Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie suskim (VII) – „Proaktywni 30+bis".


W niniejszym naborze przewidziano zorganizowanie staży dla bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, w szczególności dla:

- bezrobotnych powyżej 50 r. ż.,
- długotrwale bezrobotnych tj. osób, które nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały bez pracy oraz były gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukiwały zatrudnienia.  W celu obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia należy uwzględniać faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie pracy,
- bezrobotnych z niepełnosprawnościami,
- bezrobotnych posiadających niskie kwalifikacje,
- kobiet.
 


Uwaga:

W związku z koniecznością objęcia wsparciem osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz realizacją obligatoryjnych wskaźników dotyczących projektu, pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby spełniające kilka kryteriów łącznie np.: osoba długotrwale bezrobotna o niskich kwalifikacjach. Przynależność do kategorii osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami oraz osób długotrwale bezrobotnych traktowane będzie priorytetowo.


Termin rozpoczęcia staży: od 01.02.2021r.

Okres trwania stażu: 5 miesięcy.


Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza nr 31, lub przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego.
 
Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu w formie umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy na pełen etat. 

Uwaga! Osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w postaci stażu zobowiązane są do złożenia Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie - zamieszczonego poniżej.

Wnioski o zorganizowanie stażu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Dokumenty do pobrania (przekierowanie. dop. red.) >> TUTAJ >>

Szczegółowych informacji na temat stażu uzyskać można uzyskać pod numerem tel. (33) 870 89 17.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Opublikowano w witrynie PUP w Suchej Beskidzkiej 15.01.2021

(PUP w Suchej Beskidzkiej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 2 Ustawy Prawo prasowe) - informacja wyszukana przez redakcję.