Zgodnie z art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, przy czym stosownie do art. 61 ust. 4 ustawy zasadniczej, tryb udzielania informacji określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu - ich regulaminy. Jednocześnie ograniczenie tego prawa dopuszczalne jest tylko i wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). W odniesieniu do działalności organów gmin przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej zawarte są w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym, Ustanawia ona w art. 11b ust. 1 u.s.g. generalną zasadę jawności działania organów gminy, powtarzając jednocześnie za przytoczonym powyżej art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność, o której mowa, obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (art. 11b ust. 2 u.s.g.). Z przytoczonych przepisów wynika jednoznaczne prawo obywatela do biernego uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady gminy, stanowiące element prawa dostępu informacji publicznej. Prawo to może doznawać ograniczeń, ale wyłącznie takich, które wynikają z ustaw. * źródło: III SA/Kr 523/16 - Wyrok WSA w Krakowieźródło: bip.malopolska.pl/ugstryszawa

DOKUMENT DO POBRANIA IPP.271.17.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł >>

W BIP odczytało informację 5 odwiedzających! Zapewne reszta mieszkańców gminy Stryszawa nie ma o tym za bardzo pojęcia! - tylko pogratulować wójtowi i radzie - za taką transparentność wobec mieszkańców gminy! 
Bank, jak bank - spółdzielczy - na klientów indywidualnych, urzędowych i instytucjonalnych nie narzeka i ma się dobrze - zwłaszcza kiedy samorządowcy wspierają działalność banku - wcześniej doprowadzając gminę do sytuacji - kiedy włodarze gospodarując rozrzutnie lub bez rzetelnych analiz ekonomicznych zaspakajają najpierw potrzeby płacowe urzędu, samorządu i jednostek pomocniczych. - Wszystko jest z pozoru prawidłowe i takie jasne. - Tylko dlaczego wójt Rafał Lasek i rada gminy - nie potrafią postawić JST na nogi? - Nie przyciągają turystów - bo jest brudno, bo jest gmina zarządzana według pewnego schematu - najpierw pany, potem ch..y a na koniec biedzie damy". - To wręcz stereotypowa aktywność gmin, w których układy i układziki robią co chcą a mieszkańcy płacą - ile samorząd zdoła wycisnąć od podatników.

30 czerwca - kolejna sesja rady gminnej

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

zwołuję

XV sesję Rady Gminy Stryszawa VIII kadencji w dniu 30 czerwca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12


z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Stryszawa.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stryszawa za rok 2019.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Stryszawa za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stryszawa za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stryszawa za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2020 Nr XI/83/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata
  2020-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sucha Beskidzka przeznaczonej na dofinansowanie 22. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego".
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stryszawa na lata 2020-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa, w ramach specjalnego funduszu,
  za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszawa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części działek Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w miejscowości Kuków i Targoszów.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie sesji.

 

Uwaga!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz nałożonymi ograniczeniami, Przewodnicząca Rady Gminy informuje, że przed, w trakcie i po obradach zachowane będą nadzwyczajne środki ostrożności.  Ponadto zostanie ograniczony udział innych osób, poza radnymi, sołtysami i osobami, które złożą pisemne zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Stryszawa za rok 2020.

Prosi się o przybycie na sesję z okryciem twarzy i nosa.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
(Krystyna Wajdzik)           


TRANSMISJA SESJI RADY GMINY STRYSZAWA ONLINE TUTAJ >>
Opublikowano w BIP 26.06.2020 a wie o tym zaledwie 36 odwiedzających BIP Urzędu Gminy w Stryszawie:W ruch idą miliony złotych a wie o tym znikoma liczba mieszkańców gminy Stryszawa, w której można było niedawno odnotować, że: Wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek nie jest w stanie monitorować całego obszaru gminy, aby dopełniać obowiązkom nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - bo przecież Czy Stryszawa ma być śmietnikiem?. - Na coś te miliony muszą być wydane - bo Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej musi zarobić na dywidendy i zaspokoić oczekiwania członków tegoż banku.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

RADNYCH TUTAJ >>

WÓJTA RAFAŁA LASKA >>

WARTO PAMIĘTAĆ, że GMINA STRYSZAWA WIEDZIE PRYM W EPIDEMI COVID-19 W POWIECIE SUSKIM, O CZYM MOŻNA PRZECZYTAĆ W KOMUNIKACIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 29 czerwca 2020 roku, godzina 8:00 - być może ma w tym udział dystrybucja "maseczek" bez żadnego atestu i certyfikatu - szytych pokątnie a nie zakupionych w celu ochrony zdrowia i życia. Takie działania pod publikę, propaganda samorządowa - to zło dla społeczeństwa!

- Radni gminy Stryszawy zapominają, że gmina to nie "prywatne księstwo" i każdy obywatel Polski i UE może i powinien tam się czuć, jak u siebie! Wójt to nie murgrabia itd. a przewodnicząca rady - to nie żadna księżniczka na włościach - tylko radna mająca działać zgodnie z prawem, etyką radnego i nie nadużywać prawa ani go zaniechać wobec obywateli i prasy!

POLECANE: WÓJT GMINY STRYSZAWA RAFAŁ LASEK: RAPORT O STANIE GMINY STRYSZAWA ZA ROK 2019 ; NAJNOWSZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WÓJTÓW GMIN: BYSTRA-SIDZINA ORAZ STRYSZAWA, KTÓRZY JAKO PIERWSI WYKONALI USTAWOWY OBOWIĄZEK ; Krystyna Wajdzik przewodnicząca rady gminnej w Stryszawie zwołała radnych na XIV sesję w dniu 29 maja - ale nie do końca pojmuje odpowiedzialność prawną za zaniechania wobec wójta i urzędu gminnego ;


KAMPANIA SPOŁECZNA