Wójt Gminy Bystra-Sidzina organizuje konkurs na „Eko-bajkę” dla dzieci i młodzieży, którzy uczęszczają do klas IV – VII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Konkurs ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych mieszkańców naszej Gminy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który zamieszczony jest poniżej.

Konkurs trwa do 12 października 2018 r.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie, gdyż na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu „Eko-bajka”
I. Organizator Organizatorem konkursu jest Gmina Bystra-Sidzina w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. II. Cele konkursu Celem konkursu jest edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza, w szczególności: - zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt, - wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, - wskazanie sposobów na poprawę jakości powietrza, - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, - kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego, - pobudzenie do przemyśleń i działań proekologicznych, - rozwój własnej osobowości, umiejętności literackich i plastycznych.
III. Zasady uczestnictwa 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Bystra-Sidzina, którzy należą do kategorii wiekowych wymienionych w pkt. 2 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: - klasy IV-VI – kategoria I - klasy VII, VIII i III gim. – kategoria II 3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. 4. Uczniowie wykonują pracę literacką zgodną z celami konkursu wymienionymi w pkt. II. 5. Każda praca powinna być na odwrocie trwale opisana. Opis powinien zawierać następujące informacje: - Imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa - Nazwę szkoły 7. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów uczestnika konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu) 8. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
IV. Forma prac konkursowych: 1. Tekst może mieć formę rymowanki, opowiadania lub inną, wpisującą się w formę bajki dla dzieci. 2. Ograniczenie objętości tekstu: nie więcej niż 3 strony, format A4, marginesy: 2,5 cm z każdej strony, czcionka Calibri, rozmiar 11 (w przypadku sporządzenia pracy na komputerze).
V. Kryteria stosowane podczas oceniania prac: 1. Zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu. 2. Ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy). 3. Czytelność przekazu, z którego będzie wynikało, że praca została wykonana na potrzeby konkursu. 4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.
VI. Terminy 1. Termin ogłoszenia konkursu w szkołach: 24.09.2018r. 2. Termin składania prac: do 12.10.2018r. 3. Przedstawiciele szkół dostarczą prace do Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, pok. 11 w terminie do 19.10.2018r.
VII. Nagrody 1. Komisja Konkursowa wyłoni trzy nagrodzone prace w każdej grupie wiekowej (miejsce 1, 2, 3) 2. Nagrody w konkursie zostaną sfinansowane w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Malopolska Region – Malopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021. VIII. Postanowienia końcowe 1. Regulamin konkursu i formularz oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina: www.bystra-sidzina.pl 2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 3. Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.