Pomimo obowiązków, pomimo ustawy Prawo prasowe, pomimo wartości art. 2 tej ustawy - starosta Józef Bałos i jego kompani propagandowi żerujący na finansach publicznych całymi latami - w dniu 21 maja br. odbyli oficjalne - acz poza wiedzą prasy niezależnej od finansowania publicznego - spotkanie z Martą Malec-Lech, członkinią zarządu województwa małopolskiego, której towarzyszyła radna wojewódzka Danuta Kawa - nie mniej słynąca z tłumienia wolności słowa i praw prasy. - "Elity" budujące już teraz za publiczne pieniądze kampanię wyborczą pod kolejne wybory do samorządów terytorialnych. - Na sali nie było dziennikarzy - bo działalność propagandowa wyklucza prasę niezależną od interesów grup trzymających władzę w powiecie i województwie małopolskim. - Marta Malech-Lech z zarządu województwa małopolskiego nie przejęła się brakiem przedstawicieli mediów prasowych lokalnych. - Co tam - przecież już doszła do stanowiska, które przy dobrej propagandzie da być może szanse na wybicie się jeszcze wyżej. - Wolność słowa i prawa prasy są Polsce mitem.


Parlament Europejski Biuro w Polsce - w dniu 21 maja, czyli wczoraj rozesłało do wydawnictw prasowych w Polsce informację o tym, że nadchodzącym tygodniu 24 - 30 maja 2021 r. parlamentarzyści europejscy podejmą tematykę: Wolność mediów na Węgrzech i w Polsce. Członkowie Komisji Wolności Obywatelskich omówią z portugalską Prezydencją Rady ostatnie wydarzenia na Węgrzech i w Polsce dotyczące wolności mediów. Do końca czerwca prezydencja Rady planuje zorganizować dwa wysłuchania art. 7, aby dalej oceniać, czy w tych dwóch krajach doszło do ewentualnego naruszenia wartości UE. (TBC - środa).

- To bardzo ważne, gdyż w Polsce wolność mediów prasowych jest tłumiona, wyniszczana - bo między innymi tacy przedstawiciele władz samorządowych w powiecie suskim, jak: Józef Bałos - starosta powiatu suskiego, Zbigniew Hutniczak - wicestarosta powiatu suskiego, Paweł Sala - burmistrz Makowa Podhalańskiego, Stanisław Lichosyt - burmistrz Suchej Beskidzkiej, Andrzej Malczewski - burmistrz Jordanowa, Marcin Pająk - wójt gminy Zawoja, Artur Kudzia - wójt gminy Jordanów, Rafał Lasek - wójt gminy Stryszawa, Łukasz Palarski - wójt gminy Zembrzyce, Stanisław Tempka - wójt gminy Bystra-Sidzina - prowadzą działalność wbrew prawom prasy niezależnej od finansowania publicznego, czyli prawom prasy, której Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 14 gwarantuje wolność. - Wymienieni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w powiecie suskim - za nic mają także zapisy art. 11 Karty Praw podstawowych UE, za nic mają wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 roku III RN 64/00. - Żaden z nich nie zaprosił we własnym imieniu prasy lokalnej! - Żaden - a jednocześnie prowadzą oni niezalegalizowane wydawnictwa propagandowe w internecie za publiczne środki finansowe podnosząc koszty działalność JST! - Wyjątkiem jest burmistrz Andrzej Malczewski kierujący urzędem miasta Jordanów, który przesłał informację, że zarejestrował internetową witrynę miejską w odpowiednim sądzie okręgowym - jednak, na tym poprzestał. Obowiązków informacyjnych wobec wolnych i niezależnych od finansowania publicznego - nie wykonuje! - Parlament Europejski ma bardzo dobrą orientację w tym, co dzieje się w całej Polsce - nie tylko w Małopolsce i powiecie suskim. - Miliony złotych wydawane są na działalność propagandową z pominięciem praw prasy i obywateli do informacji opartej o wolność słowa. - Nie ma wolności słowa w urzędach i instytucjach powiatu suskiego - publikujących także z naruszeniem porządku prawnego!

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 roku sygn. akt IV KK 174/07: z uzasadnienia: "(...) osoba rozpowszechniająca bez rejestracji we właściwym sądzie okręgowym dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać, jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy prawo prasowe".)

Czyli, zarówno organa ścigania, jak też władze województwa małopolskiego, powiatowe i gminne - wiedzą, że naruszają prawo, że dopuszczają się działalności przestępczej w internecie, że świadomie dopuszczają się występków karnych określonych w art. 44 Ustawy Prawo prasowe, że uchybiają obowiązkom określonym w art. 2 tej ustawy. - Jak więc traktować działalność osób, które wczoraj spotkały się, aby "dzielić skórę na niedźwiedziu" - bo przecież te środki finansowe nie pochodzą z ich prywatnych kont bankowych - ale z budżetu finansowego publicznego, na który składają się wszyscy obywatele, którym odbierana jest wolność słowa i prawa prasy. - Psioczą na Białoruś - w powiecie suskim i województwie małopolskim - nie mało jest Białorusi.

Parlament Europejski, z budżetu którego tak wiele "doją" przedstawiciele samorządów w powiecie suskim wskazał jednoznacznie w roku 2020, że wolność słowa i prawa prasy są w Polsce łamane! Ale żaden lider JST w powiecie suskim tego nie wziął sobie do świadomości. - Mają budżety na promocję i propagandę! Wydają lekką rękę setki tysięcy złotych, aby kreować swoje wizerunki, gdzie opinia publiczna musi bazować na tym, co napiszą ich propagandowi administratorzy portali wydawanych z naruszeniem prawa RP. - A propaganda nie tylko kosztuje - propaganda służy utrzymaniu władzy i manipulacji społeczeństwem. Tam bardzo często zatrudniani są specjaliści od propagandy! - PRL nie był w tym wcale wiodący. - Od dawna wiadomo, że w JST toczą się boje o utrzymywanie władzy przez konkretne gremia polityczne. - Koszt społeczny i publiczny jest ogromny! Zadłużenie JST w powiecie suskim winduje - żaden samorządnie odnotowuje zysków - a tylko straty, tylko pożyczki - w tym wzajemne pomiędzy samorządami, w tym ciągłe długi ZOZ w suchej Beskidzkiej, w tym zadłużenie oświaty, w tym nagrody motywacyjne dla dyrektorów szkół - często powiązanych rodzinni z samorządowcami. - Tak wygląda poszanowanie praw prasy i wolność słowa! - Wystarcz wnikliwa analiza oświadczeń majątkowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, aby przekonywać się, że żerowanie na społeczeństwie jest intratnym interesem, aby przekonać się, że do BIP zaglądają nieliczni podatnicy - bo jest to biuletyn o specyficznej konstrukcji - odmiennej od prasy - co utrudnia społeczeństwu chęć zaglądania w ten skomplikowany twór informacyjny. W BIP nie ma w ani jednej jednostce samorządowej rozliczeń propagandy internetowej! Nie ma! - Społeczeństwo nie wie - kto zarabia i ile na działalności propagandowej samorządowców! - Chociaż wszystko można sprawdzić w dokumentach nie publikowanych w BIP!

Tak więc, czynnik propagandowy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej pod zarządem: Józef Bałos - starosta, Zbigniew Hutniczak - wicestarosta, Joanna Stypuła - członek zarządu, Krzysztof Chudzik - członek zarządu, Piotr Surzyn - członek zarządu - upuścił sobie wodzy fantazji i propagandy - pisząc w witrynie propagandowej Starostwa - z pominięciem wolności słowa:

21 maja 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie Marty Malec-Lech, członka zarządu województwa małopolskiego, z samorządowcami powiatu suskiego, podczas którego dokonano wręczenia promes na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

W spotkaniu udział wzięli również m.in.: Agata Suszczyńska – zastępca dyrektora departamentu edukacji urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego, Danuta Kawa – radna sejmiku województwa małopolskiego oraz przedstawiciele grantobiorców: starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu: Stanisław Tempka (Bystra-Sidzina), Artur Kudzia (gmina Jordanów), Paweł Sala (Maków Podhalański), Rafał Lasek (Stryszawa), Stanisław Lichosyt (Sucha Beskidzka), Marcin Pająk (Zawoja), Łukasz Palarski (Zembrzyce). Promesy odebrały też Małgorzata Sitarz i Oliwia Jarnot, reprezentujące Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi.

W ramach ww. projektu powiat suski pozyskał środki w wysokości 75.000 zł, za które zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu) dla trzech placówek oświatowych, prowadzonych przez samorząd powiatowy: Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim. Warto dodać, że łączna kwota wsparcia, jaką uzyskały placówki oświatowe różnych szczebli na terenie całego powiatu, wyniosła niemal 1 mln zł.
M. Malec-Lech, prezentując zgromadzonym założenia projektu, a także planów dalszego wsparcia dla małopolskich szkół, zwróciła uwagę na to, że sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu, będzie wykorzystywany nie tylko podczas zdalnego nauczania w związku z okolicznościami wywołanymi przez pandemię COVID-19, ale z pewnością posłuży jako doskonała pomoc dydaktyczna przy wykorzystaniu nowoczesnych środków komunikacji także po całkowitym powrocie do normalności. Podczas spotkania głos zabrali także D. Kawa oraz starosta J. Bałos, dziękując, w imieniu samorządowców powiatu suskiego oraz nauczycieli, rodziców i uczniów, zarządowi województwa oraz osobiście pani marszałek za dotychczasowe wsparcie lokalnych inicjatyw i zapewniając o chęci równie dobrej i skutecznej współpracy w przyszłości.

- Brzmi, jak wyjęte z podręcznika propagandy!

- Cel? - Oczywiście cyfryzacja szkół i placówek oświatowych (w ww. tekście propagandysta nadużywa dużej litery alfabetu - wielokrotnie) - ale mamy XXI wiek, rok 2021 - w oświacie było nadmiar czasu, aby wprowadzić do szkół i placówek oświatowych cyfryzację na odpowiednim poziomie! - Ale przecież trzeba wydawać na motywowanie dyrektorów - co ujmuje oczywiście możliwości finansowania sprzętu dydaktycznego, komputerów dla uczniów! - Brakuje staroście pieniędzy na drogi powiatowe - ale na propagandę ma! - Podatnicy zniosą wszystko! - Tylko, czy na pewno? 

Zdjęcia zrobione przez fotografa do spraw propagandy sukcesu - mówią wiele - przede wszystkim że była to impreza praktycznie zamknięta - bo bez wcześniejszego powiadomienia społeczeństwa - bez przedstawicieli mediów prasowych! - Co samo w sobie uchybia prawu, jakiego nie szanują zebrani na tym spotkaniu kolegialnym - do którego wstęp ograniczono obywatelom prasie - a przede wszystkim mediom lokalnym - stawiając w pierwszej kolejności działania propagandowe. - Nie było briefingu prasowego - nie było żadnej zapowiedzi dla prasy! - To dlatego społeczeństwa Unii Europejskiej dostrzegają patologię w Polsce! I nie chodzi tylko o brak poszanowania wolności słowa - ale o wiele więcej. - Budżet UE powinien racjonalnie przyglądać się relacjom zarządu powiatu suskiego, zarządów gmin w powiecie suskim - co niewątpliwie pewnego dnia nastąpi - bo taki stan prowadzi do totalitaryzmu, jaki zarzucają Białorusi. 

- To nie jedyne uchybienia prawom prasy i obywateli w powiecie suskim, gdzie "rączka rączkę myje". - Teraz w czasie stanu epidemii tym bardziej - bo zbyt wielu uważa, że wszystko można zwalić na epidemię, przykryć kryzysem itd. - Na przykład taki burmistrz Makowa Podhalańskiego - dopuścił do degradacji nieruchomości komunalnej, pomylił się w szacowaniu jej wartości o 1 660 000 złotych - o czym czytamy pod tytułem: Paweł Sala burmistrz Makowa Podhalańskiego, chciał sprzedać po zaniżonej cenie nieruchomość gminną przy al. Kasztanowej w Makowie Podhalańskim. Odwołał właśnie przetarg! - ale nieformalnie to kolega starosty - z lat poprzedzających wejście Józefa Bałosa na stanowisko w powiecie suskim. Za 1660 000, 00 złotych - to można nie tylko luksusowo wyposażyć placówko szkolne w gminie Maków Podhalański - ale wręcz postawić edukację komputerową na światowym poziomie! 

Podatnicy w powiecie suskim powinni rozpocząć rozliczanie obecnej kadencji zarządu powiatu suskiego, radnych powiatowych - bo półmetek już za nami tej kadencji już za nami. Pozostaną długi i nierozliczone ukrywane afery! A jest ich kilka, które nim nastąpi nowa kadencja i nowi politycy zasiądą na czołowych stanowiskach - na pewno ujrzą światło dzienne. 

O tym wydarzeniu UMWM w Krakowie poinformował redakcję Wsparcie finansowe dla technikum jeździectwa w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie od UMWM w Krakowie - ale, o tym w Starostwie Powiatowym - nie powiadomił gospodarz starosta Józef Bałos, nie powiadomili o uczestnictwie burmistrzowie i wójtowie - którzy "łyknęli" granty! - Czy potrafią być transparentni? - Nie potrafią! Są egoistyczni i pazerni na władzę absolutną! - Propagandą aż nasiąknęli - tylko niech nie liczą na bezkarność - a do tego oceni ich nowy elektorat wyborczy!

Propaganda nie pokazuje nigdy tego, co pokazują wolne i niezależne media prasowe - tym bardziej, że w powiecie suskim nie ma ani wolnej telewizji prywatnej, a wpływy propagandowe i narzucanie woli przez urzędników JST - są poważnym problemem w systemie demokracji - do jakiej upoważnia obywateli Konstytucja RP i prawo UE. - Sala spotkania - bez dziennikarzy - to oznaka, że nie uszanowano praw demokracji RP i UE! - To także buta urzędnicza - gdzie dzieli się pieniądze publiczne według własnego uznania - bez spojrzenia, jak te środki są wydatkowane w powiecie i gminach! Biorąc pod uwagę to, że w wydarzeniu wzięli osoby, które zasiadają we łaszach województwa, powiatu i gmin - uznać można, ze trwa "układ zamknięty", który robi wszystko, aby prawdziwe oblicze nie przeciekało do mediów prasowych kontrolujących z ustawy samorządowców. 

Pozostaje nadal informować Parlament Europejski o nadużyciach w szeregach JST - względem praw prasy niezależnej od finansowania publicznego - czyli od propagand w celu utrzymywania władzy nad społeczeństwami lokalnymi. 

Teraz trzeba oczekiwać, czy grantobiorcy powiadomią prasę o sposobie wykorzystania środków finansowych - bo bywają "oczywiste omyłki rachunkowe" przy dzieleniu środków publicznych. 


Wykorzystano zdjęcia z witryny publicznej o charakterze propagandowym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej - wydawanej bez zgody właściwego sadu okręgowego.źródło: archiwum CBA
PAMIĘTAJMY! 


W przyszłym tygodniu w PE

Wolność mediów na Węgrzech i w Polsce. Członkowie Komisji Wolności Obywatelskich omówią z portugalską Prezydencją Rady ostatnie wydarzenia na Węgrzech i w Polsce dotyczące wolności mediów. Do końca czerwca prezydencja Rady planuje zorganizować dwa wysłuchania art. 7, aby dalej oceniać, czy w tych dwóch krajach doszło do ewentualnego naruszenia wartości UE. (TBC - środa).