Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie suskim (V) – „Reaktywacja 30+".

W niniejszym naborze przewidziano zorganizowanie 6 miesięcznych staży dla 15 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej  skierowanych do:

-  osób o niskich kwalifikacjach lub
-  bezrobotnych kobiet.
 
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 31 w pokoju nr 15 (I piętro) lub za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez wysyłkę na adres PUP w Suchej Beskidzkiej w terminie od 11.03.2019 r. 
 
Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu w formie umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy na pełen etat.  
Uwaga! Osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w postaci stażu zobowiązane są do złożenia Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć u pracownika merytorycznego zajmującego się stażami w PUP Suchej Beskidzkiej w pokoju nr 15.

Wnioski o zorganizowanie stażu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej.
 
Szczegółowe informacje na temat stażu uzyskać można w pokoju nr 15 lub pod 
numerem tel. (33) 870 89 15 

                       
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załączniki
Wniosek o zorganizowanie stażu RPOWM 2019.doc
Załącznik nr 1 Program Stażu RPOWM.doc
Oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US RPO.doc
Druk zgłoszenia krajowej oferty pracy.doc
Formularz rekrutacyjny RPOWM.docx
Regulamin rekrutacji do RPO 2019.docxOpublikowano: 11.03.2019