Zgodnie z art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, przy czym stosownie do art. 61 ust. 4 ustawy zasadniczej, tryb udzielania informacji określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu - ich regulaminy. Jednocześnie ograniczenie tego prawa dopuszczalne jest tylko i wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). W odniesieniu do działalności organów gmin przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej zawarte są w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym, Ustanawia ona w art. 11b ust. 1 u.s.g. generalną zasadę jawności działania organów gminy, powtarzając jednocześnie za przytoczonym powyżej art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność, o której mowa, obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy (art. 11b ust. 2 u.s.g.). Z przytoczonych przepisów wynika jednoznaczne prawo obywatela do biernego uczestniczenia w posiedzeniach komisji rady gminy, stanowiące element prawa dostępu informacji publicznej. Prawo to może doznawać ograniczeń, ale wyłącznie takich, które wynikają z ustaw. źródło: III SA/Kr 523/16 - Wyrok WSA w Krakowie


Już 26 listopada br. - radni rady gminy Stryszawa zasiądą po raz kolejny do debaty publicznej w ramach obowiązków ustawowych, oraz ślubowania złożonego publicznie obywatelom - mieszkańcom gminy. Radni ślubowali następująco: 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". (art. 23a.1 ustawy o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1990 r.) /j.t. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Radny odpowiada: ŚLUBUJĘ lub ŚLUBUJĘ/"Tak mi dopomóż Bóg"

- Czy dotrzymują ślubowania? 

Oficjalnie wskazane zostały następujące możliwości korespondowania do radnych. Napisz do radnego w gminie Stryszawa - poczta elektroniczna - to oszczędność papieru i tuszu! - Masz prawo żądać zachowania treści w tajemnicy na podstawie art. 49 Konstytucji RP - bo radny nie jest urzędnikiem - możesz korespondować we własnej sprawie, w sprawie ogółu społeczeństwa i żądać odpowiedzi.

Krystyna Wajdzik: wajdzik@stryszawa.pl

Łukasz Nisio: nisio@stryszawa.pl

Józef Pochopień: pochopien@stryszawa.pl

Marek Chorąży: chorazy@stryszawa.pl

Jerzy Szwed: szwed@stryszawa.pl

Krzysztof Płonka: kplonka@stryszawa.pl

Ewa Kawończyk: ekawonczyk@stryszawa.pl

Barbara Palichleb: bpalichleb@stryszawa.pl

Halina Młyńska: hmlynska@stryszawa.pl

Anna Trybała: trybala@stryszawa.pl

Henryk Dyduch: dyduch@stryszawa.pl

Bogusław Surówka: bsurowka@stryszawa.pl

Wiesław Pieróg: pierog@stryszawa.pl

Jan Iciek: iciek@stryszawa.pl

Marian Łaciak: mlaciak@stryszawa.pl

PLAN OBRAD NA DZIEŃ 26 LISTOPADA 2021 ROKU

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXVII sesję rady gminy Stryszawa VIII kadencji w dniu 26 listopada 2021 roku (tj. piątek) o godz. 12:30 w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12


z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia rady gminy Stryszawa.
 4. Wystąpienia mieszkańców gminy.
 5. Informacja wójta gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja przewodniczącej rady gminy o działaniach między sesjami.
 7. Informacja o pracach komisji rady gminy Stryszawa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego uchwałą nr XIII/102/16 rady gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 r. z późn. zm. w zakresie dotyczącym działek ewidencyjnych o nr: 3538/1, 3538/2, 3539/1, 3539/3, 3539/4, 3540/3, 3540/4, 3540/5, 3540/6 oraz fragmentu działki nr 16047 w miejscowości Stryszawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2021 Nr XIX/153/20 rady gminy Stryszawa z dnia 21 grudnia 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Stryszawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie sesji.

opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 22.11.2021 r.

Na sesję opublikowano w BIP projekty uchwał dotyczących wynagrodzenia wójta, oraz diet radnych i sołtysów - warto je przeczytać i przeanalizować pod kątem wywiązywania się z ustawowych obowiązków - zarówno przez wójta, jak też radnych i sołtysów - bo przecież nie mały pieniądze pobierają z budżetu publicznego - a ma być tylko więcej!


Wynagrodzenie wójta reguluje obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. - Jednak wotum zaufania - daje rada gminy! - To, czy wójt realizuje potrzeby mieszkańców, czy rzetelnie i uczciwie wykonuje swoje obowiązki - pozostaje pod kontrolą rady i mieszkańców gminy! 

W dalszym ciągu będzie także o dietach radnych i sołtysów - bo za darmo nie realizują swoich mandatów i stanowiska w samorządzie gminy Stryszawa. - Jak ma być? - Otóż - tak:Tyle w projektach uchwał. - Nie tylko radni mogą się wypowiadać na temat uchwał, ale każdy mieszkaniec - również obywatele RP i UE. Diety radnych reguluje obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy

- Więcej społeczeństwo dowie się obserwując sesję w trybie online w internecie /przekierowanie/ >> TUTAJ >>;
zdjęcie tytułowe: archiwum Urzędu Gminy w Stryszawie

UWAGA! URZĄD GMINY W STRYSZAWIE PROWADZI NIELEGALNĄ DZIAŁANOŚĆ WYDAWNICZĄ NA PLATFORMIE KOMERCYJNEJ KONCERNU AKCYJNWEGO META INC. Z SIEDZIBĄ W USA - NIELEGALNIE PUBLIKUJĄC W PRZESTĘPSTWIE ART. 45 USTAWY PRAWO PRASOWE - TANSFERUJĄC POZA EOG PLIKI NA PRYWATNE SERWERY META INC. - WŁAŚCICIELA PLATFORMY ZAMKNIĘTEJ KOMERCYJNEJ FACEBOOK - WSZYSTKO ZA PUBLICZNE ŚRODKI FINANSOWE PODATNIKÓW - WYŁĄCZNIE W CELACH INDOKTRYNACYJNYCH - PRZYSPAŻAJĄC KONCERNOWI META INC. ZYSKÓW - BEZ WYKAZYWANIA TEGO W KSIĘGOWOŚCI! WSZELKIE ZDJĘCIA, TREŚCI, GRAFIKI - PRZEKAZANE PRZEZ URZĄD GMINY W STRYSZAWIE NA WŁASNOŚĆ META INC. WLĄŚCIELA PLATFORMY FACEBOOK - SĄ ZYSKIEM AKCJONARIUSZY TEGO KONCERNU! PODATNICY LOKALNI OBCIĄŻANI SĄ WIĘC PRZEZ URZĄD GMINY W STRYSZAWIE! WÓJT, RADNI GMINY STRYSZAWA - NIE ZANIECHALI TEJ DZAŁALNOŚCI W INTERNECIE - NARUSZAJĄC PORZĄDEK PRAWNY RP I UE!

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 roku sygn. akt IV KK 174/07: z uzasadnienia: "(...) osoba rozpowszechniająca bez rejestracji we właściwym sądzie okręgowym dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać, jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy prawo prasowe".)

WYKŁADNIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Chodzi o decyzję KE 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, która umożliwiała przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej do USA. Trybunał Sprawiedliwości UE w czwartek stwierdził jej nieważność.

Co to oznacza w praktyce? Wszystkie firmy, które prowadząc swoją działalność na terenie Unii Europejskiej, chciałyby dokonać takiego transferu - muszą zweryfikować podstawy na jakich to robią.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza bowiem, że nie ma instrumentu umożliwiającego swobodne przekazywanie danych z UE do USA.

W kontekście wydanego wyroku przekazywanie danych osobowych z UE do USA powinno odbywać się według zasad określonych w Rozdziale 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przekazywanie danych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy to państwo trzecie (czyli państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli UE oraz Lichtensteinu, Islandii i Norwegii) zapewnia odpowiedni stopień ochrony tych danych.

Wyrok jest następstwem skargi obywatela Austrii, który twierdził, że prawo i praktyka Stanów Zjednoczonych nie zapewniają wystarczającej ochrony przed dostępem władz publicznych do danych przekazywanych do tego kraju.

Trybunał odniósł się w czwartek także do innej decyzji Komisji Europejskiej - w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich (92010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r.).

W tym przypadku, powołując się na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, Trybunał uznał, że nie wykazuje ona niczego, co mogłoby podważać jej ważność.

POLECANE:

"Na gruncie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które władzę publiczną realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji (por. wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02). Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych niezależnie, do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 721/08). Informacją jest nie tylko prawo do informacji przetworzonej, ale też prawo wglądu do dokumentów (akt, materiałów) będących w posiadaniu tego organu (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2004 r., sygn. akt II SAB 364/03, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt II SA/Rz 438/07). źródło: Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich