VI SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 25 KWIETNIA 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.

  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Suskiego.

  4.  Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.

  5.  Informacja o pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.

  6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.  Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.

  8.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Komendy Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie.

  9.  Rozpatrzenie raportu o stanie i formach przeciwdziałania bezrobociu w powiecie suskim.

10.  Sprawozdanie z działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg  w zakresie drogownictwa za rok 2018 oraz plany na rok 2019.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej  Beskidzkie  dotacji celowej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania wymiany  nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości  powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – BIOMASA  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.     

16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2019 roku Pana A. Sz.  na Starostę Suskiego.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 marca 2019 roku Pani M. B.  na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

18.  Wolne wnioski.

19.  Zakończenie sesji.

   

  Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

 Ryszard Hadka    Informacja o transmisji obrad "na żywo"

Informujemy, że wypełniając obowiązek prawny obrady będą  transmitowane w internecie pod adresem -  https://powiatsuski.sesja.pl/

Linki do transmisji zamieszczone są również w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa -   https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5221&idmp=136&r=o
 
jak również na stronie internetowej starostwa www.powiatsuski.pl w zakładce "transmisje sesji Rady Powiatu".

Nagrania będą również archiwizowane i dostępne pod wyżej wymienionymi adresami.


Opubikowano: 18.04.2019

 

Skład Rady Powiatu Suskiego VI kadencji

  • Hadka Ryszard - Przewodniczący Rady Powiatu 
  • Spannbauer Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
  • Madoń Czesława  - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
  • Bałos Józef  
  • Babicz Renata
  • Czarny Jadwiga
  • Chudzik Krzysztof
  • Drobny Marek   
  • Hutniczak Zbigniew  
  • Korbel Gabriela  
  • Kruźlak  Artur  
  • Kudzia Sławomir
  • Kuś Alina
  • Pudo Stanisław
  • Sarlej Wit Mateusz
  • Stypuła Joanna
  • Szramowiat Andrzej
  • Surzyn Piotr  
  • Talaga Piotr  
  • Woźny Jan
  • Zając JacekPrawo obywatelskie regulują także:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. 2016 poz. 446
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2015 poz. 2058