Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej realizuje sukcesywnie aktywizację zawodową osób pozostających długotrwałe bezrobotnymi, osób wykluczonych zawodowo oraz osób chcących podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe w różnym wielu oraz w każdej fazie aktywności zawodowej. W tym celu PUP informuje o planowanych działaniach w drugim półroczu 2019 roku.


W drugiej połowie roku tutejszy urząd realizował będzie tzw. „twarde” działania aktywizacyjne tj.:

- staże

- prace społecznie użyteczne

- ref. części kosztów ZUS

- szkolenia zawodowe

- szkolenie nauki poszukiwania pracy

- dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

- prace interwencyjne

- inne, wynikające z potrzeb bezrobotnych (np.: studia podyplomowe, ref. kosztów egzaminów, zwrot kosztów przejazdu, bony zasiedleniowe)


oraz tzw. „miękkie”:

- grupowa informacja zawodowa

- grupowa porada zawodowa

- indywidualna informacja zawodowa

- indywidualna porada zawodowa

Realizowany również będzie nabór uzupełniający z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz projekty, które zostaną pozytywnie ocenione i uzyskają dofinansowanie z rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy.


O wszystkich naborach, grupach docelowych oraz szczegółowych warunkach uczestnictwa w tych projektach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.


Ponadto, nabór wniosków o refundację doposażenia stanowiska został, z uwagi na wyczerpanie środków, zamknięty. Nabór na szkolenia indywidualne nadal trwa a złożone wnioski sukcesywnie są rozpatrywane.Autor: Rafał Wróbel PUP w Suchej Beskidzkiej


Przesłano: 18.06.2019