21 lipca 2021 r. rozpoczęło się 27. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., i dotyczy określenia terminu, po którym nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej, nawet tej wydanej z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat.


Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego 10 lipca 2021 r. Tadeusza Lewandowskiego, senatora IV i VI kadencji.

Marszałek Senatu poinformował, że porządek posiedzenia może zostać rozszerzony o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Senat przystąpił do podjęcia decyzji w sprawie kandydatury Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich, powołanego na to stanowisko przez Sejm.


Podczas 27. posiedzenia Izba rozpatrzy 13 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu uporządkowanie i racjonalizację systemu ubezpieczeń społecznych, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w zakresie gospodarki finansowej i rozliczeń z płatnikami składek. Przewiduje m.in. ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółek jawnych, partnerskich lub komandytowych, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty. Rozwiązuje też problem tzw. emerytur czerwcowych poprzez wprowadzenie zasady ustalania wysokości emerytury w tym miesiącu w taki sam sposób, jak w maju danego roku, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt poselski) zakłada przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy do czasu wyboru nowych organów, jeżeli ich kadencja upływa w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 albo w ciągu 30 dni po ich odwołaniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia odwołania tych stanów.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy  Prawo bankowe (projekt rządowy) wprowadza uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług, tzw. pakiet SLIM VAT 2. Nowela wydłuża termin na stosowanie ulgi na złe długi z 2 do 3 lat, upraszcza sposób obłożenia podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości, a także wprowadza możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach czy możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) reguluje status prawny zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, Siłach Zbrojnych RP i Służbie Więziennej.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy) zakłada, że minister właściwy ds. informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerza zakres zadań Agencji o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia przez możliwość udzielania dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, np. dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Wprowadza ponadto zmiany w zakresie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu.

Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych (projekt poselski) wyłącza możliwość ujawniania informacji o adresie osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, a także o adresie osób popierających zgłoszenie partii do ewidencji.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (projekt prezydencki) przewiduje, że w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd będzie mógł przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednie zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) dostosowuje polskie prawo do wyroków TSUE dotyczących ochrony konsumentów; w wypadku pozwania konsumenta na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę, która była podstawą wystawienia tego weksla, pod kątem nieuczciwych postanowień. Nowela umożliwia też oddanie pisma procesowego w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne, co będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (projekt komisyjny) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. (sygn. akt P 46/13). Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej, nawet tej wydanej z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Z mocy prawa mają też być umarzane wszystkie postępowania administracyjne, jeżeli od wydania decyzji upłynęło 30 lat.

Ustawa o gatunkach obcych (projekt rządowy) określa zasady zwalczania inwazyjnych gatunków obcych: roślin, zwierząt i innych organizmów, które zagrażają rodzimym ekosystemom, żywności, mogą też negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Regulacja wdraża przepisy unijne w tym zakresie.

Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/943. Nowelizacja ma na celu stworzenie korzystnych warunków do inwestowania w nowe jednostki wytwórcze, cechujące się niższą emisją szkodliwych substancji do atmosfery, spełniające unijne wymagania dotyczące polityki ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą od 1 lipca 2025 r. jednostki wytwórcze o emisji powyżej 550 kg CO2 na MWh nie będą mogły korzystać ze wsparcia w postaci rynku mocy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (projekt rządowy) określa zadania organów administracji publicznej i służb, sposób ich współpracy oraz źródła finansowania organizacji XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. (WUF11).

Izba przeprowadzi też drugie czytanie 3 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego(inicjatywa Komisji Ustawodawczej) wprowadza obowiązkową obecność na rozprawie niepoczytalnego sprawcy, wobec którego sąd orzeka o zastosowaniu środków zabezpieczających

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) przewiduje anonimizację danych podmiotu wnoszącego skargę do TK w orzeczeniu publikowanym w Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, jego uzasadnieniu i zdaniu odrębnym, a takze w orzeczeniu ogłaszanym w dzienniku urzędowym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii energetycznych (inicjatywa Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu) umożliwia tworzenie spółdzielni energetycznych także w miastach oraz rozszerza zakres ich działalności. Zgodnie z proponowanymi przepisami spółdzielnie mogłyby magazynować i odsprzedawać energię innym podmiotom.

Senatorowie podejmą ponadto decyzję w sprawie kandydatury Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, powołanych na to stanowiska przez Sejm.

Zapoznają się też z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, a także ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2020 r. petycji. Izba rozpatrzy ponadto Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 r. oraz Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.


opublikowano: 21.07.2021
zdjęcia: M. Marchlewska - Wilczak/ Kancelaria Senatu