ZAWIADOMIENIE

SESJA RADY GMINY w BUDZOWIE

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00

w sali narad Urzędu Gminy w Budzowie


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  V Sesji Rady Gminy w Budzowie.
 4. Wysłuchanie informacji Wójta Gminy Budzów o działalności międzysesyjnej.
 5. Wysłuchanie  informacji o sytuacji służby zdrowia na terenie gminy Budzów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Zdrowia w Bieńkówce za rok 2018.
 7. Wysłuchanie  informacji o bezpieczeństwie na terenie Gminy Budzów.
 8. Wysłuchanie informacji o działalności sportowej na terenie Gminy Budzów.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja rozgrywek w piłce nożnej” przez Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z wykonania zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja rozgrywek w piłce  nożnej” przez Ludowy Klub Sportowy w Budzowie za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr IV/44 /2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/306/2018 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów.
 18. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

 Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Gminy w Budzowie

Krystyna Szczepaniak


autor: Urząd Gminy Budzów
Opublikowano: 10.04.2019

SESJA ONLINE

https://budzow.sesja.pl/

Skład Rady Gminy w Budzowie

 1. Kazimierz Kiepura
 2. Józefa Surmiak
 3. Adam Sala
 4. Krystyna Szczepaniak
 5. Piotr Grych
 6. Jan Sergiel
 7. Małgorzata Głuc
 8. Tadeusz Bukowski
 9. Kamila Nitecka
 10. Stanisław Burliga
 11. Mirosław Chrząszcz
 12. Krzysztof Łuczak
 13. Sławomir Pieronkiewicz
 14. Jan Frączek
 15. Tadeusz Goryl

 

Przewodniczący Rady Gminy w Budzowie

KRYSTYNA  SZCZEPANIAK       

                

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Budzowie

PIOTR GRYCH 

 

Skład Komisji Rewizyjnej 

 1. Tadeusz Bukowski - Przewodniczący

 2. Tadeusz Goryl

 3. Jan Frączek

 4. Adam Sala

 

Skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i budżetu.

 1. Kamila Nitecka - Przewodnicząca
 2. Sławomir Pieronkiewicz
 3. Małgorzata Głuc
 4. Kazimierz Kiepura
 5. Mirosłw Chrząszcz
 6. Tadeusz Goryl

 

Skład Komisji Oświaty, Kultury Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki

 1. Jozefa Surmiak - Przewodnicząca
 2. Krzysztof Łuczak
 3. Stanisław Burliga
 4. Jan Sergiel

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Budzowie

 1. Adam Sala - Przewodniczący
 2. Jan Frączek
 3. Piotr Grych
 4. Jan Sergiel
 5. Krzysztof Łuczak
 6. Kamila Nitecka

 

Redakcja informuje i przypomina:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, przy czym stosownie do art. 61 ust. 4 ustawy zasadniczej, tryb udzielania informacji określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu - ich regulaminy. Jednocześnie ograniczenie tego prawa dopuszczalne jest tylko i wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
W odniesieniu do działalności organów gmin przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej zawarte są w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym, Ustanawia ona w art. 11b ust. 1 u.s.g. generalną zasadę jawności działania organów gminy, powtarzając jednocześnie za przytoczonym powyżej art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność, o której mowa, obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (art. 11b ust. 2 u.s.g.). Z przytoczonych przepisów wynika jednoznaczne prawo obywatela do biernego uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady gminy, stanowiące element prawa dostępu informacji publicznej. Prawo to może doznawać ograniczeń, ale wyłącznie takich, które wynikają z ustaw.

* źródło: III SA/Kr 523/16 - Wyrok WSA w Krakowie

Prawo obywatelskie regulują także:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. 2016 poz. 446
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2015 poz. 2058

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej.

Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://www.bip.gov.pl/files/download/17/Ustawa_o_dostepie_do_informacji_publicznej.pdf

 zdjęcie tytułowe: old.budzow.pl