Porządek obrad


Początek posiedzenia w dniu 13 października 2021 r. o godz. 10.00

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624)
  - uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
 2. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druki nr 1400 i 1606)
  - sprawozdawca poseł Kazimierz Gwiazdowski.
   
 3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. (druki nr 1417 i 1559)
  - sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.
   
 4. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku (druki nr 1443 i 1557)
  - sprawozdawca poseł Andrzej Kosztowniak.
   
 5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku (druki nr 1445 i 1558)
  - sprawozdawca poseł Andrzej Kosztowniak.
   
 6. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza (druki nr 1136, 1317, 1355 i 1548)
  - sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.
   
 7. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu (druki nr 1347 i 1578)
  - sprawozdawca poseł Joanna Lichocka.
   
 8. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem Marii Konopnickiej (druki nr 1354 i 1579)
  - sprawozdawca poseł Paulina Matysiak.
   
 9. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie:
  - ustanowienia roku 2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz,
  - ustanowienia roku 2022 rokiem Wandy Rutkiewicz (druki nr 1194, 1348 i 1580)
  - sprawozdawca poseł Jacek Świat.
   
 10. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie:
  - ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Rufina Wybickiego,
  - ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego (druki nr 1138, 1272 i 1598)
  - sprawozdawca poseł Bożena Żelazowska.
   
 11. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej (druki nr 1118, 1270 i 1599)
  - sprawozdawca poseł Urszula Augustyn.
   
 12. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza (druki nr 1351 i 1600)
  - sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

 1.  Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 1568 i  )
  - sprawozdawca poseł Patryk Wicher.
   
 2.  Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1588 i  )
  - sprawozdawca poseł
   
 3.  Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1382 i  )
  - sprawozdawca poseł
   
 4. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1570 i  )
  - sprawozdawca poseł
   
 5. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1569 i  )
  - sprawozdawca poseł
   
 6. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 1609 i  )
  - sprawozdawca poseł
   
 7. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1608 i  )
  - sprawozdawca poseł
   
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr ...)
  - uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustaw:

 1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr   i  )
   
 2. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr   i  )
   
 3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr   i  )
   
 4.  Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr   i  )
   
 5. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr   i  )
   
 6.  Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej (druki nr   i  )
   
 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr   i  )
   
 8. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druki nr   i  )
   
 9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr   i  )
   
 10. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr   i  )
   
***
 1. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych na temat stanu cyberbepieczeństwa państwa, a także szczegółów przeprowadzonego ataku hakerskiego na skrzynkę mailową ministra - członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz jego żony
   
 2. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja rządu na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów
   
 3. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
   
 4. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych
   
 5. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz o edukacji o zdrowiu i seksualności
   

 
Legenda:

- ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej
 
Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu - w konsultacji z Konwentem Seniorów - bezpośrednio przed posiedzeniem.


HARMONOGRAM OBRAD /przekierowanie/ 13 i 14 października 2021 r.;

AKTUALNI POSŁOWIE NA SEJM /przekierowanie/ ALFABETYCZNIE;

SEJM - rozkład miejsc na sali obrad /przekierowanie, PDF/ stan na 06.09.2021;

ostatnia aktualizacja: 14.10.2021 09:15
foto: Rafał Zambrzycki / Kancelaria Sejmu