Marian Banaś prezes Najwyższej Izby Kontroli skierował do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej list, w którym poinformował głowę państwa o niedopełnieniu ustawowych obowiązków przez marszałek Sejmu RP. Przekazał także, iż o zaistniałej sytuacji zostały powiadomione dwie niezależne międzynarodowe instytucje – Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).