Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Zawoja w roku 2020 i pierwsze zaproszenie mieszkańców gminy Zawoja, którzy mają gwarantowaną wolność słowa wypowiedzi publicznej. Rada zaprasza każdorazowo mieszkańców i gości zewnętrznych do osobistego udziału w sesji. - Jeżeli więc ma być tak, że mieszkańcy mają wpływ na to, co dzieje się w gminie Zawoja - to bez licznego udziału mieszkańców nawet, jeżeli występują radni i sołtysi - nie ma mowy o tym, że indywidualne sprawy mają szansę przebicia się na sesji. - Także skarżący się na działalność wójta lub urzędników powinni brać udział w sesji - bo komisje analizujące wnioski i skargi nie są "alfą i omegą" w życiu gminy. Brakuje podważania prac komisji w Radzie Gminy Zawoja - przez radnych - bo przyjmowanie jednogłośnie odrzucania skarg lub wniosków jest bardzo mocno podważające zaufania do Rady Gminy. Warto dodać, że każdy ma prawo publicznie pochwalić pracę samorządu, wnioskować o wyróżnienie radnych lub urzędników za uczciwość i rzetelność pracy na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców w gminie Zawoja. (RedNacz)


Rada Gminy Zawoja XV Sesja w dniu 16 stycznia 2020, godz. 14:00


Harmonogram

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 3. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
 4. Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie Świetlicy Środowiskowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawoja na lata 2020-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zawoja na lata 2020-2023" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa "Zawoja" Sp. z o.o.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zdrowia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Zawoja na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zawoja na rok 2020.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Rozwoju,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o projekcie uchwały budżetowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  6. głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.

Zakończenie sesji.


Rada Gminy Zawoja - transmisje z sesji Rady >>zawoja.esesja.pl >>

Komisja Budżetu i Rozwoju Posiedzenie nr XXXV w dniu 14 stycznia 2020, godz. 16:00 >>


SKŁAD RADY I FUNKCJE W RADZIE ZE WSKAZANIEM INDYWIDUALNYCH ADRESÓW SKRZYNEK ADRESÓW E-MAIL (nadal radni używają prywatnych numerów telefonów - co jest uchybieniem wobec przepisów o RODO - tak, jakby Urzędu Gminy Zawoja nie było stać na zawarcie umów z operatorami telefonii GSM na dostarczenie aparatów telefonicznych i kart SIM przeznaczonych do wykonywania mandatu w Radzie Gminy - z uwzględnieniem zasad kontroli społecznej nad pracą radnych bez naruszania ich prywatności - bo prywatny telefon nie powinien być używany do wykonywania mandatu w radzie):

Przewodniczący:

Stanisław Zajda (s.zajda@zawoja.ug.pl)

 

Wiceprzewodniczący:

Kudzia Sławomir Krzysztof - Wiceprzewodniczący ds. Budżetu i Rozwoju (s.kudzia@zawoja.ug.pl)

Marek Barbara - Wiceprzewodnicząca ds. Oświaty i Spraw Społecznych (ba.marek@zawoja.ug.pl)
 

Radni:

Basiura Józef (j.basiura@zawoja.ug.pl)

Bucka Janina Wanda (j.bucka@zawoja.ug.pl)

Budzowski Tomasz Jan (t.budzowski@zawoja.ug.pl)

Chrząszcz Barbara Józefa (b.chrzaszcz@zawoja.ug.pl)

Ficek Sabina Anna (s.ficek@zawoja.ug.pl)

Fujak Tadeusz (t.fujak@zawoja.ug.pl)

Konior Maria (m.konior@zawoja.ug.pl)

Kudzia Sławomir Krzysztof (s.kudzia@zawoja.ug.pl)

Marek Barbara (ba.marek@zawoja.ug.pl)

Matyja Piotr (p.matyja@zawoja.ug.pl)

Pacyga Małgorzata (m.pacyga@zawoja.ug.pl)

Pająk Jerzy Andrzej (j.pajak@zawoja.ug.pl)

Pająk Kazimierz (k.pajak@zawoja.ug.pl)

Trzebuniak Alicja Barbara (a.trzebuniak@zawoja.ug.pl)

Zajda Stanisław (s.zajda@zawoja.ug.pl)


Redakcja informuje i przypomina:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, przy czym stosownie do art. 61 ust. 4 ustawy zasadniczej, tryb udzielania informacji określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu - ich regulaminy. Jednocześnie ograniczenie tego prawa dopuszczalne jest tylko i wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
W odniesieniu do działalności organów gmin przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej zawarte są w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym, Ustanawia ona w art. 11b ust. 1 u.s.g. generalną zasadę jawności działania organów gminy, powtarzając jednocześnie za przytoczonym powyżej art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność, o której mowa, obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (art. 11b ust. 2 u.s.g.). Z przytoczonych przepisów wynika jednoznaczne prawo obywatela do biernego uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady gminy, stanowiące element prawa dostępu informacji publicznej. Prawo to może doznawać ograniczeń, ale wyłącznie takich, które wynikają z ustaw.

* źródło: III SA/Kr 523/16 - Wyrok WSA w Krakowie

Prawo obywatelskie regulują także:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. 2016 poz. 446
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2015 poz. 2058

Aktualizacja: 14.01.2020