Zgodnie z zarządzeniem Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2 maja br. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Urzędy w zamian będą otwarte w sobotę, 11 maja.

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczy administracji rządowej centralnej (ministerstw i urzędów centralnych) oraz terenowej (m.in. urzędów wojewódzkich, urzędów, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcji i urzędów statystycznych).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

P-130-7-19 ZARZĄDZENIE NR 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje: § 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień: 1) 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy; 2) 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ STANU MICHAŁ DWORCZYK /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


Opublikowano: 11.04.2019