KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 17 października 2020 roku, godzina 8:00


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że do dnia 17 października 2020 roku, godz.8:00 wśród mieszkańców powiatu suskiego potwierdzono 879 przypadków zakażenia (od początku epidemii) oraz 466 przypadków wyleczenia, w tym:

  Gmina


Liczba osób zakażonych
(od początku epidemii)

Liczba osób
wyleczonych

 
 Budzów

 gmina wiejska

91 51
 Bystra-Sidzina
 gmina wiejska

35 18
 Jordanów 
 gmina miejska

 27 9
 Jordanów
 gmina wiejska

150 81
 Maków Podhalański
 gmina miejsko-wiejska

226 100
 w tym: miasto Maków Podhalański

112 40
 Stryszawa
 gmina wiejska

117 81
 Sucha Beskidzka
 gmina miejska

94 52
 Zawoja
 gmina wiejska

89 54
 Zembrzyce
 gmina wiejska

50 20


  Razem:

879

46613 
osób hospitalizowanych

388 osób w izolacji domowej oraz izolacji instytucjonalnej

517 osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji PPIS

Zgony COVID-19/ współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami- 10 zgonów

Zgony zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-2 zgon. Razem 12 zgonów.


Opublikowano: 17.10.2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że w związku z potwierdzonymi przypadkami SARS-COv-2 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej od dnia 5 października do odwołania tutejsza Stacja będzie pracować w trybie zdalnym.


W związku z powyższym:

   1. Zawiesza się bezpośrednią obsługę klientów;
   2. Wstrzymuje się przyjmowanie próbek na nosicielstwo i bezpośrednie wydawanie wyników oraz pojemników do badań laboratoryjnych;
   3. Wstrzymuje się pobór próbek wody do badań laboratoryjnych;


W sprawach pilnych proszę o kontakt poprzez e-mail, e-puap lub drogą telefoniczną.


Telefon alarmowy
 
+48 222 500 115


Dane kontaktowe
:


Przepraszamy za utrudnienia.


KOMUNIKAT DLA OSÓB PODDANYCH OBOWIĄZKOWI KWARANTANNY


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566): 

Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi  lub gospodarującymi

Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.”

Dane zbierane będą od osób z terenu powiatu suskiego. 

Powyższe dane można podawać za pośrednictwem e-mail:  suchabeskidzka@psse.malopolska.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356), a w szczególności:

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon (§ 4 ust 2 rozporządzenia).

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (§ 4 ust 3).

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. (§ 4 ust 4)

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, jeżeli go posiada, c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli; 2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia; 3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.  (§ 4 ust 5)

§ 4 ust 6

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, o których mowa w ust. 3, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ODBYWANIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny od dnia 27.03.2020 r. należy wypełnić stosowny wniosek, podpisać i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrednictwem e-mail: suchabeskidzka@psse.malopolska.pl  

lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej  (/pssesucha/skrytka)

Uprzejmie prosimy o podanie adresu zwrotnego e-mail, na który będzie możliwość wysłania zaświadczenia. 

PSSE w Suchej Beskidzkiej

WARTO WIEDZIEĆ:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;


GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r. >> przekierowanie >>
   ;


Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
    
Aktualne zasady i ograniczenia >> przekierowanie >>
    ;