Zapraszamy do obejrzenia zdalnej XXIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji. Sesję zaplanowano 23 listopada (poniedziałek) o godz. 9.30.

Porządek Obrad Zdalnej XXIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 listopada 2020 r., godz. 9.30 Sala Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego ul. Racławicka nr 56 w Krakowie


1. Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji SWM.

3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 rok – I czytanie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Oświęcimiu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego (od 14 października do 10 listopada 2020 r.).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2020 rok w działach: 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 925.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/138/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Małopolskie zobowiązania finansowego w formie długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zabierzów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XIII/160/19 z dnia 30 września 2019 r. zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXIII/327/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Piwniczna Zdrój, Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna oraz Gminie Rytro zadania własnego Województwa p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu” oraz udzielenia Gminie Krościenko nad Dunajcem pomocy finansowej na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej - Bulwar spacerowo-rowerowy pod Księży Las”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/261/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań Samorządu Województwa Małopolskiego, wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi * na działalność Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie grantu pomocowego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi * dotyczącej ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2020 r. pn. „Edukacja- zdalnie i cyfrowo”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi * dotyczącej ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 r. pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”.

17. Przyjęcie oświadczenia w sprawie protestów związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym aborcji.

18. Interpelacje.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad XXIX Sesji SWM.


* Dane zastrzeżone z uwagi na zapisy art. 5 ust. 1 lit. F i art. 32 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).


LINK DO BEZPOŚREDNIUEJ TRANSMISJI W DNIU OBRAD SEJMIKU >> TUTAJ >> przekierowanie >>;Przesłano: opublikowano: 20.11.2020