Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach pierwszego półrocza 2021 r. Do uczniów z naszego województwa, w ramach stypendiów socjalnych, trafi 10 942 011 zł. Na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, środki przeznaczone na ten cel, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, pod koniec marca trafiły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


- Inwestycja w młodych ludzi to wspieranie przyszłego rozwoju naszego kraju. Potencjał każdego młodego umysłu jest nieograniczony. Czasem wymaga jednak wsparcia umożliwiającego kontynuowanie nauki. Cieszę się, że blisko 11 mln złotych trafi do uczniów z naszego województwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Przyznane dofinansowanie wypłacone zostanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Łącznie do 182 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski trafi 10 942 011,00 zł.

Najwyższa kwota dotacji przekazana zostanie do Grybowa – 561 729 zł.

Ponad 300 tys. dotacji otrzymają także jednostki samorządu terytorialnego z: Łukowicy (399 000 zł), Radgoszczy (374 470 zł), Limanowej (307 497 zł) oraz Mszany Dolnej (307 000 zł).


Wysokość dotacji celowej dla gminy na dofinasowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym opiera się na algorytmie, który określa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. poz.2203 oraz z 2018 r. poz. 2245). Zakłada on także udział własny jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu stypendiów i zasiłków szkolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
Opublikowano: 07.04.2021Wszyscy zadowoleni z takiego podziału dofinansowania? Radni gmin powiatu suskiego czują, że tak jest sprawiedliwie dla potrzeb rodzin i uczniów?