Za stan ulic oraz chodników w Makowie Podhalańskim odpowiada bezpośrednio burmistrz Paweł Sala, dopiero w dalszej kolejności kierowniku Referatu Gospodarki Komunalnej - Pawle Barzyckim a także na prezesie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. - Marku Guziku. - Jest na co narzekać - mieszkańcy i inni użytkownicy mają rację - to skandal, że ulice i chodniki są nieodśnieżone. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."