Uczestnicy w wieku 18-24 lata mogą bezpłatnie skorzystać z doradztwa zawodowego, wziąć udział w warsztatach z kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika, przeszkolić się oraz wziąć udział w stażu zawodowym, za który przysługuje stypendium stażowe.

Jeśli jesteś osobą:

 • w wieku 18-24 lata,
 • bierną zawodowo (tzn. niepracującą i niezarejestrowaną jako osoba bezrobotna),
 • niekształcącą się i nieszkolącą się (tzw. grupa NEET),
 • nieposiadającą kwalifikacji zawodowych, posiadającą niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadającą kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

zgłoś się do jednej z naszych jednostek.

Wykaz jednostek dla województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie), w których projekt finansowany jest ze środków YEI - pobierz.


Wykaz jednostek dla województw (mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie), w których projekt finansowany jest ze środków EFS - pobierz.


Możesz zabrać ze sobą wypełnioną Ankietę rekrutacyjną-Deklarację uczestnictwa w projekcie-zgłoszenie. (YEI - pobierz, EFS - pobierz)


Udział w projekcie jest bezpłatny!


Uczestnikom projektów zapewniamy następujące formy wsparcia:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • kursy zawodowe,
 • warsztaty z kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika połączone z usługą stylisty, przeprowadzeniem metamorfozy i zakupem strojów,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe.


Dodatkowo każdemu uczestnikowi zapewniamy:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania projektu,
 • wyżywienie podczas zajęć projektowych,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz staże zawodowe u pracodawcy,
 • 3-miesięczne stypendium stażowe,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.


Celem głównym projektów w 2019 roku jest poprawa sytuacji na rynku pracy 1600 osób objętych wsparciem w wieku 18-24 lata, które aktualnie nie uczą się, nie pracują i nie szkolą, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.


Realizacja projektów trwa do 31 października 2019 r.


Regulaminy uczestnictwa w projekcie:

Od szkolenia do zatrudnienia – YEI - pobierz

Od szkolenia do zatrudnienia – EFS - pobierz

Opublikowano: 04.03.2019

Przesłano: 26.04.2019

zdjęcie tematyczne: pixabay.com