Ogłoszenie nr 534927-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. Gmina Maków Podhalański: Remont dróg gminnych i rolniczych na terenie Gminy Maków Podhalański. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 534927-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. 

Gmina Maków PodhalańskiRemont dróg gminnych i rolniczych na terenie Gminy Maków Podhalański.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Maków Podhalański, krajowy numer identyfikacyjny 55215849630000, ul. Szpitalna  3 34-220  Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 874 97 00, ,                     e-mail: przetargi@makow-podhalanski.pl, , faks 33 874 97 51

Adres strony internetowej (URL): www.makow-podhalanski.pl 

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.makow-podhalanski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.makow-podhalanski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.makow-podhalanski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Dostęp do dokumentacji przetargowej jest nieograniczony

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Na podstawie art. 10c pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, składanie ofert odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830) – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Biuro Obsługi Klienta – parter, nie później niż do dnia: 24.04.2019 r. do godz. 9:00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
www.makow-podhalanski.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych i rolniczych na terenie Gminy Maków Podhalański. 

Numer referencyjny: 
GK.271.1.4.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont dróg gminnych i rolniczych na terenie Gminy Maków Podhalański. Przedmiot zamówienia obejmuje miejscowości: A. Miejscowość Grzechynia drogi: os. Tatarówka, os. Zajdówka, os. Zagrody, os. Kudziówka, os. Malikówka B. Miejscowość Juszczyn drogi: os. Mosorowa, os. Chromowe, os. Turkowa, os. Bory, os. Olszówkowa, os. Działówka, os. Frydlówka, os. Jędrzeje, os. Ceremugowa C. Miejscowość Kojszówka drogi: os. Zającówka, os. Buroniowa, Parking przy Szkole Podstawowej, os. Sycowa D. Miejscowość Białka drogi: os. Maryniaki, os. Lasowa, os. Koskowa, E. Maków Dolny drogi: os. Zarąbki, os. Działy Makowskie, ul. Leśna, F. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Maków Podhalański mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowymi i grysowa zamknięta – 60 ton. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Korytowanie mechaniczne 4. Podbudowy z kruszyw i tłucznia 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania. Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić: a. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji b. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp. d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców osiedla e. w razie potrzeby przy realizacji zadania wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie ewentualnych ogłoszeń o zamknięciu odcinków drogi. Dokumentacja prowadzonego postępowania może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45233141-9
45233223-8
45233251-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – z wolnej ręki, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o łącznej wartości do 25% zamówienia podstawowego. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych jakie obejmuje zamówienie podstawowe. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30 Data publikacji: 08.04.2019
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim