Prawo wyrażone w art. 61 Konstytucji jest konsekwencją zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy (art. 2 Konstytucji RP) ustanowionej dla realizacji społecznej kontroli władzy i zapobiegania jej nadużyciom oraz poprawiania jakości pracy administracji publicznej (por. J. Sobczak, „Prawo prasowe. Komentarz”, Warszawa 2008, s.185). Zasada jawności działania organów państwa, nazywana niekiedy "przejrzystością administracji" uważana jest za jedną z fundamentalnych wartości państwa prawa oraz warunek efektywnego funkcjonowania systemu demokratycznego (por. T. R. Aleksandrowicz, „Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej”, Warszawa 2002, s. 7-10). Regulację art. 61 Konstytucji RP uzupełniają gwarancje: swobody wypowiedzi, a w tym m.in. pozyskiwana informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto, należy podkreślić, że „[...] wolność prasy w rozumieniu art. 14 Konstytucji RP nie ogranicza się do rozpowszechniania wiadomości i informacji, lecz obejmuje także dostęp do legalnych źródeł informacji. Należy w związku z tym przyjąć, że wolność prasy chroni także prawo prasy do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, prawo dostępu do dokumentów będących w posiadaniu tych organów oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Uprawnieniom tym odpowiada obowiązek właściwych organów władzy publicznej udzielania prasie informacji o ich działalności, zapewnienia dostępu do dokumentów oraz zapewnienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej" (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 r., sygn. akt II RN 64/00).


Zapisy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Makowa Podhalańskiego są enigmatyczne dla większości mieszkańców gminy Maków Podhalański. - Wszystkie dokumenty dotyczą Makowa Podhalańskiego ale to już umyka burmistrzowi Pawłowi Sali, umyka także radnym Rady Miejskiej, którzy nie przykładają uwagi na nieprawidłowości i braki w prowadzeniu rzetelnie BIP samorządu miejsko-wiejskiej gminy Maków Podhalański, którą od kilkunastu lat władają włodarze, na których nikt nie głosuje lub bardzo znikoma liczba mieszkańców ich popiera. 

Paweł Sala, jako burmistrz Makowa Podhalańskiego przyjechał z Krakowa - aby zamieszkać w Makowie. - Tylko, że Maków - to pojęcie dość względne (jest Maków i gmina Maków >> zapewne zarządzana przez odpowiedzialnych włodarzy - bo aż dech zapiera przeglądając ich domenę) - jak na BIP, gdzie powinien panować porządek prawny a nazwy geograficzne i administracyjne pisane precyzyjnie zgodnie ze statusem miasta Maków Podhalański. Potocznie, to można sobie w SMS-ach pisać, aby mniej płacić za wiadomości - lecz o mieście a na dodatek burmistrz i administrator BIP muszą pisać dokładnie i rzetelnie - aby w gminie, powiecie, w Polsce i na świecie było wiadomo, że burmistrz Paweł Sala mieszka w Makowie Podhalańskim a nie w "jakimś" Makowie. - Pawłowi Sali bardzo często nie przechodzi przez gardło "Maków Podhalański" - kiedy podczas sesji rady miejskiej wypowiada: "Maków", "w Makowie" itp. - Niby nic a jednak w ustach burmistrza ujmuje to rangi tego miasta, w którym się nie urodził i któremu chluby nie przysparza - jako burmistrz bezkonkurencyjnie wybrany na kolejną kadencję - bo kontrkandydaci nie zamierzają za niego spłacać długów gminy!


źródło: pkw.gov.pl

źródło: pkw.gov.pl


źródło: pkw.gov.pl

Burmistrz, który był jedynym kandydatem w ostatnich wyborach samorządowych - lecz dlatego, że nikt specjalnie nie dąży do objęcia po nim długów i problemów związanych z zadłużeniem gminy Maków Podhalański - kiedy Paweł Sala myśli o kolejnych pożyczkach i kredytach. 4813 głosów za - ale ogół uprawnionych do głosowania - to 12 901. Czyli ogromna większość nie zagłosowała za Pawłem Salą i nie dała mu mandatu zaufania - lecz Rada Miejska bezkrytycznie dała wotum zaufania i absolutorium! - Można napisać, że samorząd rządzi się sam - w imieniu 4813 mieszkańców ze szkodą lub ujmą dla 11197 mieszkańców gminy. A ludziom zaciska pasa - podnosząc nieuzasadniony sposób bez analizy finansowej opłaty za odbiór śmieci z gospodarstw domowych. Ta kwestia jest zamknięta uchwałą - lecz przecież odpowiedzialność za nadużywanie prawa lub niedopełnianie obowiązków jest dość długa, aby powracać do tego tematu.

To, że polonista Paweł Sala nie przykłada się do poprawności, jaka świadczy o nim samym można było zobaczyć i przeczytać m.in. w Raporcie o stanie gminy Maków Podhalański (nie wiadomo dlaczego dokument opatrzono w tytule z dużej litery "Gminy" - jak chodziło o jednostkę administracyjną, jaką jest gmina a nie Urząd Miejski Makowa Podhalańskiego. - Sam raport zawiera bardzo wiele błędów - co ujmuje jego powadze.


źródło: BIP Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Raport był opisany pod tytułem: Raport o stanie gminy Maków Podhalański 2018. Tym bardziej dziwi bezkrytyczne absolutorium udzielone burmistrzowi przez wszystkich radnych Rady Miejskiej - co także było przedmiotem publikacji prasowej pod tytułem: Burmistrz Makowa Podhalańskiego z absolutorium i wotum zaufania. Absolutorium i wotum zaufania w imieniu mieszkańców gminy Maków Podhalański udzielone przez piętnaścioro radnych Rady Miejskiej - spośród których aż siedmioro zasiada w radzie bez żadnego poparcia społecznego i weszli do rady tylko dokonując zapisu na listę wyborczą - oczywiście kontynuując swoją "aktywność" w samorządzie albo wchodząc za namową burmistrza lub innych radnych. Bez obietnic wyborczych - nie wiadomo, jak ich rozliczać.


źródło: pkw.gov.pl

Radni nie dopełniają obowiązków kontroli nad działalnością burmistrza Pawła Sali - żaden radny nie udzielił odpowiedzi na pytania prasy z dnia 19 listopada 2019 roku:

Rada Miejska Makowa Podhalańskiego
radni:
Adamek Agnieszka 
Bach Zbigniew Józef
Bałos Kazimierz  
Fidelus-Sroka Małgorzata Stefania  
Głuszek Adam Stanisław 
Kaczmarczyk Dorota Sabina
Klimasara Łukasz Adam 
Kurpiel Józef Zbigniew
Listwan Arkadiusz Łukasz 
Łopuch Danuta Maria
Matyja Ewa Anna
Orawiec Edward 
 Polak Kazimierz
Sałaciak Mariusz Marcin 
Spyrka Tomasz


- proszę o udzielenie indywidualnie przez każdego z Państwa radnych bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminów przewidzianych prawem - odpowiedzi na pytanie:
Jakich uprawnień kontrolnych wobec burmistrza Makowa Podhalańskiego, Urzędu Miejskiego Makowa Podhalańskiego i jego komórek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych - wynikających z pełnienia mandatu społecznego w radzie miejskiej - dokonano w okresie od czasu złożenia ślubowania jako radna/y? - Proszę indywidualnie wskazać - co Państwo uczynili osobiście, aby kontrolować organ samorządowy działający na podstawie powołania przez Radę Miejską - czyli przede wszystkim gdzie są odnotowane działania kontrolne indywidualne radnej/radnego? Proszę o opis czynności kontrolnych w treści informacji zwrotnej. - W przypadku zaniechania udzielenia odpowiedzi prasie - sprawa będzie upubliczniona i nadany tryb utrudniania pozyskiwania informacji niezależnej od samorządu prasie. 
Jednocześnie mając na uwadze, że Rada Miejska jest organem samorządu wskazuję, że radny Łukasz Klimasara - nie udzielił już dwukrotnie odpowiedzi na zadane i skierowane do niego pytania prasowe - co skutkować będzie publicznym zadawaniem pytań i skierowaniem w trybie Prawa prasowego sprawy do organu kontrolnego nad radnym a także rozważana jest kwestia skierowania sprawy do sądu - z uwagi na utrudnianie zbierania informacji i matactwa w wypełnianiu mandatu społecznego. 

Nie udzielili informacji prasie - pomimo tego, że prawo nakazuje im informowanie prasy o swojej działalności! Pozornie działają wykonując mandaty w radzie - przeważnie "przyklepując" kolejne podwyżki obciążające mieszkańców gminy, przyklepując kolejne dofinansowania spółki Eko-Skawa, której jedynym udziałowcem jest Urząd Miejski Makowa Podhalańskiego, przyklepując kolejne zadłużanie samorządu - nawet bez jednej debaty społecznej na temat ciągłego zadłużania gminy Maków Podhalański - o czym można przeczytać w BIP pod tytułem: Ogłoszenie nr 629114-N-2019 z dnia 2019-11-28 r. Gmina Maków Podhalański: Zaciągnięcie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 2 200 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek gminy zaciągniętych w latach poprzednich. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi >>. Kto więc zarabia na polityce burmistrza i rad? Komu dają zarabiać włodarze gminy Maków Podhalański? Czy to dlatego, że burmistrz mieszka w Makowie a nie w Makowie Podhalańskim jest powodem rozrzutności a także wielu utajnionych przed społeczeństwem działań ze szkodą finansową dla wszystkich mieszkańców gminy? Utajnili umowę z Kurpisz Impresariat a dyrektor MBP wcieliła się w rolę sędzi i orzeka we własnej sprawie! Śmiech na sali - ten watek jeszcze ujrzy światło dzienne.

Wkrótce dowiemy się - jakie nagrody i ile tych nagród oraz w jakiej wysokości przyznał burmistrz Paweł Sala urzędnikom i pracownikom jednostek pomocniczych. 

Czytelnicy piszą, dzwonią, rozmawiają - oceniają także radnych, o których wkrótce przeczytać będzie można na portalu prasowym, który oferuje czytelnikom wiele interesujących wiadomości i informacji. 

zdjęcie tytułowe: BIP

POLECANE TEMATY: Dlaczego w Makowie Podhalańskim musi być drogo a w Suchej Beskidzkiej tanio?Jan Woźny radny powiatu suskiego o perspektywach budowy obwodnicy Makowa PodhalańskiegoCzy i kiedy Maków Podhalański doczeka się obwodnicy drogowej z prawdziwego zdarzeniaCzy i kiedy Maków Podhalański doczeka się obwodnicy drogowej z prawdziwego zdarzenia – druga część wywiadu z byłym radnym miejskim Makowa Podhalańskiego