Już w najbliższy poniedziałek, 8 marca startuje casting do czwartej edycji programu „Sanatorium miłości”.


Telewizja Polska zaprasza do wzięcia w nim udziału wszystkich kandydatów i kandydatki od 60. roku życia, którzy pragną odmienić swoje życie w najpopularniejszym reality-show dla seniorów w Polsce.


Seniorzy, którzy zainteresowani są udziałem w kolejnej edycji programu, mogą do 13 sierpnia 2021 r. wysłać zgłoszenie zawierające wymagane informacje (imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zainteresowania, kilka fotografii) na adres e-mail: sanatoriummilosci@tvp.pl.

Więcej informacji na profilach „Sanatorium miłości TVP” i „Bądźmy Razem. TVP”, a także w załączonym regulaminie:

REGULAMIN AUDYCJI TELEWIZYJNEJ SANATORIUM MIŁOŚCI – EDYCJA IV

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Audycja telewizyjna pod tytułem „Sanatorium miłości”, produkowana przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł, zwanym dalej łącznie „Producentem”.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Audycji, w szczególności warunki uczestnictwa w Audycji oraz prawa i obowiązki Uczestników.

 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w siedzibie Producenta oraz na stronie internetowej Producenta pod adresem: centruminformacji.tvp.pl przez cały czas trwania Audycji.

 4. Akceptując Regulamin Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Audycji. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie i nie zaakceptuje go, nie może brać udziału w Audycji.

§2 DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Czas trwania Audycji – okres zdjęciowy, okres postprodukcji, okres emisji i promocji.

 2. Audycja – audycja audiowizualna pt. „Sanatorium miłości” („Sanatorium miłości” - odcinki rejsowe, „Sanatorium miłości – wydania świąteczne specjalne”, „Sanatorium miłości – wydania wakacyjne” oraz dodatkowe materiały promocyjne: materiały ekskluzywne, making of-y, zwiastuny oraz wszystkie inne materiały przesłane przez Kandydatkę/Kandydata na potrzeby castingu, zarejestrowane podczas castingu, realizacji odcinków, zmontowane jako odrębne audycje, zawierające treści dotyczące Audycji i występujących w niej Uczestników, również te, które nie znalazły się w emitowanych odcinkach) zrealizowana na podstawie formatu telewizyjnego, do którego prawa posiada Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy J.P. Woronicza 17, 00 – 999 Warszawa;

 3. Producent – Telewizja Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy J.P. Woronicza 17, 00 – 999 Warszawa

 4. Regulamin – niniejszy regulamin;

 5. Serwis – strony internetowe Producenta stanowiące część portalu internetowego Producenta www.tvp.pl, na którym znajdują się między innymi informacje o Audycji i inne dokumenty;

 6. Kandydat/Kandydatka – osoby, które zgłosiły chęć udziału w Audycji zgodnie z Regulaminem

 7. Uczestnik - Kandydat/Kandydatka będący/a pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą w Polsce, która spełnia ponadto wymagania określone w treści § 4 ust. 1 Regulaminu, w szczególności ukończyła 60 lat, nie pozostaje w jakimkolwiek związku, zgłosiła chęć udziału i została wybrana przez Producenta do udziału w Audycji;

 8. Wizytówka – informacje na temat Uczestnika emitowane przez Producenta i zamieszczane w Serwisie Producenta oraz na portalach społecznościowych, mające na celu przybliżenie sylwetki Uczestnika.

 9. Ankieta – opracowany przez Producenta zestaw pytań niezbędny do przeprowadzenia Castingu.

 10. Casting – procedura wyboru Uczestników spośród Kandydatów.

 11. Format telewizyjny - zapis wszystkich elementów niezbędnych do wyprodukowania nowego kolejnego odcinka cyklu audycji telewizyjnej lub całego cyklu audycji.

§3 OPIS AUDYCJI

 1. Audycja „Sanatorium miłości” – odcinki rejsowe składają się, co do zasady, z co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) odcinków. Konstrukcja pierwszego i ostatniego różni się od „odcinków wewnętrznych”, które mają tę samą strukturę ze zróżnicowaną treścią.

 2. Stałe elementy odcinków cyklu: wprowadzenie i podsumowanie Prowadzącej na początku i na końcu każdego odcinka, zapowiedź kolejnego odcinka, obserwacja w pokojach Uczestników, aktywności, tajne głosowanie na „Kuracjusza Odcinka”, spotkania podczas których ogłaszany jest „Kuracjusz Odcinka”, intymna rozmowa z Prowadzącą.

 3. Uczestnicy zostaną ulokowani w trzech pokojach męskich i trzech pokojach żeńskich. Wybór pokoi nastąpi w drodze losowania. Na drzwiach pokoi widnieć będą imiona lokatorów. Nad ranem i wieczorem kamery rejestrować będą relacje, rozmowy i komentarze minionego dnia. W pokojach nagrywane będą również krótkie wywiady z Uczestnikami.

 4. Cykl obejmuje:

 1. Odcinek 1 – prezentację Uczestników (12), wzajemne poznawanie się Pań i Panów. Ten odcinek jest połączeniem wizytówek realizowanych w domach Uczestników oraz drogi do uzdrowiska. W tym odcinku następuje także przywitanie Uczestników z Prowadzącą w sanatorium.

 2. Odcinki 2 – 9 Uczestnicy będą oceniać się wzajemnie w skali od 1 do 5, podsumowując dni pełne wrażeń i dramaturgii. Do kolejnego poranka widz nie będzie wiedział jakie oceny zostały wpisane i włożone do specjalnie przygotowanych kopert. Podpowiedzią będą jedynie wrażenia wynikające z wypowiedzi Uczestników Audycji. Prowadząca podczas spotkań ogłaszać będzie, która osoba została wybrana przez Uczestników na „Kuracjusza Odcinka”. Osoba ta będzie miała możliwość wyboru zabiegu w sanatorium lub będzie mogła skorzystać z atrakcji rozrywkowych sanatorium wraz z wybranym przez siebie innym Uczestnikiem turnusu. W każdym z odcinków Uczestnicy biorą udział w proponowanych aktywnościach, w tym prozdrowotnych, które ich rozwijają, otwierają, umożliwiają bliższe poznanie i polepszają samopoczucie.

 3. Odcinek 10 – odcinek finałowy, w którym poznajemy Króla i Królową turnusu. Założenia realizacyjne ostatniego odcinka Audycji mogą łączyć w sobie realizację studyjną z materiałami dokumentalnymi. Jednym z kluczowych elementów może być prezentacja wydarzenia specjalnego, w którym wezmą udział wybrani przez Uczestników - Królowa i Król turnusu połączona z materiałami wspomnieniowymi z najważniejszych wydarzeń z całej serii oraz komentarza do tych wydarzeń poszczególnych Uczestników Audycji.

W strukturze odcinka możliwe są także nagrania z domów Uczestników realizowane po pewnym czasie oraz/lub rejestracja rozmów z rodzinami/przyjaciółmi Uczestników i spotkanie z nimi w ostatnim odcinku, aby mogli opowiedzieć o zmianach, które zaszły w życiu Uczestnika.

Inną opcją zakończenia cyklu jest przyjęcie konwencji odcinka pierwszego zawierającego w sobie materiały filmowe dokumentujące teraźniejszość Uczestnika zamkniętą w wizytówkach, zrealizowanych w domach Uczestników, tym razem po powrocie z sanatorium.

 1. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w zawartości i przebiegu poszczególnych odcinków w stosunku do opisu w ustępie 4.

 2. Audycja „Sanatorium miłości – wydania świąteczne specjalne” składają się z 1 do 4 (słownie: z jednego do czterech) odcinków, opracowanych według scenariusza Producenta.

 3. Audycja „Sanatorium miłości – wydanie wakacyjne” składa się z 8 do 13 (słownie: z ośmiu do trzynastu) odcinków, opracowanych według scenariusza Producenta.

 4. Producent nie gwarantuje realizacji odcinków wakacyjnych, wydań specjalnych i dodatkowych materiałów promocyjnych ani udziału w nich Uczestników.

§4 UCZESTNICY AUDYCJI – WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Audycji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. jest osobą, która ukończyła 60 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. wyraża zgodę na rejestrację i publikację swojego wizerunku i głosu w realizowanych przez Producenta materiałach filmowych oraz w zawartych w materiałach dostarczonych przez Uczestnika jako Kandydatki/Kandydata na potrzeby Castingu, w Audycji i poza nią, eksploatację takiej rejestracji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji określonych w umowie, o której mowa w pkt. j); zgoda powyższa dotyczy także udziału w promocji lub reklamie Audycji lub Producenta;

 3. jest osobą, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Audycji, co potwierdzą przedstawione aktualne badania lekarskie Uczestnika zweryfikowane przez lekarza wskazanego przez Producenta;

 4. jest osobą stanu wolnego, płci męskiej lub żeńskiej i nie pozostającą w związku;

 5. zgłosiła swoją kandydaturę do udziału w Audycji do dnia 13 sierpnia 2021 roku;

 6. nie jest związana żadną umową z inną firmą, sponsorem, stacją telewizyjną, portalem internetowym, kontraktem reklamowym oraz nie ma innych zobowiązań promocyjnych, misyjnych, charytatywnych;

 7. ma obowiązek uczestnictwa w promocji Audycji;

 8. wyraża zgodę na wizytę dokumentalisty z kamerą, celem przeprowadzenia wywiadu i sfilmowania jej domu lub mieszkania;

 9. wyraża zgodę na przyjazd ekipy zdjęciowej z Prowadzącą, celem przygotowania Wizytówek Uczestnika;

 10. wyraża zgodę na to, że w przypadku wybrania przez Producenta do udziału w Audycji podpisze do dnia 29 sierpnia 2021 roku umowę z Producentem. Umowa ta określi w szczególności zasady udziału Uczestnika w Audycji, zakres przeniesienia na Producenta praw autorskich i praw pokrewnych do utworów i artystycznych wykonań stworzonych/wykonanych w związku z udziałem w Audycji (obejmujących udzielenie wyłącznego zezwolenia na wykonywanie praw zależnych) oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku i głosu w audycji i poza Audycją do celów promocji i reklamy Audycji i Producenta;

 11. przeszła pozytywnie casting do Audycji;

 1. W Audycji nie mogą brać udziału:

 1. pracownicy Producenta oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Producentem przy przygotowaniu i realizacji Audycji;

 2. współpracownicy podmiotów wskazanych w pkt. a) powyżej (tj. podmioty współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych w pkt. a) powyżej;

 3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w pkt. a) lub b) powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków;

 4. inne niż wymienione w pkt. a) powyżej podmioty biorące udział w zorganizowaniu i realizacji Audycji;

 1. Udział w Audycji jest dobrowolny.

 2. Uczestnik bierze udział w Audycji na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnej umowie zawartej z Producentem (dalej „Umowa”).

 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych przesłanych do Producenta w zgłoszeniu i w Ankiecie oraz podczas Castingu.

 4. Producent jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Audycji w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy oraz obciążenia Uczestnika poniesionymi kosztami w związku z dotychczasowym udziałem Uczestnika w Audycji.

 5. Z tytułu udziału w Audycji Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie określone w umowie. Wysokość wynagrodzenia jest symboliczna, określona przez Producenta i nie podlega negocjacjom.

 6. Uczestnik zobowiązuje się do niepublikowania bez zgody Producenta żadnych informacji, zdjęć dotyczących Audycji, publicznego komentowania Uczestników i ich udziału oraz niekontaktowania się z innymi Uczestnikami inaczej niż w ramach Audycji, z zastrzeżeniem dowolności kontaktów, po zakończeniu produkcji Audycji.

 7. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w ramach umowy w działaniach promocyjnych na rzecz Audycji w czasie trwania Audycji i tydzień po zakończeniu emisji ostatniego odcinka Audycji.

 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w Audycji będą sceny z wykorzystaniem lokowania produktu i biorąc udział w Audycji zobowiązuje się w ramach umowy do udziału w tych scenach i lokowania produktu w Audycji zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach sponsorskich wskazanych przez Producenta oraz ustnymi wytycznymi Producenta na planie Audycji.

§5 CASTING – WYBÓR UCZESTNIKÓW SPOŚRÓD KANDYDATÓW

 1. Spośród wszystkich osób, które zgłosiły swoją chęć udziału w Audycji (Kandydat/Kandydatka) Producent wybiera osoby (Uczestników), które wezmą udział w nagraniu Audycji według następujących zasad:

 2. I etap Castingu:

 1. Kandydatka/Kandydat przesyła w terminie do 13 sierpnia 2021 r. zgłoszenie

zawierające wymagane informacje (imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zainteresowania, kilka fotografii) na adres e-mail: sanatoriummilosci@tvp.pl;

Wysyłając zgłoszenie Kandydat/Kandydatka wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Producentem lub osoby przez niego upoważnione; Dostarczając zgłoszenie, Kandydat/Kandydatka wyraża tym samym zgodę na eksploatację materiałów z Kandydatką/Kandydatem powstałych podczas Castingu oraz dostarczonych przez Kandydata/Kandydatkę, na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w Audycji i poza nią- wymienionych w § 5 ust. 2 pkt c);

 1. w odpowiedzi na zgłoszenie wybrane/-i przez Producenta Kandydatki/Kandydaci wypełniają Ankietę i nagrywają film video (za pomocą telefonu, kamery lub innego urządzenia rejestrującego) w oparciu o pytania zawarte w Ankiecie i przesyłają do Producenta drogą e-mailową na wskazany przez Producenta adres e-mail;

 2. w przypadku, gdyby udział Kandydatki/Kandydata w Castingu lub w nagranych na potrzeby Castingu materiałach filmowych przyczynił się do powstania artystycznego wykonania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kandydatka/Kandydat z chwilą utrwalenia takiego artystycznego wykonania przenosi na Producenta nieograniczone w miejscu i czasie (tj. obejmujące terytorium Polski i całego świata) prawa pokrewne majątkowe do korzystania w całości lub we fragmentach z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do artystycznego wykonania lub jego elementów na terytorium Polski oraz za granicą, na następujących  polach:

- wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia) wytwarzanie egzemplarzy określoną techniką, w tym zapisu magnetycznego, mechanicznego, elektronicznego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym formacie;

- w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;

-wszelkie nadawanie i reemitowanie, odtwarzanie w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;

-wszelkie publiczne udostępnianie ( w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym też w serwisach wymienionych w lit. a);

-w przypadku gdy podczas lub w związku z udziałem Uczestnika w Castingu lub w wysłanym materiale filmowym, Uczestnik stworzy jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, który zostanie utrwalony, Producent z chwilą jego stworzenia nabywa autorskie prawa majątkowe do każdego z takich utworów na polach eksploatacji wymienionych w pkt. c); Producentowi przysługiwać będzie prawo do korzystania i rozporządzania tymi prawami w zakresie jak wyżej do promocji lub reklamy Audycji lub Producenta.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania jego praw osobistych , oraz innych uprawnień o charakterze osobistym do jego artystycznych wykonań utrwalonych w materiałach filmowych lub podczas Castingu oraz upoważnia Producenta do wykonywania takich praw w jego imieniu w zakresie uzasadnionym eksploatacją lub z uwzględnieniem wymogów i potrzeb Producenta, w szczególności praw do:

- decydowania o sposobie oznaczenia lub nieoznaczania Uczestnika.

Producentowi przysługują prawa zależne do materiałów, o których mowa w pkt c) w zakresie dokonywania skrótów, wprowadzania zmian, sporządzania innych wersji językowych, dokonywana przemontowań, synchronizacji z innymi materiałami lub utworami, decydowania o pierwszym udostępnieniu artystycznego wykonania publiczności;

 1. II etap Castingu:

 1. po przeglądzie i selekcji nadesłanych materiałów filmowych wybrane/-i Kandydatki/Kandydaci wezmą udział w II etapie Castingu, w trakcie którego rejestrowany będzie wywiad z Kandydatką/Kandydatem w oparciu o pytania z przesłanej wcześniej Ankiety, w miejscu wyznaczonym przez Producenta. Producent nie pokrywa kosztów dojazdu Kandydatów na II etap Castingu.

 1. III etap Castingu:

 1. ostateczny wybór Uczestników;

 2. Producent poinformuje Uczestników wybranych do udziału w Audycji o wynikach przeprowadzonego Castingu do dnia 25 sierpnia 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.

 1. Producent zastrzega sobie prawo dodatkowego sposobu wyboru Uczestnika poprzez opublikowanie na stronach www TVP, w Internecie (profile TVP na Facebooku, Youtube, Instagramie) oraz emisję na dowolnym kanale TVP przesłanych przez Kandydata/Kandydatkę filmów oraz nagrań zarejestrowanych podczas Castingu w celu wskazania jednego Uczestnika Audycji przez Widzów, na co Kandydatka/Kandydat wyraża zgodę.

 2. Producent zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze Uczestników spośród Kandydatek/Kandydatów. Odrzucenie kandydatury, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, nie może stanowić podstawy roszczeń Kandydatki/Kandydata. Od decyzji o wyborze kandydata na Uczestnika odwołanie nie przysługuje. Decyzja Producenta jest ostateczna.

 3. Warunkiem wyboru Uczestnika jest zawarcie  przez Kandydatkę/Kandydata na ostatnim etapie castingu  umowy impresaryjnej z Producentem,  określającej w szczególności jego udział w audycjach telewizyjnych i radiowych o charakterze określonym w § 6 ust.1 pkt. i), eksploatowanych i nadawanych lub rozpowszechnianych  na dowolnych nośnikach i w dowolny sposób na polach eksploatacji określonych w § 5 ust.2 pkt c).

 4. Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności i prawdziwości danych oraz przedstawionych Kandydatom warunków uczestnictwa w Audycji poprzez wywiad środowiskowy i inne dostępne metody zgodne z prawem, na co Kandydatka/Kandydat wyraża zgodę.

§6 PROMOCJA AUDYCJI

1. Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w promocji Audycji poprzez udział:

 1. w konferencji prasowej Audycji „Sanatorium miłości”. Informacja o terminie konferencji prasowej zostanie przekazana Uczestnikowi najpóźniej na cztery tygodnie przed jej planowanym terminem.

 2. w spotkaniach z prasą (np. na planie Audycji).

Informacja o terminie spotkania zostanie przekazana Uczestnikowi najpóźniej na dwa tygodnie przed jej planowanym terminem.

 1. w konferencjach ramówkowych prezentujących ofertę programową Producenta, w tym Audycję „Sanatorium miłości”. Informacja o terminie konferencji ramówkowej zostanie przekazana Uczestnikowi najpóźniej na cztery tygodnie przed jej planowanym terminem.

 2. Uczestnik w ramach świadczeń określonych w punktach a) - c) zobowiązany jest do:

- obecności w trakcie oficjalnej części prezentującej Audycję;

- dyspozycyjności dla ekip fotograficznych w miejscach wskazanych przez organizatora (tzw. ścianka/czerwony dywan);

- udzielenia minimum 3 wywiadów realizowanych przez ekipy Producenta;

 1. w działaniach związanych z planowaną i realizowaną kampanią autopromocyjną na antenie Producenta – zaczynając na cztery tygodnie od planowanej daty premiery Audycji, w trakcie trwania emisji Audycji na antenie oraz tydzień po zakończeniu emisji ostatniego odcinka Audycji.

 2. w jednodniowej sesji zdjęciowej wraz z innymi Uczestnikami (zdjęcia pojedyncze i grupowe o charakterze PR i do wykorzystania w kampanii promocyjnej Audycji oraz Producenta). Zdjęcia wykonane w ramach sesji, tak jak zdjęcia z planu, nie podlegają autoryzacji przez Uczestników. Informacja o terminie sesji zdjęciowej zostanie przekazana Uczestnikowi najpóźniej na dwa tygodnie przed jej planowanym terminem.

 3. w wywiadach do serwisów i mediów społecznościowych Producenta, w tym dedykowanych (strona www, profile TVP na Facebooku, Youtube, Instagramie) oraz możliwość zrobienia zdjęć z backstage Audycji na potrzeby profili społecznościowych Producenta.

 4. w nagraniu telewizyjnych spotów promujących ramówki Producenta na wszystkich antenach Producenta i w Internecie (w tym w mediach społecznościowych).

 5. w innych Audycjach Producenta, w tym odcinka specjalnego, na miesiąc przed premierową emisją Audycji na antenie, w trakcie emisji Audycji i tydzień po zakończeniu emisji ostatniego odcinka Audycji:

- w wydaniach audycji „Pytanie na śniadanie” lub innych audycjach o charakterze life stylowym. Aktywność obejmować może także, udział w felietonach, łączeniach, uczestniczenie jako gość w audycji w studiu w okresie trwania promocji Audycji. Konkretne terminy zostaną ustalone odpowiednio wcześniej z Uczestnikiem;

- w materiałach promujących Audycję „Sanatorium miłości” przygotowanych na potrzeby audycji informacyjnych i kanałów informacyjnych Producenta, który obejmować może: udział w felietonach, łączeniach, udzielanie wypowiedzi reporterom w okresie trwania promocji Audycji;

- w działaniach promocyjnych na łamach partnerów medialnych Audycji – organizowanych przy współpracy z Producentem, w tym udział Uczestnika w wywiadach oraz w sesjach zdjęciowych, dotyczących bezpośrednio udziału w Audycji „Sanatorium miłości” organizowanych przez media współpracujące z Producentem przy promocji Audycji „Sanatorium miłości”. Udział w w/w działaniach na łamach partnerów medialnych musi być uzgadniany bezpośrednio z Producentem, który odpowiedzialny jest za PR i Publicity Uczestnika w dogodnym dla obu stron terminie.

 1. Po otrzymaniu zgody Producenta, Uczestnik może informować na swoich profilach w mediach społecznościowych uzgodnione z Producentem i zaakceptowane przez Producenta treści m.in. o pozytywnym wydźwięku na temat Audycji, szczególnie o roli, w jakiej występuje w Audycji. Każdorazowy wpis, materiał fotograficzny lub audiowizualny powinien zawierać oznaczenie Audycji #SanatoriummiłościTVP.

 2. Producent, w ramach zobowiązań wymienionych w §6 ust. 1 pkt a-i, zapozna Uczestnika z warunkami technicznego przygotowania do realizacji zobowiązań (między innymi scenariuszem, terminem, czasem trwania wydarzenia, charakteryzacją i bezpośrednim przygotowaniem do udziału w wydarzeniu).

 3. Producent dopuszcza realizację dodatkowych zdjęć lub/i materiałów promocyjnych, tj. zdjęcia lub/i materiały promocyjne (tj. spoty, sesje fotograficzne, etc.) po zaplanowanym okresie zdjęciowym, w przypadku kiedy realizacja zdjęć i/lub materiałów promocyjnych nie odbyła się w pierwotnie zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, technicznych, merytorycznych, artystycznych i produkcyjnych, przy czym Uczestnik Audycji stawi się na takie zdjęcia w uzgodnionym pomiędzy Stronami terminie.

 4. Uczestnik za udział w działaniach promocyjnych wymienionych w §6 ust. 1 pkt a-g nie otrzymuje wynagrodzenia. Producent zapewnia każdorazowo zwrot kosztów podróży i nocleg (jeśli będzie to uzasadnione). Decyzja w tej kwestii pozostaje po stronie Producenta.

 5. Wynagrodzenie za udział w działaniach promocyjnych wymienionych w §6 ust. 1 pkt h-i będzie uzależnione od budżetu audycji lub przedsięwzięcia promocyjnego, a jego wysokość będzie każdorazowo określona w umowie z Uczestnikiem. Umowa regulować będzie warunki udziału w audycji (w tym kwestie kosztów podróży, pobytu oraz termin płatności wynagrodzenia).

§7 DANE OSOBOWE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich osób bliskich (członków rodzin, przyjaciół) jest Producent, tj. Telewizja Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: rodo@tvp.pl.

 3. Dane Uczestników oraz osób bliskich będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń, selekcji kandydatów oraz realizacji Audycji, na podstawie:

 1. udzielonej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w stosunku do danych osobowych osób bliskich Uczestników oraz danych osobowych Kandydatów;

 2. realizacji zawartej z umowy, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do Uczestników (Regulamin, Umowa z Producentem);

 3. obowiązku wynikającego z przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w stosunku do Uczestników (przepisy finansowo-księgowe);

 1. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie uprawnione organy administracji publicznej jeśli taka potrzeba wyniknie z obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące na rzecz Producenta usługi (np. informatyczne, realizacyjno-produkcyjne, marketingowe, prawne, inne).

 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacjom międzynarodowym.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. trwania Castingu - w stosunku do Kandydatek/Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w nagraniach Audycji;

 2. 5 lat od końca roku obrotowego, w którym doszło do zawarcia umowy z Uczestnikiem - w stosunku do Uczestników Audycji, którzy wzięli udział w nagraniach Audycji, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (przepisy finansowo – podatkowe) wizerunki Uczestników w postaci nagrań Audycji (audio-wideo) będą przetwarzane przez Administratora przez czas nieokreślony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Wskazane wyżej terminy mogą ulec przedłużeniu w przypadku dochodzenia, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. Uczestnik i jego osoba bliska lub Kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

 2. Uczestnik i jego osoba bliska lub Kandydat ma prawo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

 3. Uczestnik i jego osoba bliska lub Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Producenta jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Audycji i jego nagraniach.

 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Producent jest uprawniony do przerwania lub wstrzymania realizacji Audycji z ważnych przyczyn. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy dalsza produkcja Audycji stanie się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Producenta, istotnych zakłóceń technicznych, zagrożenia życia lub zdrowia osób biorących udział w realizacji Audycji, żałoby narodowej lub przypadków działania siły wyższej. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

 2. Uczestnik ma obowiązek wziąć udział w produkcji Odcinka Specjalnego, nieodłącznej części produkowanego sezonu.

 3. Z uwagi na dobro Audycji, Producent ma prawo na każdym etapie produkcji do ingerowania w przebieg Audycji.

 4. Producent jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia o których mowa w ust. 4 poniżej.

 5. Regulamin może zostać zmieniony w przypadku zmiany zasad produkcji Audycji, etapów Audycji, liczby Odcinków, zmiany nazwy Audycji, zmiany adresu strony centruminformacji.tvp.pl, na której dostępny jest Regulamin lub Serwis oraz w innych przypadkach. Producent, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników, którego dane teleadresowe posiada, poprzez wysłanie do Uczestnika wiadomości e-mail informującej o treści oraz zakresie wprowadzanych w Regulaminie zmian. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wypowiedzenie przez Uczestnika umowy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Audycji. Niezłożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia (dopuszczalna forma e-mail) o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika zmienionego Regulaminu.

 6. Producent poinformuje o dokonanych zmianach Regulaminu na stronie centruminformacji.tvp.pl Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu w sposób wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, od daty wskazanej przez Producenta w zmienionym Regulaminie.

 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy zawartej przez Uczestnika z Producentem oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Audycją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.

 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i odpowiedniej umowy z Uczestnikiem, rozstrzygające znaczenie ma treść umowy z Uczestnikiem.


Opublikowano: 05.03.2021