PU.117. 7. 2019

KOMUNIKAT

w sprawie stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył jeden wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby.

Informacja statystyczna:

1. Postępowanie ułaskawieniowe w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na podstawie art. 561 k.p.k.

W sprawie tej Sąd orzekający w pierwszej instancji pozytywnie zaopiniował prośbę skazanego o ułaskawienie.

2. Prokurator Generalny wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o skorzystanie z prawa łaski w powyższej sprawie.

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski wobec skazanej osoby, która w chwili ułaskawienia pozostawała na wolności, bowiem korzystała ze wstrzymania wykonania kary w trybie art. 9§4 k.k.w.

4. Osoba, wobec której Prezydent RP zastosował prawo łaski, była skazana za przestępstwo z art. 279§1 k.k. (kradzież z włamaniem).

Motywy ułaskawienia:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu wobec skazanego z prawa łaski miał na uwadze względy humanitarne, a w szczególności naprawienie wyrządzonej szkody, prawidłowo przebiegającą resocjalizację oraz konsekwencje skazania znacznie przewyższające normalny poziom uciążliwości.

Opublikowano: 13.03.2019
źródło zdjęcia: prezydent.pl