UE podejmuje działania mające zwiększyć ochronę konsumentów. W marcu Rada osiągnęła porozumienie z Parlamentem Europejskim, a dziś przyjęła dyrektywę, która modernizuje unijne przepisy o ochronie konsumentów i ułatwia egzekwowanie praw konsumentów.

Ochrona konsumentów to jeden z zasadniczych elementów rynku wewnętrznego. Dyrektywa wprowadza wyższe normy ochrony unijnych konsumentów, kiedy kupują oni produkty lub usługi przez internet. Zapewnia też skuteczniejsze środki zwalczania nieuczciwych lub wprowadzających w błąd praktyk handlowych w całej UE.

Anna-Maja Henriksson, fińska minister sprawiedliwości


Dyrektywa:

  • lepiej harmonizuje i racjonalizuje niektóre kryteria służące do ustalania poziomu sankcji za naruszenia unijnego prawa konsumenckiego
  • ustanawia prawo konsumentów do indywidualnych środków prawnych, gdy poniosą oni szkodę w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych (takich jak agresywny marketing)
  • zwiększa przejrzystość transakcji internetowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o korzystanie z opinii internetowych, personalizowane taryfy oparte na algorytmach czy opłacone eksponowanie produktów w rankingu
  • obliguje internetowe platformy handlowe do informowania konsumentów, czy za transakcję odpowiada wyłącznie dostawca zewnętrzny czy też także internetowa platforma handlowa
  • zapewnia konsumentom ochronę względem „darmowych” usług cyfrowych, czyli usług, za które konsumenci nie ponoszą opłat pieniężnych, ale w zamian za które dostarczają danych osobowych (np. przechowywanie w chmurze, media społecznościowe i konta e-mail)
  • zapewnia konsumentom jasne informacje w przypadku redukcji ceny
  • eliminuje nieproporcjonalne obciążenia, takie jak obowiązek stosowania przestarzałych kanałów komunikacji, figurujący jeszcze w obowiązujących przepisach
  • doprecyzowuje zakres swobody państw członkowskich w przyjmowaniu przepisów o ochronie uzasadnionych interesów konsumentów przed niektórymi szczególnie agresywnymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi lub sprzedażowymi w kontekście sprzedaży poza lokalem firmy
  • doprecyzowuje, jak państwa członkowskie powinny postępować wobec wprowadzającego w błąd marketingu produktów podwójnej jakości.


Nowa dyrektywa zmienia dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych (2005/29/WE), dyrektywę o prawach konsumentów (2011/83/UE), dyrektywę o nieuczciwych warunkach umownych (93/13/EWG) i dyrektywę o podawaniu cen (98/6/WE).

Co dalej?


Po przyjęciu dyrektywy państwa członkowskie będą mieć 24 miesiące na przyjęcie przepisów niezbędnych do jej wdrożenia. Przepisy te zaczną obowiązywać 6 miesięcy później.

Kontekst


Dyrektywa stanowi – wraz z projektem dyrektywy o powództwach przedstawicielskich dla ochrony zbiorowych interesów konsumentów – element „nowego ładu dla konsumentów”, zainicjowanego przez Komisję w 2017 r.

PEŁNY TEKST DYREKTYWY >>

Przejdź na stronę posiedzenia >>


Sekretariat Generalny Rady Europejskiej

Przesłano: 08.11.2019
zdjęcie tematyczne: newsroom.consilium.europa.eu