"Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci" - przysłowie, które daje wiele do myślenia w przypadku dążenia do władzy, do życia za publiczne pieniądze i "udawania Greka" - gdy wychodzą na jaw braki w wiedzy, braki w wykształceniu adekwatnym do sprawowania urzędniczych stanowisk, gdzie można dopisać przysłowie: "umiesz liczyć - licz na siebie". - W urzędach gminnych w powiecie suskim brakuje profesjonalistów, liderów przyciągających kapitał inwestycyjny a także wykształconych polityków - takich po studiach kierunkowych. Do zarządów gmin wybierani są dość przypadkowi wójtowie, burmistrzowie. Tymczasem druga odsłona kontroli RIO dotycząca samorządu w powiecie suskim - tym razem Zawoi.

"Wyrok z dnia 1 czerwca 2000 r. III RN 64/00 Konstytucja RP ustanawia wyższe standardy ochrony wolności wypowiedzi niż przewidziane w art. 10 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). Odmowa udostępnienia prasie akt urzędowych, podobnie jak odmowa udzielenia informacji, może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej, urzędowej lub innej tajemnicy chronionej ustawą. W interesie Rzeczypospolitej Polskiej leży gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postaci od zobowiązanego organu, lecz także przez wgląd do akt powstałych w rezultacie jego działalności."

Jak mają się kwestie nieprawidłowości w zarządzaniu gminą Zawoja, kto odpowiada personalnie za nieprawidłowości - ujawnia poniższe "Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej..."źródło screenów: bip.krakow.rio.gov.pl

Ocena treści dokumentów nie była specjalnością publiczną radnych Rady Gminy Zawoja, nie było także sensacyjnych doniesień dla prasy od zarządu Urzędu Gminy Zawoja, nie było też informacji dla prasy niezależnej od finansowania publicznego - ze strony Rady Gminy Zawoja, której radni są chyba najaktywniejszą grupą wśród radnych w powiecie suskim - lecz jednak te kwestie, jakie wykazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zostały pominięte. - Dziwi postawa radnych - bo przecież nie są urzędnikami a służą jako przedstawiciele społeczności gminy Zawoja wybrani w demokratycznych wyborach samorządowych. - Ten wątek być może będzie przedmiotem analizy prasowej. 

RADA GMINY ZAWOJA MAJĄCA ZA ZADANIE PATRZENIE ZARZĄDOWI GMINY NA RĘCE I TROSKĘ O INTERESY MIESZKAŃCÓW 

Przewodniczący:

Stanisław Zajda (s.zajda@zawoja.ug.pl)

 

Wiceprzewodniczący:

Kudzia Sławomir Krzysztof - Wiceprzewodniczący ds. Budżetu i Rozwoju (s.kudzia@zawoja.ug.pl)

Marek Barbara - Wiceprzewodnicząca ds. Oświaty i Spraw Społecznych (ba.marek@zawoja.ug.pl)
 

Radni:

Basiura Józef (j.basiura@zawoja.ug.pl)

Bucka Janina Wanda (j.bucka@zawoja.ug.pl)

Budzowski Tomasz Jan (t.budzowski@zawoja.ug.pl)

Chrząszcz Barbara Józefa (b.chrzaszcz@zawoja.ug.pl)

Ficek Sabina Anna (s.ficek@zawoja.ug.pl)

Fujak Tadeusz (t.fujak@zawoja.ug.pl)

Konior Maria (m.konior@zawoja.ug.pl)

Kudzia Sławomir Krzysztof (s.kudzia@zawoja.ug.pl)

Marek Barbara (ba.marek@zawoja.ug.pl)

Matyja Piotr (p.matyja@zawoja.ug.pl)

Pacyga Małgorzata (m.pacyga@zawoja.ug.pl)

Pająk Jerzy Andrzej (j.pajak@zawoja.ug.pl)

Pająk Kazimierz (k.pajak@zawoja.ug.pl)

Trzebuniak Alicja Barbara (a.trzebuniak@zawoja.ug.pl)

Zajda Stanisław (s.zajda@zawoja.ug.pl)

źródło: bip.malopolska.pl/ugzawoja

Każdy mieszkaniec gminy Zawoja ale także obywatel RP i UE może zadać radnemu pytania indywidualnie z gwarancją art. 49 Konstytucji RP do zachowania tajemnicy korespondencji. - tutaj trzeba nadmienić, że to tylko dzięki staraniom redakcji portalu prasowego suskiDlaWas.info w gminach powiatu suskiego zaczynają byc ujawniane i tworzone adresy e-mail do radnych nie będących urzędnikami. 

WÓJT - postać anonimowa w BIP 


źródło: bip.malopolska.pl/ugzawoja (stan 13.02.2020)

Jak więc radni Rady Gminy Zawoja pilnują interesu publicznego i interesu mieszkańców, jak od jesieni 2018 roku nie dopilnowali porządku w podstawowej informacji dla obywateli, jakim jest BIP? Ale za to "tuba propagandowa" wydawana bez rejestracji w Sądzie Okręgowym w Krakowie publikowana jest na całego za środki finansowe podatników, którym Wójt i Urząd Gminy przynoszą ujmę w prawach do informacji publicznej! Tylko, że "tuba propagandowa" pod adresem tutaj >> bez zatrudniania przez Wójta pracowników o zawodach i specjalnościach urzędowo wymaganych:

Nazwa: Administrator produkcji Kod: 242101
Nazwa: Administrator stron internetowych Kod: 351401
Nazwa: Archiwista dokumentów elektronicznych Kod: 441401
Nazwa: Asystent do spraw wydawniczych Kod: 441901
Nazwa: Asystent przetwarzania danych Kod: 331404
Nazwa: Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) Kod: 243102
Nazwa: Fotograf Kod: 343101
Nazwa: Fotoreporter Kod: 343102
Nazwa: Grafik komputerowy DTP Kod: 216601
Nazwa: Grafik komputerowy multimediów Kod: 216602
Nazwa: Projektant grafiki stron internetowych Kod: 216605
Nazwa: Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) Kod: 352117
Nazwa: Redaktor serwisu internetowego Kod: 264207
Nazwa: Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy Kod: 264205

z zapisów prawa OBWIESZCZENIE Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania >> umknęło inspektorom RIO (ostatnio naśmiewali się na jednej z sesji z pań inspektorek RIO). - Ja wójt rozlicza czas pracy urzędników, komu przykazuje prowadzić "tubę propagandową" - już wiadomo - tylko jeszcze pozostaje ustalenie - ile wójt płaci za propagandę sukcesu gminy Zawoja, która popada w stagnację a nawet niepowodzenia gospodarcze. 

Natomiast Wójt i zarząd Urzędu Gminy Zawoja w "tubie propagandowej" za publiczne środki - już ujawniają swoje wizerunki tutaj >>. Akurat towarzystwo wymieniane przez RIO - kiedy mowa o nieprawidłowościach!

Sporo tych nieprawidłowości - tym bardziej, że w czasie transmisji sesji Rady Gminy Zawoja takie informacje nie są poruszane tak dosadnie, aby interesowały się nimi media oraz mieszkańcy gminy. Chociaż "zawojanka" zwróciła na to uwagę komentując "tutaj". Głos społeczny bywa głosem ważnym, jeżeli tylko wypowiedziany jest właściwie. - Jak widać ta redakcja spełnia ustawową role - pomimo tego, że były groźby od radnych, od prezesów stowarzyszeń, od innych także. Czytelnicy wiedzą, że prawda o pracy samorządów ogłaszana w propagandowych "domenach" wydawanych za publiczne pieniądze służy tylko i wyłącznie tym, którzy "doją" systemy budżetowe w samorządach i nikomu więcej. Nad tą problematyką pracują poważni ludzie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej - bo propaganda zabija wolność słowa i jest szkodliwa społecznie a uprawiana jest notorycznie przez radnych w social media (narusza to prawo ale jednak działają), poprzez inne działania zamiatane pod dywan zarządów samorządów w powiecie suskim.

Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała jako odpowiedzialnych za nieprawidłowości samych liderów tego samorządu, czyli: Wójta, Inspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków, Inspektora Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Inspektora ds. oświaty, Głównego Księgowego Urzędu Gminy, Inspektora w Urzędzie Gminy

- Czy mieszkańcy gminy Zawoja wiedzą o tych nieprawidłowościach? Warto zacząć zadawać pytania radnym - nawet te niewygodne! A radni obdarzyli zarząd gminy Zawoja absolutorium, wotum zaufania wobec wójta! - Być może lepszych włodarzy sobie mieszkańcy gminy Zawoja nie mogli wymarzyć a może zbyt opieszale troszczą się o teraźniejszość oraz przyszłość swoich dzieci - że tak łatwo oddają prym osobom dopuszczającym się nieprawidłowości z roku na rok. 

Jak wyglądają obrady Rady Gminy Zawoja? Wystarczy posiedzieć, popatrzeć, posłuchać TUTAJ >> (zgodnie z prawem) i TUTAJ >> (już z naruszeniem przepisów o RODO i nie tylko na co wskazuje m.in. PUODO TUTAJ wskazując:

"W czasie postępowania ustalono również, że zarejestrowane materiały z posiedzeń rady miejskiej były dostępne w BIP jedynie poprzez zamieszczenie linka do dedykowanego kanału na YouTube. W Urzędzie Miejskim nie było kopii zapasowych tych nagrań. Przez to w przypadku utraty danych zapisanych w serwisie YouTube administrator nie dysponowałby tymi nagraniami. Nie przeprowadzono również analizy ryzyka związanej z publikacją nagrań z posiedzeń rady wyłącznie w serwisie YouTube. Doszło więc do naruszenia zasady integralności i poufności (art. 5 ust. 1 lit. f) oraz zasady rozliczalności (art. 5 ust. 2).


Zasada rozliczalności została naruszona również w związku z brakami w rejestrze czynności przetwarzania. Nie było w nim np. wskazanych wszystkich odbiorców danych, a także brakowało wskazania planowanego terminu usunięcia danych dla niektórych czynności przetwarzania."

Dziwi więc, że Rada Gminy Zawoja decyduje się na transmisję w serwisie YouTube, do czego potrzeba uprawnień i zapisów z PKD wskazujących m.in.
źródło screenów: gofin.pl

Tym bardziej, że Wójt nie wykazał zatrudniania w Urzędzie Gminy Zawoja pracowników w oparciu o kody zatrudnienia wymagane dla prawidłowości udokumentowania takich pracowników:

Nazwa: Administrator produkcji Kod: 242101
Nazwa: Administrator stron internetowych Kod: 351401
Nazwa: Archiwista dokumentów elektronicznych Kod: 441401
Nazwa: Asystent do spraw wydawniczych Kod: 441901
Nazwa: Asystent przetwarzania danych Kod: 331404
Nazwa: Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) Kod: 243102
Nazwa: Fotograf Kod: 343101
Nazwa: Fotoreporter Kod: 343102
Nazwa: Grafik komputerowy DTP Kod: 216601
Nazwa: Grafik komputerowy multimediów Kod: 216602
Nazwa: Projektant grafiki stron internetowych Kod: 216605
Nazwa: Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) Kod: 352117
Nazwa: Redaktor serwisu internetowego Kod: 264207
Nazwa: Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy Kod: 264205

Widać, że RIO dokonała jedynie najważniejszych kontroli dotyczących najbardziej wad w pracy urzędników odpowiedzialnych za "grube pieniądze". - Czego jeszcze nie ujawniono - tego nie można teraz stwierdzić - ale przecież różne instytucje Państwa mają na to naprawdę wiele lat a w kilku kwestiach uchybienia prawu nie przedawniają się wcale.

Dobrze, że urzędnicy "jakoś" się pozbierali - tylko dlaczego nie chwalą się porażkami a tak namiętnie w propagandowych mediach wydawanych za publiczne środki wychwalają dzień przed zachodem słońca? Jak to powiada przysłowie: " zima minie - wiosną śnieg ujawni dziury w całym".

POLECANY TEMAT: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej względem Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej za lata 2017, 2018 i 2019 wykazuje nieprawidłowości