"Indoktrynacja - wpajanie społeczeństwu określonych poglądów politycznych, zgodnych z interesami rządzących grup społecznych przy pomocy nieustępliwej propagandy za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz systemu oświaty." [źródło: edukuj.pl]opublikowano: 14.01.2022
foto/screen: iTV Sejm


Komentarz redakcyjny:

Platforma usługowo-komercyjna facebook.com jest własnością koncernu META Inc. z siedzibą w USA - spółki akcyjnej prywatnej. Nie ma uzasadnienia prawnego do tego, aby urzędy państwowe i samorządowe, instytucje - finansowane z budżetu publicznego, partie polityczne - miały prawo prowadzenia na tej platformie działalność wydawniczą - bez przetargów publicznych na usługi medialne internetowe, jak też bez formalnych umów dwustronnych. Czym innym jest relacja B2B, prywatne konta użytkowników. - Art. 13 Konstytucji RP zakazuje tajności i niejawności - a wszelkie partie, organizacje finansowane z budżetu publicznego, urzędy - w tym KPRP, KPRM, ministerstwa, Policja, Wojsko Polskie itd. - prowadząc działalność na platformie komercyjnej z hasłami dostępu, możliwością blokowania użytkowników - naruszają właśnie art. 13 Konstytucji RP.

Ponadto:

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 roku sygn. akt IV KK 174/07: z uzasadnienia: "(...) osoba rozpowszechniająca bez rejestracji we właściwym sądzie okręgowym dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać, jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy prawo prasowe".

Także:

Chodzi o decyzję KE 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, która umożliwiała przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej do USA. Trybunał Sprawiedliwości UE w czwartek stwierdził jej nieważność.

Co to oznacza w praktyce? Wszystkie firmy, które prowadząc swoją działalność na terenie Unii Europejskiej, chciałyby dokonać takiego transferu - muszą zweryfikować podstawy na jakich to robią.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza bowiem, że nie ma instrumentu umożliwiającego swobodne przekazywanie danych z UE do USA.

W kontekście wydanego wyroku przekazywanie danych osobowych z UE do USA powinno odbywać się według zasad określonych w Rozdziale 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przekazywanie danych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy to państwo trzecie (czyli państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli UE oraz Lichtensteinu, Islandii i Norwegii) zapewnia odpowiedni stopień ochrony tych danych.

Wyrok jest następstwem skargi obywatela Austrii, który twierdził, że prawo i praktyka Stanów Zjednoczonych nie zapewniają wystarczającej ochrony przed dostępem władz publicznych do danych przekazywanych do tego kraju.

Trybunał odniósł się w czwartek także do innej decyzji Komisji Europejskiej - w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich (92010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r.).

W tym przypadku, powołując się na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, Trybunał uznał, że nie wykazuje ona niczego, co mogłoby podważać jej ważność.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091pl.pdf;
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=84EBE1FB9493102093ED96177D96078E?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9753969;

Jedną z największych głupot - jest przekazywanie na własność META Inc. prywatnych zdjęć nieletnich dzieci - co czynią między innymi szkoły, przedszkola i gminne ośrodki kultury - które prowadzą działalność wydawniczą na tej platformie nielegalnie - w przestępstwie art. 45 Ustawy Prawo prasowe i inne naruszające prawa dzieci.