Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – dodatkowy nabór

 
Wnioskowane środki można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

Wnioski można składać od 26.08.2019 r. do 30.08.2019 r. na Dzienniku Podawczym (ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka) w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski złożone przed lub po tym terminie lub na innym druku nie będą rozpatrywane.
 
Druk Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu (pokój nr 22) oraz na stronie internetowej: www.suchabeskidzka.praca.gov.pl w Zakładce: Dokumenty do pobrania/KFS - dodatkowy nabór wniosków w 2019.
 
Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
W pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną wnioski pracodawców, którzy wybrali dla wszystkich wnioskowanych kierunków kształcenia ustawicznego, realizatorów posiadających powszechnie uznany certyfikat jakości usług kształcenia[1]. Brak certyfikatu nie jest powodem do odrzucenia wniosku.
 
Składany wniosek powinien mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego bądź w spółdzielniach socjalnych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd bierze pod uwagę warunki formalne oraz następujące kryteria merytoryczne:

 • Zgodność dofinansowywanych działań z priorytetami wydatkowania KFS.
 • Zgodność nabywanych kompetencji z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • Koszty usługi w relacji do kosztów podobnych usług na rynku.
 • Posiadanie przez wybranego realizatora usługi certyfikatów jakości i uprawnień do prowadzenia działalności pozaszkolnej.Certyfikat jakości usług posiadany przez wybranego przez pracodawcę realizatora kształcenia ustawicznego jest elementem pozwalającym rozpatrywać w pierwszej kolejności wnioski, w których realizator taki dokument posiada – wg kolejności wpływu wniosku na dziennik podawczy urzędu.
 • Plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia pracowników objętych wsparciem.
 • Ubieganie się o wsparcie tylko dla osób, które aktualnie nie korzystają ze środków KFS.
 • Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu środków KFS będących w posiadaniu Urzędu. 


Ze względu na ograniczone możliwości finansowe oceniane będą tylko wnioski do wyczerpania dostępnego limitu z uwzględnieniem warunków i kryteriów o których mowa powyżej.

O wyczerpaniu będących w dyspozycji Urzędu środków Krajowego Fundusz Społecznego pozostali wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku- dodatkowy nabór. 

Więcej informacji, formularze na stronie PUP >>
 

Sucha Beskidzka, dnia 14.08.2019r.
 

[1] Wykaz certyfikatów zamieszczony jest na Liście certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej na podstawie §7ust.2 pkt2 oraz ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678). Akredytacja Kuratora Oświaty na wnioskowane szkolenia także traktowana jest jako certyfikat jakości. Załącznik nr 3 do Zasad przyznawania środków z KFS w roku 2019 – dodatkowy nabór.


Opublikowano: 14.08.2019