Cesarstwo Rzymskie pozostawiło w Europie przed wiekami lepsze drogi, niż samorząd gminy Stryszawa posiada w wieku XXI. To, nie są przypadkowe zaniedbania - ale, uszczuplanie prawa podatników i mieszkańców osiedla Karówka, którzy mają prawo do drogi dojazdowej na ich posesje - nie gorszej niż ma wójt, radni i inni politycy zamieszkujący w gminie. - Czytelnicy - zwrócili się o interwencję prasową - na miejscu okazało się, że dwadzieścia lat pisania pism do władz gminy - nie odniosło żadnego skutku. - Wójt ma na wszystko, lecz nie na tą drogę.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z późń. zm. - zobowiązuje przede wszystkim wójta - do tego, że podatnicy płacąc podatki lokalne - mają prawo żądać realizacji zadań gminy wobec standardów drogi prowadzącej do osiedla Karówka.

Wójt od połowy roku 2021 bazuje na podwyższonym uposażeniu, radni też nie oszczędzili budżetu publicznego podnosząc sobie diety. Na wynagrodzenie nie powinni narzekać także sołtysi sołectw. Pieniędzy w gminie Stryszawa brakuje natomiast na utrzymanie dróg osiedlowych i gminnych w stanie technicznym odpowiadającym po pierwsze prawu budowlanemu, pod drugie standardom utrzymania, aby mieszkańcy i turyści nie popadali we frustrację. Zapewne wójt, gdyby mieszkał na osiedlu Karówka, lub radni - droga, o której mowa w petycji mieszkańców byłaby drogą wzorcową. 
Mieszkańcy - napisali petycję do wójta Rafała Laska, natomiast do redakcji dotarła informacja o tej petycji. W takiej sprawie radni w interesie opinii publicznej powinni informować wszelkie media prasowe, aby urzędnicy nie zapominali, że są wybierani w wyborach powszechnych, a ich władza podlega ocenie społecznej i kontroli prasowej - poza wszelkimi innym kontrolami państwowymi. - Przewodnicząca rady gminy Krystyna Wajdzik - uważa, że nic nie musi wobec prasy i opinii publicznej. Jest oczywiście w błędzie prawnym i poglądach skrajnie niebezpiecznych dla zasad demokracji i praworządności.Dokument poddany anonimizacji przed opublikowaniem w BIP

data złożenia: 2022-05-10
imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Mieszkańcy osiedla Karówka w Lachowicach
przedmiot petycji: Petycja w sprawie remontu drogi na osiedlu Karówka w Lachowicach
odwzorowanie: skan
odpowiedzialny za realizację: Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
znak sprawy: ROA.152.1.2022

podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Stryszawa
osoba wprowadzająca informację: Daniel Lasek
osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Daniel Lasek
czas realnego wytworzenia informacji: 2022-05-20Sołtysem sołectwa Lachowice jest Grzegorz Krawczyk, z którym każdy zainteresowany wsparciem petycji i mieszkańców osiedla Karówka - może korespondować na adres: krawczyk@stryszawa.pl - niestety Urząd Gminy w Stryszawie nie opublikował w BIP numerów telefonów do sołtysów w gminie, czym wójt utrudnia kontakt telefoniczny obywatelom z sołtysami.

Bywają granice drogi lepszej i gorszejW sprawie powyższej petycji osoby zainteresowane mogą a nawet powinni kontaktować się z radnymi rady gminy Stryszawa - bo, mamy XXI wiek - a drogi w gminie Stryszawa - nadal bardzo często przypominają te sprzed roku 1939.

Według czytelników - bardzo ważną dla mieszkańców Lachowic jest Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym - korygująca Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.

Natomiast o tym, jak powinny wyglądać drogi gminne - czytamy w Obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Według opinii publicznej i sygnału do redakcji - w Stryszawie doszło do kolizji z udziałem samochodu pożarniczego OSP podczas dojazdu do pożaru - na drodze, której stan pozostawia wiele do życzenia. Są mieszkańcy, którzy twierdzą nawet, że to zły stan drogi przyczynił się do tego zdarzenia, w którym ucierpiał poważnie jeden strażak a także dwa pojazdy samochodowe. 

Rada gminy Stryszawa uchwaliła listę inkasentów podatków, oraz prowizję wynagrodzenia - na rok 2022 - więc, mieszkańcy osiedla Karówka w Lachowicach - płacą podatki lokalne, ale ich droga jest w stanie, jaki opisują w petycji - nie pierwszy raz. 

WÓJT RAFAŁ LASEK OPUBLIKOWAŁ W BIP - RAPORT O STANIE GMINY STRYSZAWA ZA ROK 2021 - BARDZO INTERESUJĄCE JEST ZADŁUŻENIE SAMORZĄDU, GDZIE WYSTĘPUJE PROBLEM UBÓSTWA - Czytając raport nie ma wzmianek o petycjach mieszkańców. - Owszem, jest wskazanie na inwestycje w sołectwie Lachowice - ale, osiedle Karówka nie jest wymienione:

Można mieć na uwadze, że nie wszystko da się zrobić z drogami w jeden rok - ale, według czytelników - nierówne traktowanie mieszkańców jest wadą tego samorządu. - Takie sugestie docierają do redakcji od praktycznie początku kadencji 2018-2023. - Prawo konstytucyjne zapisane w art. 32 - stanowi jednoznacznie, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. - Jednak w działalności wójta, radnych - ta zasada widocznie nie ma znaczenia prawnego. Redakcja wie także, że zapis wspomnianego artykułu ustawy zasadniczej - jest notorycznie naruszany przez samorządowców - nie tylko gminy Stryszawa.

Do radnych gminy Stryszawa - zainteresowani powinni pisać e-maile - żądając podejmowania działań na rzecz wszystkich mieszkańców - bez dyskryminowania kogokolwiek. W obowiązkach radnych wynikających ze ślubowania - jest zapisane: 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". (art. 23a.1 ustawy o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1990 r.) /j.t. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Radny odpowiada: ŚLUBUJĘ lub ŚLUBUJĘ "Tak mi dopomóż Bóg"

Od początku kadencji 2018-2023 - radni byli i są napominani przez redakcję. To, dzięki redakcji mają ustanowione adresy e-mail na serwerze Urzędu Gminy w Stryszawie. Do dzisiaj jednak jednostka administracyjna - a dokładniej wójt Rafał Lasek - nie zapewnił radnym telefonów GSM z kartami SIM - zakupionych przez urząd, aby radni pracowali zgodnie z prawem. Do dzisiaj, nie ujawnili numerów telefonów, których używają w pracy związanej z wykonywaniem stanowisk i funkcji w radzie gminy. Przetwarzają dane osobowe - jak chcą, kiedy chcą - bez żadnej kontroli IOD Urzędu Gminy, bez kontroli społecznej, bez jawności i transparentności.

Za naprawy uszkodzeń i nadmiernej eksploatacji pojazdów samochodowych - poruszających się po tej drodze - powinien płacić wójt gminy Stryszawa! Zimą musi być tam niebezpiecznie! Podczas ulew tak samo! - Mieszkańcy osiedla Karówka w Lachowicach mają te same prawa, jak mieszkańcy Stryszawy, Krakowa, Warszawy, Brukseli! 

Okazuje się, że UMWM w Krakowie - troszczy się bardziej o drogi dojazdowe do pól i łąk w Małopolsce - niże wójt gminy Stryszawa o drogi dojazdowe do posesji zamieszkiwanych przez ludzi płacących podatki do budżetu gminy - z którego to budżetu wójt ma wynagrodzenie. Ponad 24 mln złotych na drogi dojazdowe w Małopolsce. - Każdy rok zaniechania ze strony wójta - sprawia, że droga na osiedlu Karówka - staje się "drogą przez męką" dla mieszkańców, odwiedzających ich krewnych i znajomych - a turyści mogą tylko fotografować i podawać w internecie takie "zjawisko" wyglądające, jak droga z epoki zapyziałego PRL - na głębokiej prowincji. - To spora niesprawiedliwość społeczna. - Ciekawe, czy poseł Filip Kaczyński, lub senator Andrzej Pająk - z senackiej komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej - zainteresują się tą drogą i prawami mieszkańców?

zdjęcia: suskiDlaWas.info
ostatnia aktualizacja: 20.05.2022, 22.11