Tak, jak po podaniu jakiegokolwiek leku mogą się pojawić objawy niepożądane, tak również i po szczepieniu mogą one wystąpić. W przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu po szczepieniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem poradni, w której było wykonane szczepienie, bądź jakimkolwiek innym lekarzem i poinformować o odbytym szczepieniu. (gov.pl)


POWIAT SUSKI


Liczba wykonanych szczepień 60 389
Dzienna liczba szczepień 425
Liczba osób w pełni zaszczepionych ogółem 27 161
Dzienna liczba osób w pełni zaszczepionych 280

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


Liczba szczepień ogółem 2 802 497
Dzienna liczba szczepień 14 378
Liczba wykonanych szczepień na 10tys. mieszkańców 42,28
Liczba osób w pełni zaszczepionych ogółem 1 280 655
Dzienna liczba osób w pełni zaszczepionych 10 366 RZECZPOSPOLITA POLSKA
METODYKA

W prezentowanych danych pomiędzy poszczególnymi dniami publikacji mogą pojawiać się różnice. Wynikają one ze specyfiki procesu szczepień, w którym pojawiają się korekty i anulowania, oraz ciągle doskonalonych reguł biznesowych monitorujących jakość gromadzonych danych. Korekty nie są istotne ze statystycznego punktu widzenia. Liczba szczepień dotyczy liczby unikalnych pacjentów, dla których w systemie Zdarzeń Medycznych została wypełniona Karta Szczepień. Szczepienie jest ujmowane w statystyce danego dnia – według daty jego wykonania, którą podał pracownik medyczny wykonujący szczepienie. Liczba osób w pełni zaszczepionych dotyczy osób zaszczepionych pierwszych dawką szczepionki Johnson&Johnson oraz osób, które przyjęły dwie dawki preparatów AstraZeneca, Moderna lub Pfizer. Suma szczepień prezentowanych w poszczególnych województwach może nie być równa liczbie szczepień prezentowanych na poziomie Polski. Suma szczepień w poszczególnych powiatach może nie być równa liczbie szczepień w danym województwie. Takie zjawisko jest sukcesywnie niwelowane i jest związane z jakością danych. Szczepienie odnoszone jest do powiatu/województwa według adresu placówki, która je wykonała. Istnieje pewien odsetek pacjentów, którzy nie są identyfikowani poprzez zapisy rejestru PESEL – to cudzoziemcy. Dla osób, które są identyfikowane przez numer paszportu, nie można ustalić płci oraz wieku. Dane są prezentowane od 27 grudnia 2020 r. do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji.

Dane pochodzą z platformy P1 obsługiwanej przez Centrum e-zdrowia oraz systemów Agencji Rezerw Materiałowych.
źródła danych:
Liczba wykonanych szczepień: Ministerstwo Zdrowia
Dane dot. logistyki: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Dane o populacji: GUS

opublikowano: 21.07.2021

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.: Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.; Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.; Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.; Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.; Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.