To, że Artur Kudzia, wójt gminy Jordanów narusza przepisy prawa, że dopuszcza się występków - redakcja już wie i ma to udokumentowane. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wykazała ogrom nieprawidłowości, jakie zaistniały w Urzędzie Gminy Jordanów. - To, także świadczy o niekompetencjach radnych gminy, którzy przyzwolili na taki stan rzeczy w tym samorządzie gminnym. - Nieprawidłowości ujawniane przez RIO - stanowią przeważnie "wierzchołek góry lodowej" wielu innych nieprawidłowości, niedopełniania obowiązków służbowych urzędników, nadużywania praw i kompetencji. - Nieprawidłowości w działaniu Urzędu Gminy Jordanów, nieprawidłowości w działalności wójta - to wyższe koszty publiczne, to również ujma dla mieszkańców, których reprezentuje wójt Artur Kudzia, szafujący obietnicami pod szyldem "Prawo i Sprawiedliwość"!


Artur Kudzia, wójt gminy Jordanów - oświadczenie majątkowe za rok 2020 i nie tylko... - warto to wiedzieć - gdyż to, co stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie podczas kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Jordanów - stawia pod wielkim znakiem zapytania zasadność tak wysokiego wynagrodzenia wójta! Od tego jest rada gminy, od tego są mieszkańcy płacący podatki na utrzymanie samorządu i pensje urzędników - aby, to kontrolować! Ale, rada gminy pod przewodnictwem Daniela Mirka - nie robi nic, aby zapobiegać nadużywaniu władzy przez wójta, nieprawidłowościom w pracy wójta i urzędników! - To pachnie sitwami, korupcją, brakiem transparentności. Tym bardziej, że zarówno wójt Artur Kudzia, jak też sekretarz gminy Rafał Lubaszka, ale również radni - nie dopełniają obowiązków wynikających z artykułów 1 i 2 Ustawy Prawo prasowe i inne. To, będzie przedmiotem dalszych publikacji ujawniających nieprawidłowości w tym samorządzie gminy wiejskiej.

Teraz opublikowany 30 grudnia 2021 roku raport RIO:opublikowano: 30.12.2021

DOKUMENT MOŻNA POBRAĆ /przekierowanie>> TUTAJ >> Wystąpienie pokontrolne - Gmina Jordanów, kontrola kompleksowa;

fotokolaż tytułowy: suskiDlaWas.info [materiały publiczne]


W związku z tym, że radni gminy pobierają diety i prawem są zobowiązani do praworządności i uczciwości - każdy może zadać pytania w trybie art. 49 Konstytucji RP - aby wytłumaczyli - dlaczego dopuszczają do tak wielkiej skali nieprawidłowości w działalności wójta Artura Kudzi i Urzędu Gminy w Jordanowie.

Powyższego wójt Artur Kudzia nie opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej!

Rota ślubowania radnych gminy Jordanów

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."


Radni gminy Jordanów

1. Bogacz Renata - Osielec - email: renata.bogacz@gmina-jordanow.pl


2. Filipek Zdzisław [wiceprzewodniczący] - Toporzysko - email: zdzislaw.filipek@gmina-jordanow.pl


3. Firek Piotr - Osielec - email: piotr.firek@gmina-jordanow.pl


4. Grzechyńka Jacek - Osielec - email: jacek.grzechynka@gmina-jordanow.pl


5. Hanusiak Wiesław - Łętownia - email: wieslaw.hanusiak@gmina-jordanow.pl


6. Jąkała Andrzej [przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, rolnictwa i inwestycji] - Wysoka - email: andrzej.jakala@gmina-jordanow.pl


7. Jopek Kazimierz [przewodniczący komisji rewizyjnej] - Łętownia - email: kazimierz.jopek@gmina-jordanow.pl


8. Kołodziejczyk Jarosław [przewodniczący komisji przestrzegania prawa i porządku publicznego] - Łętownia - email: jaroslaw.kolodziejczyk@gmina-jordanow.pl


9. Książek Stanisław [przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji] - Łętownia - email: stanislaw.ksiazek@gmina-jordanow.pl


10. Kulka Zofia [ przewodnicząca komisji zdrowia, ekologii, opieki społecznej i spraw socjalnych] - Toporzysko - email: zofia.kulka@gmina-jordanow.pl


11. Matejko Adam [ przewodniczący komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej] - Naprawa - email: adam.matejko@gmina-jordanow.pl


12. Mirek Daniel [przewodniczący] - Naprawa - email: danielmirek@gmina-jordanow.pl


13. Ordzowiały Ryszard - Osielec - email: ryszard.ordzowialy@gmina-jordanow.pl


14. Płanica Barbara - Naprawa - email: barbara.planica@gmina-jordanow.pl


15. Wierzba Eugeniusz - Toporzysko - email: eugeniusz.wierzba@gmina-jordanow.pl


źródło: bip.malopolska.pl/ugjordanow


ostatnia aktualizacja: 03.01.2022; 22:11

Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość - nie reaguje na takie niedopełnianie obowiązków i nadużycia prawa - członka tej partii. 

AKTUALIZACJA [2022.01.03; 21:56]

O braku transparentności Artura Kudzi - świadczy BIP, gdzie w zakładce wójt/kompetencje - nie widnieje nic! Poza imieniem i nazwiskiem! - Być może wójt gminy Jordanów - piastuje stanowisko - bo tak postanowił sztab partyjny. - To jest do sprawdzenia. Wyniki wyborów nie dają powodu do satysfakcji.
źródło: pkw.gov.pl

2130 głosów - od 8614 wyborców w gminie Jordanów! Brak kompetencji? Artur Kudzia chwali się wykształceniem wyższym! - Wyniki kontroli RIO mówią wyraźnie, że Artur Kudzia na stanowisku wójta gminy - nie dopełnia prawa i obowiązków! 

ostatnia aktualizacja: 06.01.2022; 15:41


źródło: archiwum CBA

DO ZAPAMIĘTANIA!

"Indoktrynacja - wpajanie społeczeństwu określonych poglądów politycznych, zgodnych z interesami rządzących grup społecznych przy pomocy nieustępliwej propagandy za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz systemu oświaty." [źródło: edukuj.pl]

"Na gruncie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które władzę publiczną realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji (por. wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02). Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych niezależnie, do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 721/08). Informacją jest nie tylko prawo do informacji przetworzonej, ale też prawo wglądu do dokumentów (akt, materiałów) będących w posiadaniu tego organu (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2004 r., sygn. akt II SAB 364/03, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt II SA/Rz 438/07). źródło: Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich