Samorząd gminy Stryszawa być może nie jest w "ogonie" samorządów w Polsce ale o szczególnej aktywności medialnej mowy raczej nie ma - tym bardziej, że zarówno wójt, jak też rada gminy - nie dokładają starań do relacji z niezależnymi mediami prasowymi, BIP jest z lukami, uzyskiwanie informacji prasowych jest raczej walką z wiatrakami, zaproszeń na sesje Rada Gminy Stryszawa nie wysyła mediom. Rządzą się samorządnie ale nie koniecznie w interesie publicznym. Protokołów z sesji nie publikują w BIP a na nagraniach sesji brakuje wielu elementów, jakie wzorcowo w powiecie suskim przekazuje online Rada Miejska Suchej Beskidzkiej. - Tak to jest - kiedy rady i samorządy rządzą się najczęściej w interesie małych grup wpływów w gminach a nie w interesie zwłaszcza mieszkańców jako ogółu.


Obrady w dniu 30 października 2019 r. 


źródło: stryszawa.sesja.pl

67 wyświetleń IX sesji Rady Gminy Stryszawa! - Komu więc dedykowane są transmisje online? Władza samorządowa sprawowana przez małe grupy bez rzetelnej kontroli społecznej! Zapewne Wójt i radni są zadowoleni - bo im mniej osób patrzy im na ręce, im mniej osób interesuje się ich działaniami - tym łatwiej przeforsować nawet niekorzystne wobec ogółu mieszkańców uchwały i inne prawa narzucone podczas obrad.  

Warto dodać, że Rada Gminy Stryszawa nie przesyła informacji o sesjach i zaproszeń na sesje dla mediów prasowych niezależnych od samorządu - co czynią m.in. Rada Gminy Zawoja, Rada Miasta Jordanów, czasem Rada Gminy Jordanów, czasem Rada Miejska Makowa Podhalańskiego, czasem Rada Miejska Suchej Beskidzkiej. Ale to wyjątki. 

Protokół głosowania z dnia 30-10-2019 >>


SKŁAD RADY GMINY STRYSZAWA

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY:                        

Krystyna Wajdzik

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:                 

Łukasz Nisio

WYKAZ RADNYCH GMINY STRYSZAWA Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA:

 

SOŁECTWO STRYSZAWA GÓRNA:                          

Marian Łaciak

Łukasz Nisio

Krystyna Wajdzik

 

SOŁECTWO STRYSZAWA DOLNA:                          

Jan Iciek

Wiesław Pieróg

Bogusław Surówka

 

SOŁECTWO LACHOWICE:                                     

Henryk Dyduch

Józef Pochopień

Anna Trybała

 

SOŁECTWO KRZESZÓW:                                        

Halina Młyńska

Barbara Palichleb

 

SOŁECTWO KUKÓW, TARGOSZÓW:                          

Ewa Kawończyk

Krzysztof Płonka

 

SOŁECTWO KURÓW:                                               

Jerzy Szwed

 

SOŁECTWO HUCISKO, PEWELKA:                             

Marek Chorąży

RADNI ŚLUBOWALI:

 "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

(art. 23a.1 ustawy o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1990 r.) /j.t. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Radny odpowiada:

ŚLUBUJĘ

lub

ŚLUBUJĘ "Tak mi dopomóż Bóg"

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STRYSZAWA WRAZ Z ICH PRZEWODNICZĄCYMI: >>

KRYTYKA PRASOWA: Rada Gminy Stryszawa oraz Urząd Gminy Stryszawa nie wskazują numerów telefonów do radnych oraz adresów e-mail - ale nie prywatnych - lecz przypisanych do działalności urzędowej oraz działalności w Radzie Gminy Stryszawa - co może rodzić duże wątpliwości o RODO, jak przetwarzają bowiem dane radni pełniący mandat publiczny. Używają prywatnych numerów telefonów oraz prywatnych skrzynek kontaktowych e-mail? To może naruszać prawa obywatelskie do tajemnicy korespondencji i ochrony danych osobowych a także rodzić układy korupcyjne bez kontroli społecznej i prasowej. Źle się więc dzieje w Urzędzie Gminy Stryszawa oraz w Radzie gminy Stryszawa - bo zarówno urzędnicy, jak też radni unikają ustawowej kontroli społecznej i prasowej - realizując bardzo często prywatne interesy lub interesy nieformalnie zawiązywanych grup wpływów. Transparentność w Stryszawie ma więc utrudnioną ścieżkę rzeczywistej prewencji działań rady i wójta jako organu wykonawczego uchwał Rady Gminy Stryszawa. - Już kilka samorządów w powiecie suskim ujawniło adresy e-mail do radnych ustanowionych celowo do realizacji mandatu w radzie pod kontrolą publiczną. Jednak już numery telefonów do radnych to kwestia sporna - bo praktycznie wszyscy używają prywatnych numerów telefonów - a to zagraża nie tylko danym osobowym ale także demokratycznemu przebiegowi sprawowania mandatu w radzie.

Natomiast, co do treści i dyskusji podczas sesji - opinie pozostawiam czytelnikom, którzy powinni jeżeli tylko jest to uzasadnione zainteresować się samorządem w gminie Stryszawa, który się zamyka na media prasowe oraz odcina się od krytyki prasowej i społecznej kontroli realizacji obietnic wyborczych. - Dziękuję tutaj grupie mieszkańców gminy Stryszawa, którzy zwrócili uwagę na to, że w gminie nie dzieje się najlepiej i potrzeba uwagi medialnej z patrzeniem na działania zarówno zarządu Urzędu Gminy Stryszawa, jak także radnych gminnych, którym daleko do prezentowania interesów społeczeństwa. - Nic dziwnego, że mieszkańcy mają powody do różnicowania opinii o samorządzie.

Mało mówi się na sesjach Rady Gminy Stryszawa o nieprawidłowościach w gminie - za to uchwala się praktycznie bezkrytycznie kolejne uchwały.

CYTAT Z PISMA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego VII.564.24.2016.AJK)

"Kwestie dostępu prasy do informacji należy rozpatrywać z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego państwa prawnego, jaką jest zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji RP), zasady wolności prasy (art. 14 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnego prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji RP), a także konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP), określanej jako wolność wypowiedzi (por. E. FerencSzydełko, Komentarz do art.3(a) ustawy - Prawo prasowe, LEX 2013).  


Prawo wyrażone w art. 61 Konstytucji jest konsekwencją zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy (art. 2 Konstytucji RP) ustanowionej dla realizacji społecznej kontroli władzy i zapobiegania jej nadużyciom oraz poprawiania jakości pracy administracji publicznej (por. J. Sobczak, „Prawo prasowe. Komentarz”, Warszawa 2008, s.185). Zasada jawności działania organów państwa, nazywana niekiedy "przejrzystością administracji" uważana jest za jedną z fundamentalnych wartości państwa prawa oraz warunek efektywnego funkcjonowania systemu demokratycznego (por. T. R. Aleksandrowicz, „Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej”, Warszawa 2002, s. 7-10). Regulację art. 61 Konstytucji RP uzupełniają gwarancje: swobody wypowiedzi, a w tym m.in. pozyskiwana informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto, należy podkreślić, że „[...] wolność prasy w rozumieniu art. 14 Konstytucji RP nie ogranicza się do rozpowszechniania wiadomości i informacji, lecz obejmuje także dostęp do legalnych źródeł informacji. Należy w związku z tym przyjąć, że wolność prasy chroni także prawo prasy do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, prawo dostępu do dokumentów będących w posiadaniu tych organów oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Uprawnieniom tym odpowiada obowiązek właściwych organów władzy publicznej udzielania prasie informacji o ich działalności, zapewnienia dostępu do dokumentów oraz zapewnienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej" (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 r., sygn. akt II RN 64/00)."POLECANE ARTYKUŁY: PRZESTROGA DLA URZĘDNIKÓW I SAMORZĄDOWCÓW W POWIECIE SUSKIM - Prezes UODO nałożył pierwszą karę pieniężną na podmiot publiczny >>Wystarczyłyby rezolucje. Apel wojewody małopolskiego Piotra Ćwika >>

Ostatnia aktualizacja: 2019.11.07 godzina 23:20