To być może "wierzchołek góry lodowej" nadużyć ze strony Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim oraz Rady Miejskiej Makowa Podhalańskiego, w której siedmioro na piętnaścioro radnych nie ma żadnego poparcia społecznego w ostatnich wyborach samorządowych - w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, którzy weszli do rady jedynie na podstawie wpisania się na listę wyborczą. - Mieszkańcy gminy Maków Podhalański mają prawo do wiedzy i informacji a także podnoszenia we własnym interesie sprzeciwu takim praktykom narzucania opłat nie popartych żadną analiza finansową dokonana przez podmiot niezależny od samorządu i Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Redakcja portalu prasowego suskiDlaWas.info skierowała do Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła sali, Przewodniczącego Rady miejskiej Edwarda Orawca oraz RIO pytanie o podstawę prawną uchwalonych podwyżek opłat odbioru nieczystości stałych (śmieci) od mieszkańców gminy Maków Podhalański:

Pan Paweł Sala
Burmistrz Makowa Podhalańskiego
do wiadomości:
Pan Edward Orawiec
Przewodniczący Rady Miejskiej Makowa Podhalańskiego
do dalszej wiadomości 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Zgodnie z ustawowymi prawami prasy - żądam ujawnienia rzetelnej analizy ekonomicznej związanej z podwyżkami opat komunalnych zastosowanych wobec mieszkańców całej gminy.
Definicja analizy ekonomicznej "analiza ekonomiczna" >> oraz tutaj: Analiza ekonomiczna – podstawowe informacje i podział wskaźników. - Czytaj więcej >>.

Proszę o wskazanie - jaki specjalista z wykształceniem wyższym ekonomicznym przeprowadził analizę ekonomiczną, w oparciu o jakie metody badania naukowego a także czy Urząd zwrócił się do jakiekolwiek instytutu naukowego i badawczego z wnioskiem o przeprowadzenie analizy ekonomicznej. - Tym czasem to, co przesłano do redakcji nie ma potwierdzenia w żadnych badaniach specjalistycznych i jest przykładem samowoli urzędniczej. 
Przykład dot. analizy ekonomicznej: wbc.poznan.pl/Content/285503/PDF/Adamek_Marian_rozprawa.pdf >>

Proszę o wskazanie konkretnych informacji - kto dokonał analizy ekonomicznej. Sprawa jest badana nie tylko w gminie Budzów ale jej efekty będą skierowane do instytucji kontrolnych Państwa. 
Brak rzetelnej analizy ekonomicznej - rachunków matematycznych dotyczących realnych kosztów - jest wyłudzeniem od mieszkańców środków finansowych na prace urzędu a nie rzeczywistymi kosztami.
Proszę więc o przesłanie informacji - kto dokonał analizy ekonomicznej dotyczącej kosztów obsługi komunalnej w gminie i jakich metod użył - aby wyłonić rzeczywiste koszty a nie wydumane.
 - Zaznaczam, że wszelkie wyłudzenia lub nieuzasadnione podwyżki w opłatach komunalnych są nadużyciem władzy i skutkują interwencją prasową do stosownych instytucji kontrolnych Państwa - na co wskazuje Ustawa Prawo prasowe - włącznie z obowiązkiem zgłoszenia do prokuratury podejrzenia popełnienia przestępstwa ekonomicznego na szkodę mieszkańców. 
Podstawa: Ustawa Prawo prasowe oraz wytyczne BRPO
Kwestie dostępu prasy do informacji należy rozpatrywać z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego państwa prawnego, jaką jest zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji RP), zasady wolności prasy (art. 14 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnego prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji RP), a także konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP), określanej jako wolność wypowiedzi (por. E. Ferenc Szydełko, Komentarz do art.3(a) ustawy - Prawo prasowe, LEX 2013).  
 
Prawo wyrażone w art. 61 Konstytucji jest konsekwencją zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy (art. 2 Konstytucji RP) ustanowionej dla realizacji społecznej kontroli władzy i zapobiegania jej nadużyciom oraz poprawiania jakości pracy administracji publicznej (por. J. Sobczak, „Prawo prasowe. Komentarz”, Warszawa 2008, s.185). Zasada jawności działania organów państwa, nazywana niekiedy "przejrzystością administracji" uważana jest za jedną z fundamentalnych wartości państwa prawa oraz warunek efektywnego funkcjonowania systemu demokratycznego (por. T. R. Aleksandrowicz, „Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej”, Warszawa 2002, s. 7-10). Regulację art. 61 Konstytucji RP uzupełniają gwarancje: swobody wypowiedzi, a w tym m.in. pozyskiwana informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto, należy podkreślić, że „[...] wolność prasy w rozumieniu art. 14 Konstytucji RP nie ogranicza się do rozpowszechniania wiadomości i informacji, lecz obejmuje także dostęp do legalnych źródeł informacji. Należy w związku z tym przyjąć, że wolność prasy chroni także prawo prasy do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, prawo dostępu do dokumentów będących w posiadaniu tych organów oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Uprawnieniom tym odpowiada obowiązek właściwych organów władzy publicznej udzielania prasie informacji o ich działalności, zapewnienia dostępu do dokumentów oraz zapewnienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej" (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 r., sygn. akt II RN 64/00).  BRPO

W dniu 14 stycznia 2020 r. do redakcji portalu prasowego suskiDlaWas.info na e-mail wpłynęła taka oto odpowiedź:

Dzień Dobry!

Odpowiadając na Pani e-mail z dnia 19.12.2019 r. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim uprzejmie informuje, że wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której to:

- zgodnie z art.  6c.  [Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości]

ust. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

- zgodnie z art. 6j  [Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 6 k „Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d”.

Zgodnie z art. 6r w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W roku 2019 odebrano od mieszkańców zamieszkujących Gminę Maków Podhalański łącznie 3 708,114 ton odpadów.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu gminy wpłynęło w przeciągu 1 roku 1 222 855,00 zł.

Roczny koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami wyniósł 2 458 960,99 zł.

Ilość osób zadeklarowanych od których odbierane były odpady komunalne wyniosła 13 269.

Biorąc pod uwagę powyższe opłatę obliczono poprzez zsumowanie wszystkich kosztów i podzielenie ich przez ilość mieszkańców a następnie przez 12 miesięcy.

Na tej podstawie wyliczono wartość szacunkową którą Burmistrz Makowa Podhalańskiego przedłożył Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która zobligowana jest do podjęcia uchwały. Na sesji w dniu 27 listopada 2019 r. Rada Miejska w Makowie Podhalańskim podjęła uchwałę z kwotą 14 zł od 1 osoby.

Nie zlecono przeprowadzenia analizy ekonomicznej, gdyż generowałoby to dodatkowe koszty mające wpływ na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Referat Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski

w Makowie Podhalańskim

(pisownia oryginalna - dop. RedNacz)

Z uwagi na to, że Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim nie zlecił analizy ekonomicznej na potrzeby ustalenia nowych stawek za odbiór śmieci - co samo w sobie możne naruszać prawa konsumentów i działać na szkodę indywidualnych gospodarstw domowych w całej gminie - w odpowiedzi do: Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali, Przewodniczącego Rady Miejskiej Makowa Podhalańskiego Edwarda Orawca oraz do RIO została skierowana korespondencja dalsza w interesie uchwąłą zobowiązanych płatników indywidualnych w całej gminie Maków Podhalański:

Referat Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski

w Makowie Podhalańskim

 

do wiadomości:

 

Paweł Sala

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

 

do wiadomości:

 

Edward Orawiec

Przewodniczący Rady Miejskiej Makowa Podhalańskiego

 

Działając na podstawie Ustawy Prawo prasowe - dziękuję za odpowiedź przesłaną w dniu 14 stycznia br. - jednak ustalanie opłat bez analizy ekonomicznej jest nadużyciem prawa wobec zobowiązanych do płatności. Taki stan rzeczy sprawia, że może zachodzić okoliczność działania na szkodę interesu mieszkańców gminy. Informacja będzie przedmiotem publikacji. Proszę o przesłanie kopii uchwały w tej sprawie oraz wskazania - jakie stanowisko w tej sprawie przedstawia RIO dla Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. 

Interesy mieszkańców gminy oraz ochrona przed nadużyciami ze strony władz samorządu, to konstytucyjne uprawnienie dla przedstawicieli prasy. Stąd proszę o dodatkowe informacje, jak powyżej wskazałam celem publikacji dla wiedzy powszechnej obywateli i mieszkańców gminy.

Tłumaczenie się, że analiza ekonomiczna mogłaby być nadmiernym  kosztem dla urzędu jest szkodą dla zobowiązanych do łożenia opłat bez takiej analizy i może skutkować przestępstwem określonym w art. 231 k.k. - czego dotyczy wykładnia prawna: Nielegalne działania władzy publicznej >>  

Zaniechanie więc analizy tylko z uwagi na bezzasadne twierdzenie o kosztach urzędu jest niedopuszczalne z uwagi na ochronę prawną konsumentów. Nadużywanie prawa w relacji do mieszkańców ponoszących opłaty za odbiór śmieci - jest okradaniem mieszkańców w przemyślny sposób przez Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim i nie może pozostawać bez reakcji mediów prasowych.

- Na ile samorząd wykonuje wolę mieszkańców gminy Maków Podhalański a na ile samorządzi się ze szkodą dla tych samych mieszkańców mogą wykazać jedynie rzetelne analizy finansowe, których jednak Urząd Miejski Makowa Podhalańskiego nie zlecił i nie wykonał w "trosce" o budżet tegoż urzędu ale na pewno nie w interesie publicznym. Tak więc mogą zachodzić okoliczności działania celowego na szkodę interesu mieszkańców gminy Maków Podhalański - z przymuszaniem do ponoszenia opłat nie podpartych żadną analizą ekonomiczną - z zyskiem dla urzędników i spółki Eko-Skawa regularnie dotowanej z budżetu Urzędu Miejskiego Makowa Podhalańskiego ogromnymi sumami. 

Nadużywanie władzy, uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, przez urzędników ale także przyzwolenie ze strony radnych - może stanowić poważne przestępstwo kryminalne.

POLECANE TEMATY: MSWiA wystąpiło do prezesów RIO o kontrolę tzw. uchwał śmieciowychSekretarz Gminy Budzów wykalkulowała opłaty komunalne bez analizy finansowejPorady, interwencje, pomoc w sądzie - podsumowanie pracy rzeczników konsumentówJordanowianie mają nowe stawki opłat za odbiór śmieci;

POLECANY TEMAT ZEWNĘTRZNY: Sieć obywatelska WATCHDOG: Prawo do wygody administracji >>


źródło: UOKiK