Oficer prasowy KPP w Suchej Beskidzkiej - nie zaprosił dziennikarzy prasy niezależnej od finansowania publicznego - na taką okazję, jak przekazanie radiowozów, które w dużej części zostały sponsorowane przez samorządy gminne i powiatowy - powiatu suskiego - czyli przez mieszkańców będących podatnikami, których z ustawy reprezentują media prasowe, którym ustawodawca nadał szczególną funkcję w społeczeństwie. - Oczywiście radiowozy są potrzebne - tylko dlaczego, tak bardzo nieoficjalnie i jedynie za pomocą witryny propagandowej - społeczeństwa mają się dowiadywać, na co idą podatki? - To zagadnienie stwarza brak transparentności w relacjach Policji - a radami JST. Pomijanie roli mediów prasowych - uchybia prawu RP i UE.

Wyrok z dnia 1 czerwca 2000 r. III RN 64/00 Konstytucja RP ustanawia wyższe standardy ochrony wolności wypowiedzi niż przewidziane w art. 10 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). Odmowa udostępnienia prasie akt urzędowych, podobnie jak odmowa udzielenia informacji, może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej, urzędowej lub innej tajemnicy chronionej ustawą. W interesie Rzeczypospolitej Polskiej leży gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postaci od zobowiązanego organu, lecz także przez wgląd do akt powstałych w rezultacie jego działalności.   
„Kwestie dostępu prasy do informacji należy rozpatrywać z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego państwa prawnego, jaką jest zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji RP), zasady wolności prasy (art. 14 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnego prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji RP), a także konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP), określanej jako wolność wypowiedzi”. Zgodnie z Prawem prasowym (art. 3a) w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawo dostępu do informacji publicznej swoim zakresem obejmuje również organy samorządu terytorialnego. Art. 4 ust. 1 Prawa prasowego poszerza katalog podmiotów zobowiązanych do udzielania prasie informacji o podmioty niewymienione w tej ustawie. Chodzi tu o przedsiębiorców i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Oznacza to, że jeżeli dziennikarz adresuje swój wniosek do organu władzy publicznej, to zastosowanie będą miały przepisy powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej; natomiast w przypadku skierowania przez dziennikarza wniosku o informację do podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych, właściwa będzie procedura przewidziana w art. 4 prawa prasowego. Art. 61 Konstytucji RP gwarantuje każdemu, w tym również dziennikarzowi,  „prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej", obejmującą informację o "działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa", jak również informację o osobach pełniących funkcje publiczne. Prawo do informacji obejmuje również dostęp do dokumentów oraz "wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów". Prawo wyrażone w art. 61 Konstytucji jest konsekwencją zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy (art. 2 Konstytucji RP) ustanowionej dla realizacji społecznej kontroli władzy i zapobiegania jej nadużyciom oraz poprawiania jakości pracy administracji publicznej. Zasada jawności działania organów państwa, nazywana niekiedy "przejrzystością administracji" uważana jest za jedną z fundamentalnych wartości państwa prawa oraz warunek efektywnego funkcjonowania systemu. Regulację art. 61 Konstytucji RP uzupełniają gwarancje: swobody wypowiedzi, a w tym m.in. pozyskiwania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto „[...] wolność prasy w rozumieniu art. 14 Konstytucji RP nie ogranicza się do rozpowszechniania wiadomości i informacji, lecz obejmuje także dostęp do legalnych źródeł informacji. Należy w związku z tym przyjąć, że wolność prasy chroni także prawo prasy do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, prawo dostępu do dokumentów będących w posiadaniu tych organów oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Uprawnieniom tym odpowiada obowiązek właściwych organów władzy publicznej udzielania prasie informacji o ich działalności, zapewnienia dostępu do dokumentów oraz zapewnienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej" (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 r., sygn. akt II RN 64/00).


Witryna informacyjno-propagandowa KPP w Suchej Beskidzkiej sygnalizuje, że:

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej przystąpiła do programu organizowanego przez Komendę Główną Policji, którego celem jest połączenie środków budżetowych Policji ze środkami samorządów terytorialnych w podziale 50/50 na zakup sprzętu transportowego. Na podjęte działania Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Dariusza Drobnego odpowiedziały wszystkie samorządy z powiatu suskiego tj.:

- Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, 
- Urząd Gminy Budzów,
- Urząd Gminy Bystra-Sidzina, 
- Urząd Miasta Jordanów,
- Urząd Miasta Maków Podhalański, 
- Urząd Gminy Stryszawa, 
- Urząd Miasta Sucha Beskidzka,
- Urząd Gminy Zawoja,
- Urząd Gminy Zembrzyce,


przeznaczając pieniądze w łącznej kwocie 170 tysięcy złotych, za które zostały zakupione trzy oznakowane radiowozy. Dwa Hyundai-e TUCSON oraz jedna Kia CEED, które będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy z terenu powiatu suskiego. Ponadto Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zakupiło i przeznaczyło na potrzeby Policji myjkę ciśnieniową oraz dwa odkurzacze do utrzymania czystości w radiowozach za łączną kwotę 5 tysięcy złotych.


Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej serdecznie dziękuje wszystkim władzom samorządowym, które przyczyniły się do wzmocnienia i unowocześnienia floty suskich policjantów. Nowe radiowozy znacznie podniosą bezpieczeństwo policjantów, ułatwią realizację obowiązków w czasie codziennej służby, a także pozwolą szybciej dotrzeć na interwencję w nieraz trudno dostępnym miejscu.


Opublikowano: 17.12.2020

" Pozwolą szybciej dotrzeć?" - Czyżby, dotychczasowe radiowozy jeździły za wolno? Przecież, to kpina ze społeczeństwa. - To, z jaką prędkością będą jeździli teraz policjanci nowymi "brykami"? - Ile, władze samorządów ujęły na chociażby zasiłki socjalne? - Na, ile mogą teraz samorządowcy liczyć - na taryfę ulgową ze strony Policji? - Niestety, oficer prasowy KPP w Suchej Beskidzkiej zajmuje się głównie propagandą na witrynie policyjnej - nie realizując obowiązków nałożonych przez ustawodawcę Prawem prasowym w artykule 2. Komendanci KPP w Suchej Beskidzkiej - nie organizują briefingów prasowych - pomimo tego, że w regionie działa kilka redakcji prasowych. - Podobnie, Policja w powiecie suskim uchybia artykułowi 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. - Sami swoi, sami sobie? - Wiadomo powszechnie, że KP w Jordanowie wymaga czegoś więcej, niż obecnie stanowi komisariat. - To, nie jedyne bolączki z warunkami pracy funkcjonariuszy Policji w powiecie suskim. - Owszem, kierowcy w Policji otrzymali kolejne bardzo wygodne stanowiska pracy - ale nie wszyscy policjanci w powiecie suskim uważają, że radiowozy są im najbardziej potrzebne. - No, chyba, że Policja będzie się chwalić wśród uczniów szkół podstawowych radiowozami, aby wzbudzić zainteresowanie dzieci. - Wielu podatników, dostrzega jednak większe potrzeby, na które samorządowcy skąpią środków finansowych z kadencji na kadencję.

- Czy, to dlatego Policja w powiecie suskim nie ściga: radnych, wójtów i urzędników JST - za występki, jakich dopuszczają się jawnie? - Czy sponsorowanie zakupu radiowozów - daje radnym i urzędnikom większe poczucie bezkarności? - Kiedy ostatnio społeczeństwo otrzymało informację od Policji, za pośrednictwem prasy niezależnej od finansowania publicznego, że wszczęto śledztwo wobec burmistrza, wójta, lub urzędnika, albo radnego? - Zapewne najstarsi górale tego nie pamiętają. - A takie "kwiatki" uchodzą radnym i urzędnikom gminnym na sucho: Rada gminy Stryszawa - uchwałą nr XVIII/143/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych naruszyła prawo/. Policja nie widzi wielu problemów, które świadczą o nadużywaniu prawa i niedopełnianiu obowiązków w jednostkach samorządów miejskich i gminnych - w całym powiecie suskim. Czym to pachnie? 

Policja, ma już samochody najnowszych wersji - takie, jak w bogatych państwach UE na zachodzie. - Czy, teraz policjanci otrzymają takie same uposażenie, jak funkcjonariusze Policji w RFN, Francji lub Włoszech? - Skoro gonią tych z zachodu Europy w sprzęcie samochodowym - to może chcą, tak samo zarabiać? - Tylko dlaczego kosztem JST i mieszkańców powiatu, w którym zbyt wielu musi korzystać w pomocy społecznej - a dzieci w czasie epidemii COVID-19 - nie mają podstawowego sprzętu - czyli laptopów, bo samorządy oddały środki na współfinansowanie radiowozów. - Czyżby dotychczasowe radiowozy - nie były dość szybkie, dość wygodne lub spalały zbyt wiele paliwa? - Czy, więc rady: powiatowa i gminne - racjonalnie gospodarują finansami publicznymi? - To już zagadnienie dla wyborców - na najbliższą kadencję w roku 2023. - Wiadomo jednak, że uczniowie szkół powszechnych w powiecie suskim, mają braki w sprzęcie do nauki zdalnej - a samorządy nie przeznaczają laptopów na własność - tylko wypożyczają rodzicom, na okres epidemii. - Czy to honor, ujmować biednym rodzinom i dzieciom, których nie stać na laptopy i ogólnie żyją nie w najlepszej kondycji społecznej?

POLECANE ARTYKUŁY:

Uroczyste przekazanie radiowozów dla suskich policjantów;

Przekazanie nowego radiowozu do Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim;

Radiowozy Policji wkrótce w nowej szacie graficznej. Jest nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury;

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020 18:58

KAMPANIA SPOŁECZNA CBA