Cyfryzacja i rozwój FinTech, upowszechnienie automatyzacji procesu dla ubiegających się o pożyczki oraz pojawienie się na rynku nowych podmiotów np. platform crowdfundingowych czy pożyczkodawców, którzy udzielają pożyczek na podstawie wniosków składanych przez SMS, to zdaniem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na zmiany w przyznawaniu kredytów konsumenckich po 2008 roku.

Aby sprawdzić, czy zapisy dyrektywy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (tzw. Dyrektywy CCD) nadal przystają do aktualnej rzeczywistości społeczno–gospodarczej, Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące oceny dyrektywy. W gronie interesariuszy, którzy mogli przekazać swoje stanowisko w tym przedmiocie, znalazła się Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF).

 Zawsze wykorzystujemy szansę na przekazanie unijnemu prawodawcy opinii zrzeszonych w KPF instytucji finansowych w sprawach, które dotyczą ich codziennej działalności. Dostrzegamy w tym szansę na zmitygowanie zidentyfikowanych problemów regulacyjnych, uzupełnienie luk prawnych czy aktualizację przepisów do nowej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. W zakończonych właśnie konsultacjach w przedmiocie Dyrektywy o kredycie konsumenckim wskazaliśmy m.in. na konieczność poszukiwania uproszczeń i możliwości ograniczenia kosztów w obszarze realizacji obowiązku informacyjnego. Długość standardowej umowy kredytu konsumenckiego to około kilkadziesiąt stron. Z naszych doświadczeń wynika, że rodzi to ryzyko braku zapoznania się z jej treścią przez konsumenta. Ponadto konsumenci często nie rozumieją przekazywanych im informacji (np. RRSO). W tym świetle dostrzegamy potrzebę obniżenia ilości wymaganych informacji i dokumentów, co uprościłoby cały proces zarówno dla klienta, jak i dla pożyczkodawcy, oczywiście przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony konsumenta – wskazuje mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF oraz Dyrektor Departamentu Prawno–Legislacyjnego KPF.

Komisja Europejska sprawdza także, na ile przepisy CCD pozostają spójne z regulacjami innych unijnych aktów prawnych, np. Dyrektywą w sprawie kredytów hipotecznych (MCD), Dyrektywą dotycząca sprzedaży usług finansowych na odległość (DMFS), czy jednym z najważniejszych w ostatnim czasie aktów – RODO. KPF wskazuje, że nie dostrzega niespójności pomiędzy tymi regulacjami, z wyjątkiem dyrektywy PSD2, której niektóre rozwiązania (np. w zakresie definicji trwałego nośnika) należałoby ujednolicić.

Publikację raportu z konsultacji przewiduje się jeszcze wiosną br. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi Komisja będzie decydować o kierunku i zakresie ewentualnych zmian w obowiązującym prawie, co następnie może wiązać się z koniecznością ich implementacji do polskiego porządku prawnego i tym samym nowelizacją ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim.

 Warto wskazać, że godnym pochwały i naśladowania jest podejście unijnego prawodawcy, który zdając sobie sprawę z tego, że prawo powinno nadążać za zmieniającą się sytuacją rynkową i stosunkami społecznymi, dokonuje okresowych ocen jego adekwatności i na podstawie tej analizy projektuje nowelizacje przepisów prawnych – zaznacza mec. Szymon Dejk z Departamentu Prawno–Legislacyjnego KPF.

KPF będzie uczestniczyć w całym procesie konsultacji Dyrektywy o kredycie konsumenckim, zarówno bezpośrednio, jak i w ramach członkostwa w największej europejskiej organizacji kredytu konsumenckiego – Eurofinas z siedzibą w Brukseli.

***

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawcówpowstała 27 października 1999 roku i obecnie zrzesza ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, między innymi z sektora bankowego, doradztwa i pośrednictwa finansowego, instytucji pożyczkowych, zarządzania informacją gospodarczą, zarządzania wierzytelnościami, ubezpieczeniowego, platform crowdfundinowych oraz funduszy hipotecznych, sprzedających produkty tzw. odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Konferencji postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. Powyższe uprawnienia honorowane są przez organy władzy i administracji państwowej. KPF jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jako pierwsza organizacja pracodawców spośród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej podjęła decyzję o przystąpieniu do EUROFINAS - federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych.


autor: Regina Stawnicka PR

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Związek Pracodawców

Przesłano: 15.04.2019
zdjęcie: europarl.europa.eu