyznając premie, nagrody i subwencje m.in. stowarzyszeniom - które wspierają jego politykę. To pasożytnictwo na mieszkańcach gminy - którzy nie tylko nie popierali Pawła Sali w wyborach samorządowych ale są w opozycji do jego osoby jako burmistrza miasta i gminy - gdzie dzieje się źle na szkodę mieszkańców. - Ostatnio Paweł Sala burmistrz Makowa Podhalańskiego "padł na kolana" przez burmistrzem Suchej Beskidzkiej prosząc o "zgodę" na to, aby ścieki z gminy Maków Podhalański trafiały do oczyszczalni w Suchej Beskidzkiej - co Stanisław Lichosyt ogłosił na sesji Rady Miejskiej Suchej Beskidzkiej >> w dniu 29 listopada 2019 roku. 

"Kwestie dostępu prasy do informacji należy rozpatrywać z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego państwa prawnego, jaką jest zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji RP), zasady wolności prasy (art. 14 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnego prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji RP), a także konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP), określanej jako wolność wypowiedzi (por. E. Ferenc Szydełko, Komentarz do art.3(a) ustawy - Prawo prasowe, LEX 2013).  
Prawo wyrażone w art. 61 Konstytucji jest konsekwencją zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy (art. 2 Konstytucji RP) ustanowionej dla realizacji społecznej kontroli władzy i zapobiegania jej nadużyciom oraz poprawiania jakości pracy administracji publicznej (por. J. Sobczak, „Prawo prasowe. Komentarz”, Warszawa 2008, s.185). Zasada jawności działania organów państwa, nazywana niekiedy "przejrzystością administracji" uważana jest za jedną z fundamentalnych wartości państwa prawa oraz warunek efektywnego funkcjonowania systemu demokratycznego (por. T. R. Aleksandrowicz, „Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej”, Warszawa 2002, s. 7-10). Regulację art. 61 Konstytucji RP uzupełniają gwarancje: swobody wypowiedzi, a w tym m.in. pozyskiwana informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto, należy podkreślić, że „[...] wolność prasy w rozumieniu art. 14 Konstytucji RP nie ogranicza się do rozpowszechniania wiadomości i informacji, lecz obejmuje także dostęp do legalnych źródeł informacji. Należy w związku z tym przyjąć, że wolność prasy chroni także prawo prasy do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, prawo dostępu do dokumentów będących w posiadaniu tych organów oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Uprawnieniom tym odpowiada obowiązek właściwych organów władzy publicznej udzielania prasie informacji o ich działalności, zapewnienia dostępu do dokumentów oraz zapewnienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej" (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 r., sygn. akt II RN 64/00)."  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich określając uprawnienia prasy wobec osób pełniących stanowiska publiczne.


PRZECZYTAJ TAKŻE Wójt, burmistrz, prezydent nie mogą wkraczać w uprawnienia radnych >>

zdjęcia pojazdów komunalnych: Prezes PK-W Eko-Skawa