Regulamin
 
7. Powiatowego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowa Wirówka 2019” 

Organizator:

1) Organizatorzy: Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

2) Organizator zaprasza do współudziału w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje i osoby fizyczne, które chcą wnieść swój wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację Powiatowego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowa Wirówka 2019”.

3) Partnerzy medialni przeglądu: Powiatsuski24, Sucha24, Beskidzka24, Kronika Beskidzka, suskiDlaWas.info

4) Czas i miejsce

Przegląd odbędzie się w dniu 1 maja 2019 r., w godzinach 16.00 – 22.00 na estradzie Makowianka / na sali koncertowej OSP , ul. Kościuszki 2, Maków Podhalański.

5) Cele Przeglądu

– Przegląd ma charakter konkursu dla zespołów wykonujących szeroko rozumianą muzykę rockową.
– Popularyzacja i promocja zespołów z powiatu suskiego i okolic.
– Wytypowanie zespołów, które zaprezentują się podczas Dni Ziemi Makowskiej przed gwiazdą wieczoru.

Warunki uczestnictwa

– Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2019 roku, decyduje termin nadejścia zgłoszenia.
– Zgłoszenia można nadsyłać w formie maili na adres: domkultury@onet.eu, lub bezpośrednio do koordynatora przeglądu Pawła Woźniaka: www.facebook.com/riffgoth?fref=ts
– Mile widziane 3 utwory w formacie mp3 – prosimy je przesłać na adres: domkultury@onet.eu
przesłane pliki na w/w skrzynkę także będą brane pod uwagę przy wyborze zespołu do udziału czerwcowych koncercie (29.06.2019r).
– Dostarczenie w dniu przeglądu oryginału formularza zgłoszeniowego z wymaganymi podpisami lub skan podpisanego formularza na adres e-mail: domkultury@onet.eu

Dostarczenie zgłoszenia jest warunkiem formalnym udziału w konkursie, niespełnienie warunku formalnego powoduje brak rozpatrzenia zgłoszenia.

– Nie rozpatrujemy zgłoszeń odsyłających na strony www,
– Nie rozpatrywane będą zgłoszenia zespołów nie zawierające wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, który jest integralną częścią Regulaminu Przeglądu.
– Poziom muzyczny i wyraz artystyczny będzie podstawą oceny zespołów biorących udział w konkursie.
– Przesłuchań dokona komisja powołana przez organizatora festiwalu.

Przebieg Przeglądu

1) Wybrane zespoły zostaną zaproszone do zaprezentowania się na żywo podczas Dni Ziemi Makowskiej 29 czerwca 2019 r w, termin zostanie ustalony indywidualnie z każdym zakwalifikowanym zespołem.
2) Przesłuchania finałowe zostaną ocenione pod kątem przyznania nagród przeglądu.
Postanowienia organizacyjne
1) Organizator zapewnia: słodki poczęstunek dla członków zespołu.
2) Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
3) Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną. Każdorazowo przed koncertem ustalane będą warunki techniczne odbycia się koncertu zaproszonego zespołu.
4) Uczestnicy Przeglądu „Rockowa Wirówka” oraz finaliści biorący udział w koncertach podczas Dni Ziemi Makowskiej wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Rockowej Wirówki, szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.
5) Przegląd z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie odwołany.

Nagrody

1) Nagrody przyznaje Jury konkursowe Przeglądu.
2) W skład Jury konkursowego wchodzą osoby powołane przez Organizatora.
3) Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
– koncert w ramach Dni Ziemi Makowskiej w dniach 29 – 30 czerwca 2019 r.
– nagrody rzeczowe
4) Zastrzega się możliwość zmian listy nagród.
5) Nagrody podzielone zostaną wśród nagrodzonych zespołów podczas obrad komisji oceniającej, z której zostanie sporządzony protokół.
Postanowienia końcowe
1) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2) Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.


Miejski Dom Kultury w Makowie Podhalańskim

Organizatorzy: Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

Przesłano: 25.04.2019


Patron medialny: