Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej z dniem 28.08.2019 wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.: 
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie suskim (V) – „Reaktywacja 30+" z powodu wyczerpania puli środków przewidzianych na realizację tej formy wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy
w Suchej Beskidzkiej