Dotyczy: projektu nr RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn.: „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12. Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

Na mocy uchwały nr 80/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18.01.2018 r., Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej otrzymał dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu. Działania w ramach projektu realizowane będą w obszarze stacjonarnej opieki nad matką i dzieckiem oraz stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki onkologicznej (chemioterapia). W zakres działań projektu włączona została kompleksowa modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego, obejmująca prace budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego, tabletów medycznych oraz mebli medycznych. Dodatkowo zrealizowane zostanie przebudowa i modernizacja części niewykorzystywanego budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Oddziału Dziennego Chemioterapii wraz z częścią ambulatoryjną (Poradnia Onkologiczna i Chemioterapii Onkologicznej).

Całkowita wartość projektu – 13 477 778, 80 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi – 13 477 778, 80 zł

Kwota dofinansowania wynosi – 7 069 193, 33 zł

/istnieje możliwość zwiększenia poziomu finansowania w ramach końcowego rozliczenia projektu//

w tym:

współfinansowanie UE wynosi – 6 713 089, 07 zł
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi – 356 107, 26 zł
wkład własny wynosi – 6 408 582, 47 zł
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 29.05.2020 r.

Więcej informacji nt. przedmiotowego konkursu odnajdą Państwo na stronie www.rpomalopolska.pl.


Więcej informacji nt. projektu: http://www.zozsuchabeskidzka.pl/modernizacja-projekt-informacje-2/ - zakładka POSTĘPY PRAC zawiera na bieżąco wykonywane zdjęcia.

*źródło zdjęć: ZOZ Sucha Beskidzka