Towarzystwo wyborowe i wybrane ale bardzo szybko działające w interesie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej niż ogółu mieszkańców powiatu suskiego. Sesje bywają nudne tak bardzo, że transmisje online w czasie rzeczywistym przypominają nudną komedię filmową. Powiat nadal nie jest dobrze postrzegany przez niezależne od samorządu powiatowego, który dyskryminuje poprzez swoich pracowników - media prasowe mające prawo do wolności słowa. Przewodniczący Rady nie wita podczas sesji obserwatorów online - pomimo tego, że wie doskonale, że obrady sesji są transmitowane w sieci internetowej a dostęp do nich ma każdy na całej Ziemi, gdzie tylko jest dostęp do Internetu. Brak kultury obyczajów. Brak briefingów prasowych - to podstawowe wady Rady powiatu suskiego. Widocznie im to nie przeszkadza ale społeczeństwu przeszkadza. Sesje nie są tłumaczone na język migowy, dokumenty nie są tłumaczone na język Braille'a - co nie przeszkadza żadnemu radnemu - bo ich te problemy nie dotyczą. A wszem i wobec Starostwo i Rada chwalą się wspieraniem niepełnosprawnych. - Tylko nie w dostępie do sesji. (RedNacz)

XII SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 5 GRUDNIA 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM PRZY ULICY KOŚCIELNEJ nr 5b W SUCHEJ BESKIDZKIEJ


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego na lata 2019 – 2021 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej systemu radiografii pośredniej CR.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 30, 80 m² oraz 26 m².
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu suskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. M. z dnia 22 października  2019 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2020 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji

Ryszard Hadka 

Opublikowano w BIP 28.11.2019

Informacja o transmisji obrad "na żywo"

  - tutaj: powiatsuski.sesja.pl >>


Skład Rady Powiatu Suskiego VI kadencji (radni nie wskazują adresów e-mail i numerów telefonów nie będących prywatnym kontaktem - co stanowi naruszenie prawa obywateli do tajemnicy korespondencji - bo używają prywatnych skrzynek e-mail i prywatnych numerów telefonów podczas pełnienia mandatu społecznego, gdzie obywatele mają prawo konstytucyjne do kontaktu objętego tajemnica korespondencji przewidzianego Konstytucją RP. Wyglada na to, ze czuję się bardziej urzędnikami Starostwa niż przedstawicielami społeczeństwa powiatu suskiego - dop. RedNacz)

 • Hadka Ryszard - Przewodniczący Rady Powiatu (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Spannbauer Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Madoń Czesława  - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Bałos Józef (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Babicz Renata (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Czarny Jadwiga (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Chudzik Krzysztof (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Drobny Marek (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)  
 • Hutniczak Zbigniew (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną) 
 • Korbel Gabriela (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)  
 • Kruźlak  Artur (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Kudzia Sławomir (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Kuś Alina (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Pudo Stanisław (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Sarlej Wit Mateusz (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Stypuła Joanna (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Szramowiat Andrzej (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Surzyn Piotr (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Talaga Piotr (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną) 
 • Woźny Jan (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)
 • Zając Jacek (brak kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną)

 

Przewodniczący Rady Powiatu  Ryszard Hadka pełni dyżur w każdą środę w godz. od 13.30  do 15.00  w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b  w Suchej Beskidzkiej (to za mało, jak na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców powiatu suskiego - dop. RedNacz)
 
Telefon kontaktowy do Biura Rady Powiatu -  (033)  875 - 78 -15 (Rada powiatu suskiego izoluje się od korespondencji elektronicznej, jest niezmiernie mało transparentna - dop. RedNacz)

22 listopada 2018 r.  roku Rada Powiatu Suskiego wybrała Zarząd Powiatu w składzie:

Józef Bałos                          Starosta Suski

Zbigniew Hutniczak              Wicestarosta Suski

Joanna Stypuła                    Członek Zarządu

Krzysztof Chudzik                Członek Zarządu

Piotr Surzyn                        Członek Zarząduźródło: suchabeskidzka.bip.info.pl
zdjęcie: źródło informacji

Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla radnych powiatu suskiego >> (PDF 196, 26 KB)

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym >> (PDF 726 KB)

Biuro Rady Powiatu nie organizuje briefingów prasowych - bo Rada i Starostwa nie widzą potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji za pośrednictwem niezależnej od samorządu powiatowego prasy - jednocześnie prowadzą autokreację w Internecie na domenach, których rejestracji nie są w stanie dokumentować. 

Radni nie będący urzędnikami - nadal nie wskazują adresów e-mail i numerów telefonów do wiadomości obywateli - co oznacza, że wykorzystują swoje prywatne skrzynki e-mail i numery telefonów a to rodzi wątpliwości co do transparentności i przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych (pamiętać należy, że radny nie jest urzędnikiem a jedynie przewodniczący korzysta ze statusu osoby publicznej). Brak wskazania przez radnych adresów e-mail oraz numerów kontaktowych telefonów związanych jedynie z pełnioną funkcją w radzie powiatu suskiego jest uchybieniem prawu tajemnicy kontaktowania się - bo skoro radny nie jest urzędnikiem - to zobowiązany jest prawem do zachowania tajemnicy korespondencji i kontaktów - ale nie na prywatne adresy e-mail i na prywatne numery telefonów. - Tym czasem samorząd powiatu suskiego nie zakupił radnym aparatów GSM do wypełniania rzetelnie mandatu społecznego na podstawie wyborów samorządowych i ustawy o samorządzie powiatowym. "Prywata", to nadal domena radnych i rad w powiecie suskim. W kampaniach wyborczych udostępniają numery telefonów, adresy i adresy skrzynek e-mail - po wyborach to wszystko znika. Stają się mniej transparentni. Poza tym nie odpowiadają na zapytania prasy, nie udzielają się dla niezależnej od samorządu prasie - czym gwałcą wolność słowa i demokratyczne zasady norm społecznych, że pierwszym środkiem przekazu dla radnych jest prasa niezależna od Starostwa Powiatowego i samorządu. Służalczość wobec urzędników Starostwa i ich interesów dominuje w postawie radnych - bo nie tylko nie organizują spotkań z prasą i mieszkańcami ale wręcz unikają takich kontaktów! - Radni nie zapraszają swojego elektoratu na sesje - podczas sesji wieje chłodem a inicjatorem dyskusji jest najczęściej przewodniczący rady. Wyborcy tracą kontakt z radnymi powiatowymi - bo radni czują się już "rozliczeni" wobec elektoratu - zapomnieli jednak, że w każdej chwili może zostać zgłoszone wobec nich ze strony obywateli wotum nieufności a zewnętrzni obserwatorzy mają utrudnioną ścieżkę dostępu do radnych. 

Nowelizacja przepisów samorządowych i wyborczych – aspekty prawne i praktyczne istotne dla jednostek samorządu gminnego >> autorstwa dra Mateusza Pszczyńskiego Uniwersytet Opolski oraz dra hab. Pawła Sobczyka, prof. Uniwersytetu Opolskiego - gdzie czytamy m.in.: "2.5.4. Uprawnienia kontrolne radnych Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Zgodnie z art. 24 ust. 2 u.sam.gmin. radny ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych. Podejmowane działania kontrolne nie mogą naruszać dóbr osobistych innych osób. Jednocześnie radny musi podejmować działania kontrolne z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Analogiczne kompetencje przyznano radnym powiatowym w art. 21 ust. 2 a u.sam.powiat. oraz w art. 23 ust. 3b u.sam.woj., radnym sejmików wojewódzkich." i dalej "Zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania i funkcjonowania niektórych organów władzy publicznej oraz zwiększenie roli społeczeństwa w procesie wybierania organów pochodzących z wyborów powszechnych i kontroli tego procesu i organów odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, to główne cele ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (dalej: ustawa o zmianie niektórych ustaw, ustawa o zwiększeniu udziału obywateli)1 . Realizacji celów ustawy służą przede wszystkim zmiany w tzw. ustawach samorządowych, tzn. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.sam.gmin.)2 , ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: u.sam.pow.)3 , ustawie dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (dalej: u.sam.woj.)4 oraz dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 5 . Ponadto, ustawodawca wprowadził istotne zmiany do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 6 . Realizując założone cele, ustawodawca wprowadził w ustawach samorządowych zmiany, które mają przyczynić się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantować obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynić się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują 7 ." - z całości jw.

Wiadomo powszechnie, że radni i rady nie dopełniają praw obywatelskich mieszkańcom samorządu ale także pozostałym obywatelom mającym takie same prawa konstytucyjne, jak mieszkańcy danego terytorium samorządowego. - W samorządach nie brakuje jednak troski o własne interesy urzędników i radnych - bo nie słyszy się o tym, aby rada ukarała starostę lub udzieliła pouczenia a walka o pojedynczego obywatela na sesjach rady nie występuje. problemy prawdziwie społeczne, tragedie ludzkie są przemilczane - bardzo często kwitowane uśmieszkiem albo opinią, że bezdomni, pozostający na zasiłkach itp. - to osoby marginesu społecznego. - Tak, tak - tak uważają urzędnicy przy milczeniu radnych. - Zbliża się zima - problemów przybędzie wraz z początkiem 2020 roku - kiedy wiele obowiązków spadnie na samorząd powiatowy - po tym, jak zmniejszono opodatkowanie o dochodów osób fizycznych.

Sekretarz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej nie udzielił wyjaśnień - więc warto przeczytać: Tylko fakty! Sekretarz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej złożył oświadczenie majątkowe - ale urodził się w 2014 r. Bałagan w BIP Starostwa!

Rada Powiatu Suskiego - nie jest zainteresowania tłumaczeniami obrad sesji na język migowy, osoby niepełnosprawne nie mają równych praw na sali obrad - to może niewielki procent obserwatorów sesji - ale jednak są wśród nad osoby o wielu niepełnosprawnościach, które uniemożliwiają udział w sesjach osobiście a online - sesje są prowadzone tak, jakby tylko dotyczyły tej grupy 21 radnych i nikogo więcej. A radni przecież nie reprezentują całości mieszkańców - bo jedynie elektorat, który na nich zagłosował w wyborach samorządowych. Statystyki PKW wskazują, że udział w głosowaniu nie bierze całość uprawnionych - czyli osoby nie oddające głosu w wyborach są pomijane przez Radę Powiatu Suskiego. Nikt ich nie reprezentuje - a prasa pracująca w oparciu o wolność słowa jest tłumiona mamieniami na domenach (większość niezarejestrowanych w żadnym sądzie okręgowym) prowadzonych przez samorządy w powiecie suskim. - Dlatego też zachodnie państwa UE w Parlamencie Europejskim tak bardzo wytykają polskiej "demokracji" - autokrację. Dlatego CBA i inne służby ciągle ujawniają korupcję w samorządach. Aż chce się napisać - Quo vadis... Zarządzie powiatu suskiego?


ZOBACZ TEŻ: Numer 112 / 728112112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia >>


AKTUALIZACJA 06.12.2019

Dla ujawnienia zachowania radnych Rady Powiatu Suskiego a zwłaszcza układu: Starosta, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego - gdzie "rękę rękę myje" i "kruk krukowi oka nie wykole". Na sesjach głos zabierają nielicznie radni - większość nie ma nic do powiedzenia przeciwko układowi politycznemu w powiecie a brak sprzeciwu w głosowaniu jest wręcz normą. Skargi na przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej rozpatrywane przez Komisję Skarg i Wniosków powinny być rozpatrywane podczas posiedzeń tej komisji z udziałem mediów prasowych (oczywiście prasa nie jest zapraszana na takie obrady - bez żadnego powodu) a także z udziałem chociażby przedstawicieli rad osiedlowych lub sołtysów - ale oczywiście to nie na rękę takiej komisji, które nie odpowiada karnie za podejmowane decyzje administracvyjne - nawet, jeżeli krzywdzi decyzjami zwykłych obywateli.


Redakcja suskiDlaWas.info dziękuje radnemu powiatowemu Stanisławowi Pudo za podniesienie problematyki ignorowania przez Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego obserwatorów sesji Online a także w retransmisjach. - Na nagraniu widać, że Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Hadka nie tylko nie ma kultury osobistej na tym stanowisku - ignorując obywateli ale mocno akcentuje, że nie interesują go sprawy zwykłych ludzi, którzy dzięki ustawowemu obowiązkowi transmisji obrad rady i wszelkiego udostępniania przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej - wiemy, co dzieje się na sali obrad (chociaż przekaz techniczny tych sesji daje wiele do życzenia - nie są widoczni wszyscy uczestnicy sesji, jakoś dźwięku bywa nieprawidłowa a radni, jak to widać jednogłośnie odrzucają wszelkie skargi na działalność przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Taka polityka przypominająca zebrania plenum PZPR a nie obrady rady powiatowej w demokratycznym państwie. Sitwy, układy i brak transparentności - to elementy wielu samorządów w całej Polsce. Te problemy nie pomijają także powiatu suskiego, gdzie kilkaset osób opanowało sferę budżetową - zyskownie sobie radząc w każdej sytuacji. Wybory samorządowe 2018 roku nie wiele zmieniły - w radach zasiadają "starzy wyjadacze" i tylko zwykli ludzie tracą. Spada wydolność służby zdrowia, spada jakość kształcenia - gdzie strajkujący nauczyciele nie są bezstronni a szkolne mury opuszczają niedokształceni młodzi ludzie nie radzący sobie w starcie do dorosłego życia. Kultura radnych pozostawia wiele do życzenia - oczywiście wielu radzi sobie - bo są radnymi od wielu kadencji i wchodzą w skład rady niemalże z marszu reprezentując interesy niewielkich grup społecznych w całym powiecie. - Tutaj koniecznie trzeba dodać, że do niedawna radni zabierając głos nie przedstawiali się lub nie byli przedstawiani wcale - zabierali głos wręcz anonimowo - co jest od udowodnienia w archiwum nagrań sesji. Dopiero interwencja prasowa redakcji przyczyniła się, że łaskawcy zaczęli się przedstawiać w czasie sesji i transmisji on-line. Tylko, że "specjaliście" od manipulacji informacjami w Starostwie robią wszystko, aby wolne od samorządu media piszące w oparciu o wolność słowa - nie dotarły do wielu faktów niewygodnych dla Starosty i Rady Powiatu. - Briefing prasowy to w Starostwie unikat - zwłaszcza w sprawach tak istotnych, jak ZOZ w Suchej Beskidzkiej lub problemy z pracą nauczycieli - bo jedni mają powody do narzekania i strajkowania a inni są zwykłymi prowodyrami. Starosta Józef Bałos rozdaje nagrody finansowe dla nauczycieli oficjalnie ale ich wysokość jest ukrywana do dzisiaj (ostatnie wręczanie nagród w Starostwie podczas sesji). Mieszkańcy powiatu suskiego nie są informowani na bieżąco - chociażby każdego dnia o tym, co robi Starosta i jego Zastępca, jakie decyzje są podejmowane, gdzie Starosta bywa poza Starostwem, czyli nikt nic nie wie z kim rozmawia, jakie umowy podpisuje Starosta i Starostwo - wszystko jest enigmatycznie ukrywane, aby tylko prasa nie dowiedziała się pierwsza o tym, kto odwiedza Starostę, z kim Starosta się układa w podejmowaniu decyzji o skutkach przenoszonych na mieszkańców powiatu suskiego. To nie jest demokratyczne sprawowanie urzędu przez Starostę i nie jest to sprawowanie stanowiska w sposób transparentny. 
Tyle tymczasem - każdy na całej Ziemi - jak to podkreślił Stanisław Pudo - radny powiatowy - ma prawo do oglądania sesji i każdy ma prawo do tego, aby Przewodniczący Rady Powiatu oraz Starosta traktowali z szacunkiem każdego. Tym bardziej ludzi, których w powiecie się wyklucza społecznie lub krzywdzi administracyjnie oddalając skargi - bo układ działa!