Jakość troski o prawa obywatelskie ze strony Krystiana Krzeszowiaka budzi wątpliwości prasy! Ten radny naruszający prawa prasy i drwiący z praw obywatelskich ustawowo nadanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - prasie jako czynnikowi kontroli nad działalnością wszelkich radnych i samorządów gminnych - śmie pisać o trosce w związku z epidemią COVID-19. - Ale to ta rada czyni sobie więcej praw niż jej się należy i to ta rada i ci radni łamią prawa obywatelskie i ustawowe - w tym prawa prasy! Krystian Krzeszowiak uchybia prawu, nadużywa prawa i nie dopełnia obowiązków informacyjnych wobec prasy niezależnej od finansowania publicznego i wspiera jako radny ciąg propagandowej działalności urzędu, burmistrza i rady - oczywiście za publiczne środki z budżetu tej gminy. Świadomie naruszający prawo obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej - tłumi wolność słowa i utrudnia prace prasie.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, przy czym stosownie do art. 61 ust. 4 ustawy zasadniczej, tryb udzielania informacji określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu - ich regulaminy. Jednocześnie ograniczenie tego prawa dopuszczalne jest tylko i wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
W odniesieniu do działalności organów gmin przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej zawarte są w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym, Ustanawia ona w art. 11b ust. 1 u.s.g. generalną zasadę jawności działania organów gminy, powtarzając jednocześnie za przytoczonym powyżej art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność, o której mowa, obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (art. 11b ust. 2 u.s.g.). Z przytoczonych przepisów wynika jednoznaczne prawo obywatela do biernego uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady gminy, stanowiące element prawa dostępu informacji publicznej. Prawo to może doznawać ograniczeń, ale wyłącznie takich, które wynikają z ustaw. * źródło: III SA/Kr 523/16 - Wyrok WSA w Krakowie

Z A W I A D O M I E N I E

XVIII sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10

Sesja będzie transmitowana w sieci internetowej z sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i zapytania mieszkańców.

6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.

7. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.

8. Zmiany w uchwale dotyczącej zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sucha Beskidzka lub jej jednostkom podległym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości.

10. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Sucha Beskidzka.

11. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

12. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

13. Sprawozdania z działalności instytucji kultury:

Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej,

Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek,

Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego

14. Przyjęcie Protokołu oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2020 r.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Krystian KrzeszowiakW trosce o zdrowie mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, apeluję do mieszkańców o pozostanie w domach i oglądanie obrad w internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. (dop. red. - nagrania są udostępniane przede wszystkim na platformie komercyjnej YouTube - co bez umowy dwustronnej - jest naruszeniem prawa RP) - (administrator kanału YouTube/Urząd Miasta Sucha Beskidzka - Sesja Rady - nie wskazuje danych osobowych jako administrator i nie ujawnia umowy dwustronnej)

Opublikowano w BIP 26.06.2020

RADNI SESJA ONLINE W DNIU OBRAD

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.


Wypełniając obowiązek nałożony przepisami prawa informujemy, że transmisje sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka będą dostępne na amerykańskiej domenie komercyjnej YouTube (bez przetargu na usługi medialne, bez umowy dwustronnej, samowola wydawnicza) TUTAJ >> 
(Krystian Krzeszkowiak nie przedstawił prasie kopii umowy z YouTube Inc. wchodzącej w skład koncernu Google Inc. a dalej Alphabet Inc. >> notowanych na światowych giełdach finansowych. - Nie ujawnił także nigdy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, radni - nie posiadają akcji finansowych ww. spółek amerykańskich). - Mając na uwadze, że rada jest elementem JST - należy pamiętać, że wszelkie działania tej JST z podmiotami komercyjnymi powinny być dokumentowane a dokumenty dostępne do wiadomości społeczeństwa i prasy! Mając na uwadze, że Krystian Krzeszowiak jest człowiekiem wykształconym w prawie - musi on wiedzieć, że YouTube oraz Google Inc. nie gwarantują ochrony danych osobowych a używanie platformy YouTube do transmisji sesji rady naraża uczestników na utratę takich danych - o czym można przeczytać pod tytułem: PRZESTROGA DLA URZĘDNIKÓW I SAMORZĄDOWCÓW W POWIECIE SUSKIM - Prezes UODO nałożył pierwszą karę pieniężną na podmiot publiczny.

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe zasady i obowiązki, którym podlegają osoby składające oświadczenia majątkowe zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, składają je w dwóch egzemplarzach w  ustawowo przewidzianym terminie, tj.:

  • w terminie 30 dni od dnia wyboru, powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  • do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (dołączając kopię zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT ),
  • w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Oświadczenia powyższe są sukcesywnie zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Publikowanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Oryginały złożonych oświadczeń znajdują się w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, tel. 33 874 95 34.

Ustawa o samorządzie gminnym:

Art.  24h.  [Oświadczenia majątkowe]

1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

1) radny - przewodniczącemu rady gminy;

2) wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie;

3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.

4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik urzędu skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

10.  (uchylony).

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125).

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393).

Art. 24i.  [Jawność oświadczeń majątkowych]

1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669).

źródło: tutaj >>;

STAN OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH RADNYCH RADY MIEJSKIEJ SUCHEJ BESKIDZKIE#J MOŻNA CZYTAĆ I POBIERAĆ TUTAJ >>

I co? I nic! Prawo sobie a radny sobie! Poczucie bezkarności i buta - to walory Krystiana Krzeszowiaka na stanowisku publicznym - w samorządzie gminy Sucha Beskidzka. Nie dość, że radni tej rady dają odczuć społeczeństwu, że :'stworzyli sobie i na własny użytek księstwo" - do którego nie mają prawa - bo są tylko wybrani do służenia obywatelom - ale na dodatek ta rada i ten samorząd działa jak dominator w stadzie! Narzucają warunki obywatelom mającym gwarancje konstytucyjne do równego traktowania, dyktują warunki i na domiar wywyższają się - co nie pasuje pozostałym mieszkańcom powiatu suskiego. 

źródło zdjęć: sucha-beskidzka.pl