Każdego tygodnia uprzejmy asp. sztab. Wojciech Copija oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej przesyła informacje prasowe o najważniejszych zdarzeniach w powiecie suskim odnotowanych przez KPP w Suchej Beskidzkiej, Komisariat Policji w Jordanowie oraz Komisariat Policji w Makowie Podhalańskim. - To lektura dla czytelników, o której piszą i rozmawiają między sobą, komentują dla prasy i dość często w zapomnieniu się przez chwilą stają się ukaranymi mandatem karnym nałożonym przez Policję. - Najczęściej są to mandaty za wykroczenia w ruchu drogowym - ale nie tylko takie. - Dlatego warto kilka razy powstrzymać emocje zanim dojdzie do sytuacji, w której policjant w imieniu Państwa ma obowiązek wręczyć mandat karny, który zasili Skarb Państwa i ujmie w miesięcznych dochodach podatnika! Nie można odliczyć sobie wartości nałożonych mandatów w rozliczeniach PIT ale można dość często ulżyć tej karze poprzez działanie we własnym interesie - bo czasem wartość mandatu może rujnować życie osobiste lub rodzinne. Warto więc odwołać się - jeżeli jest to podyktowane interesem prywatnym albo poddać się ocenie sądu powszechnego - aby dochodzić praw. Policjanci pracują pod rozkaz lub według przepisów ustawowych - co nie oznacza, że są nastawieni tylko na karanie - często stosują pouczenie a to też forma prewencji. (RedNacz)


Redakcja poprosiła oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej o informację dotyczącą ilości nałożonych mandatów karnych. W odpowiedzi nadeszła wiadomość o treści: 

W 2019 r. wystawiono łącznie 4968 mandatów, z których 4860 było kredytowych, a 108 gotówkowych.

Właściwym do rozliczania mandatów karnych jest Urząd Skarbowy w Opolu, gdyż pieniądze są z całej Polski przelewane do tego Urzędu Skarbowego.


 

asp.szt. Wojciech Copija

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej

zdjęcia: KPP w Suchej Beskidzkiej

Mandaty karne - rachunki bankowe do wpłat grzywien

Od 1 stycznia 2016 r. wpłaty z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole. Minister Finansów wyznaczył w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa - na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2018 poz. 475 ze zm.).

Numery rachunków bankowych do dokonywania wpłat z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym:

 • „MANDATY" - 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

 • „MANDAT - JNG" – 96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

WAŻNE!

Wpłat z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać WYŁĄCZNIE na wyżej wymienione rachunki bankowe, a nie na mikrorachunek podatkowy.

Kontakt w sprawie mandatów


Centrum Mandatowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieści się pod adresem: 

ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa

Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów:

77 549 20 00 – centrala, 77 549 20 93 lub 77 549 20 11

Kontakt mailowy: 

wplaty-mandaty@mf.gov.pl lub centrum-mandatowe@mf.gov.pl

 

Korzystając z wyżej wymienionych kontaktów można uzyskać niezbędne informacje w sprawach dotyczących poboru należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.

Informacji o  przyczynach i okolicznościach nałożenia mandatu można uzyskać wyłącznie w jednostce, która nałożyła mandat.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nie jest organem właściwym do oceny zasadności nałożonej kary jak również do podejmowania rozstrzygnięć w sprawie uchylenia mandatu

Mandaty karne - zasady postępowania


Sposób dokonywania wpłat należności z tytułu grzywien 


Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby:


1) w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY 

2) w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego


Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US".


Przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości online:W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

SWIFT (BIC):

NBPL PLPW

IBAN: PL

Powyższa informacja nie odnosi się do mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, Straże Miejskie i Straże Gminne.

Uzyskanie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

Należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na wniosek mogą być umarzane lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. Decyzja w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności ma charakter uznaniowy.

W celu skorzystania z ulgi w spłacie należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego zobowiązany składa:

1. Wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego:

 • miejsce złożenia: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu ul. Rejtana 3B, 45-331 Opolu;
 • forma wniosku: papierowa lub elektroniczna za pośrednictwem platformy e-PUAP;
 • we wniosku należy wskazać rodzaj wnioskowanej ulgi: umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty;
 • we wniosku należy wskazać kwotę grzywny oraz numer mandatu, uzasadnić wniosek i złożyć na nim podpis;
 • we wniosku o rozłożenie na raty należy wskazać terminy zapłaty, wysokość oraz ilość rat;
 • we wniosku o odroczenie terminu płatności należy zaproponować datę terminu zapłaty.


W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek podpisuje ustawowy lub wyznaczony przedstawiciel, w przypadku osób niepełnoletnich wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

2. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Opolu numer 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

W przypadku nieuiszczenia opłaty z chwilą złożenia wniosku lub na wezwanie organu w wyznaczonym terminie., podanie w sprawie udzielenia ulgi podlega zwrotowi.

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

W przypadku ubiegania się o więcej niż jeden rodzaj ulgi (np. rozłożenie na raty i/lub umorzenie), opłatę skarbową należy uiścić stosownie do liczby wniosków, a dowód zapłaty opłaty należy dołączyć do każdego wniosku.

3. Do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego;
 • kserokopię mandatu karnego;
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów, ponoszonych wydatków, inne wskazujące sytuację zobowiązanego;
 • oświadczenie o przeznaczeniu środków uzyskanych w ramach wnioskowanej ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego.


Wniosek można złożyć w każdym czasie, wg potrzeb.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
2. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
3. Ustawa o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nie posiada uprawnień i kompetencji do badania zasadności, słuszności i okoliczności nałożenia mandatu karnego oraz uchylania/anulowania bądź zmiany wysokości grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, jak również zmniejszenia punktów karnych czy też zamiany grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego na prace społeczne.

WIĘCEJ:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - załatwianie spraw - mandaty >>