RG.0002.11.2019.SBR


Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
  2. Wolne wnioski.
  3. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
  4. Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
  5. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2019-2029.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Sucha Beskidzka częściowej realizacji zadania własnego Gminy Zawoja w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sucha Beskidzka w tym zakresie.
  9. Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  10. Zakończenie sesji.

Opublikowano: 07.08.2019 (BIP)

Transmisje sesji Rady Gminy Zawoja na platformie amerykańskiej YouTube

Stanisław Zajda

Wiceprzewodniczący:

Kudzia Sławomir Krzysztof - Wiceprzewodniczący ds. Budżetu i Rozwoju

Marek Barbara - Wiceprzewodnicząca ds. Oświaty i Spraw Społecznych

Radni:

Basiura Józef

Bucka Janina Wanda

Budzowski Tomasz Jan

Chrząszcz Barbara Józefa

Ficek Sabina Anna

Fujak Tadeusz

Konior Maria

Kudzia Sławomir Krzysztof

Marek Barbara

Matyja Piotr

Pacyga Małgorzata

Pająk Jerzy Andrzej

Pająk Kazimierz

Trzebuniak Alicja Barbara

Zajda Stanisław

TERMINARZ SPOTKAŃ RADNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY ZAWOJA NA LATA 2018–2023

Rota ślubowania

"WIERNY KONSTYTUCJI I PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE OBOWIĄZKI RADNEGO SPRAWOWAĆ GODNIE, RZETELNIE I UCZCIWIE, MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO MOJEJ GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW".

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

KOMISJE 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

KOMISJA DS. ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

KOMISJA REWIZYJNA

Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk (brak informacji o wójcie w BIP) stan 13.08.2019 - akurat tutaj trzeba dodąć komentarz - otóż podczas kampanii wyborczej każdy polityk startujący w wyborach robi wszystko, aby był identyfikowany przez wyborców - ale po objęciu stanowiska - oblicza samorządowców znikają z BIP - stają się anonimowi! Dziwne? Bardzo dziwne, że taki stan toleruje Rada Gminna i sam wójt - bo to jest antyspołeczne działanie samorządowców reprezentujących społeczeństwo w działaniach publicznych. To samo dotyczy się braku podanych kontaktów telefonicznych do radnych i brak adresów e--mail - co stanowi o ograniczaniu dostępu do radnych. Kompetencje wójta obecnej kadencji 2018-2023 nie są wskazane w BIP kompetencje wójta. (stan na dzień 13.08.2019 - czyli wystarczająco było do tej pory, aby urząd uzupełnił wpisy w BIP) - Można wymieniać niedociągnięć formalnych urzędu, w tym Wójta Gminy Zawoja oraz Rady Gminy Zawoja - ale tym czasem to obywatele mają głos, wyborcy - którzy wybrali sobie taki a nie inny samorząd gminy Zawoja. 

Redakcja informuje i przypomina:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, przy czym stosownie do art. 61 ust. 4 ustawy zasadniczej, tryb udzielania informacji określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu - ich regulaminy. Jednocześnie ograniczenie tego prawa dopuszczalne jest tylko i wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
W odniesieniu do działalności organów gmin przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej zawarte są w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym, Ustanawia ona w art. 11b ust. 1 u.s.g. generalną zasadę jawności działania organów gminy, powtarzając jednocześnie za przytoczonym powyżej art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność, o której mowa, obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (art. 11b ust. 2 u.s.g.). Z przytoczonych przepisów wynika jednoznaczne prawo obywatela do biernego uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady gminy, stanowiące element prawa dostępu informacji publicznej. Prawo to może doznawać ograniczeń, ale wyłącznie takich, które wynikają z ustaw.

* źródło: III SA/Kr 523/16 - Wyrok WSA w Krakowie

Prawo obywatelskie regulują także:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. 2016 poz. 446
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2015 poz. 2058